Drukuj

Czy zapłacone przez Spółkę składki z tytułu zawarcia umowy bezimiennego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i innych osób objętych ubezpieczeniem stanowią koszty uzyskania przychodów.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 września 2006 r., (data wpływu do Urzędu - 12 września 2006 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, tj. potwierdzenie, że zapłacone przez Spółkę składki z tytułu zawarcia umowy bezimiennego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i innych osób objętych ubezpieczeniem stanowią koszty uzyskania przychodów, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia

- uznać stanowisko Strony w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona zamierza zawrzeć umowę bezimiennego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dalej: OC) członków zarządu na roczny okres ubezpieczenia. Powyższa umowa ubezpieczenia jednoznacznie określa, że suma ubezpieczenia dotyczy całego zarządu (bezimiennie - in corpore, a nie wskazanych imiennie poszczególnych jej członków), jak również, zgodnie z definicją osoby ubezpieczonej (art. 1 § 2.14 Odpowiedzialności Członków Organów Spółki Kapitałowej), także członków rady nadzorczej oraz pracowników spółki, którzy będą przypozwani z członkiem organu spółki, i wszystkich roszczeń, jakie mogą zostać zgłoszone w czasie trwania polisy.

Wobec powyższego, Podatnik zwrócił się do Naczelnika tut. Urzędu o potwierdzenie, że zapłacona przez Spółkę składka z tytułu zawarcia w/w umowy ubezpieczenia spełnia przesłanki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Spółka, wyjaśnia, że udzielając ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC członkom jej organów, chroni własny interes ekonomiczny. Twierdzi bowiem, że w przypadku gdy powyższe osoby nie byłyby ubezpieczone, w momencie wyrządzenia przez członków organów zarządzających jakiejkolwiek szkody, Spółka musiałaby pokrywać wartość wyrządzonej szkody z własnych środków. W/w polisa chroni nie tylko członków organów oraz pracowników przed bezpośrednimi roszczeniami do nich, ale przede wszystkim chroni Spółkę, gdyby ich działania przyniosły stratę finansową Spółce. Strona informuje, że ubezpieczone są także roszczenia zwrotne Spółki do zarządu w sytuacji, kiedy to spółka pokryła szkodę. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Strony, nie można stwierdzić, że składka zapłacona przez Spółkę na ubezpieczenie OC chroni jedynie interesy członków zarządu, ale także chroni interesy Spółki. Poprzez zawarcie w/w umowy ubezpieczenia Spółka minimalizuje potencjalne przyszłe straty wynikające z błędnych decyzji inwestycyjnych, czy z błędów w zarządzaniu Spółką. Spółka wykupując polisę zabezpiecza tym samym swoje przychody poprzez zmniejszenie ewentualnych strat w przyszłości, bądź wydatków (przykładowo koszty egzekucyjne). Spółka twierdzi, że jest uprawniona do zaliczenia zapłaconej składki do kosztów uzyskania przychodów, gdyż brak jest ustawowego wyłączenia, jak również dlatego, iż ma to wpływ na zapobieżenie zmniejszenia przychodów bądź na zmniejszenie ryzyka związanego z prowadzoną działalnością.

W ocenie Naczelnika tut. Urzędu przedstawiona przez Spółkę argumentacja jest nieprawidłowa.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654, ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1. Zatem, aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, pomiędzy tym wydatkiem a osiągniętym przychodem musi istnieć związek przyczynowy - skutkowy, a jednocześnie dany wydatek nie może zostać wymieniony w katalogu wydatków nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki poniesione przez Spółkę na opłacenie składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i innych osób objętych tym ubezpieczeniem nie mają na celu osiągnięcia przychodów przez Spółkę, nie można więc ich zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych. Osoba fizyczna, przyjmując funkcję członka zarządu za określone wynagrodzenie, przyjmuje jednocześnie odpowiedzialność za pełnienie tej funkcji.

Jednocześnie, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151) jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:a)wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,b)możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,c)wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Biorąc powyższe pod uwagę, kosztem uzyskania przychodów mogą być opłacone przez pracodawcę składki z tytułu zawartych lub odnowionych na rzecz pracowników umów ubezpieczenia: 1.na życie (grupa 1 dział II), 2.na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 dział I), 3.wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem innych ubezpieczeń działu I (grupa 5 dział I), 4.wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (grupa 1 dział II): - świadczenia jednorazowe, - świadczenia powtarzające się, - połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2, - przewóz osób, 5.ubezpieczenie choroby (grupa 2 dział II): - świadczenia jednorazowe, - świadczenia powtarzające się, - świadczenia kombinowane. Nie będą natomiast kosztem uzyskania przychodów składki płacone z tytułu umów ubezpieczenia innych niż wymienione powyżej. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej mieszczą się w innych grupach ryzyka to jest w dziale II grupa 10 - 13, a zatem nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów pracodawcy opłacającego składki na rzecz osób objętych tym ubezpieczeniem. Dodatkowo stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 38a w/w ustawy spółka nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu płaconych funkcji. Reasumując, w świetle powyższego, opłacane przez Spółkę składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i innych osób objętych ubezpieczeniem, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów Spółki. Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Pouczenie

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony - do czasu zmiany lub uchylenia (art.14 § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa). Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art.14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy- Ordynacja podatkowa).

Podobne interpretacje: