Drukuj

W jakiej dacie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty procesowe, poniesione w roku 2003?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 29.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach uprzejmie wyjaśnia:
Stan faktyczny opisany przez Spółkę jest następujący:

W grudniu 2003 r. Spółka wniosła do sądu gospodarczego sprawę o zasądzenie odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat od należności za roboty realizowane w latach 2001 do 2002. Należność główna została w całości uregulowana i zaliczona odpowiednio do przychodów podatkowych w latach 2001 i 2002. Kwota dochodzonych odsetek została wykazana w ewidencji księgowej i sprawozdaniu Spółki za 2002 rok, jako przychody nie podatkowe. Koszty postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego poniesione w listopadzie i grudniu 2003 roku zostały wyłączone z kosztów podatkowych za 2003 rok, w związku z art. 15 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Jednostki, kwoty te zaliczyć należy do podatkowych kosztów uzyskania w roku otrzymania wyroku o zasądzeniu naliczonych odsetek jako kwot należnych. W związku z powyższym pytanie Spółki brzmi, czy zajęte przez Nią stanowisko jest prawidłowe.

Po przeanalizowaniu okoliczności faktycznych, kierując się obowiązującymi przepisami prawa informuje się co następuje; u wierzyciela koszty sądowe, tj. wpis i opłata kancelaryjna, oraz inne koszty procesu, w wysokości zasądzonej przez sąd, zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), według którego, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W przedstawionym przez Spółkę przypadku poniesione wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów w roku, w którym zostały poniesione.

W związku z powyższym stanowisko zajęte w piśmie przez Jednostkę - wyłączające z kosztów podatkowych za 2003 rok, w związku z art. 15 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego poniesione w listopadzie i grudniu 2003 roku - jest nieprawidłowe.

Podobne interpretacje: