Interpretacje w temacie: Różnice kursowe

Ścieżka aktualnego tematu

„Czy na potrzeby ustalania różnic kursowych na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za dzień poniesienia kosztów można przyjąć datę wystawienia faktury przez kontrahenta zagranicznego, czy może należy przyjąć datę otrzymania (wpływu) faktury przez ... S.A.?.”

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) s t w i e r d z a m że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 05.02.2007 r., który wpłynął w dniu 06.02.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

Spółka nabywa towary i usługi z krajów Unii Europejskiej oraz importuje towary z państw spoza Unii, na które otrzymuje dowód odprawy celnej JDA SAD. Spółka dokonuje też sprzedaży do krajów Unii i eksportuje towar. Czy prawidłowo przelicza zobowiązania do 31.12.2006 r. i przychody w walutach obcych do 31.12.2006 r. i po tej dacie, oraz oblicza różnice kursowe?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 17 stycznia 2007 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 22.01.2007.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowe ...

Czy w przypadku spłaty kwot głównych pożyczek, zaciągniętych w latach 1996–1999 przez spółki, których następcą prawnym jest Wnioskodawca, dochodzi do realizacji różnic kursowych z art. 15a ust. 2 pkt 5 w związku z art. 15a ust. 9 oraz art. 15a ust. 3 pkt 5 w związku z art. 15a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które w związku z art. 15a ust. 4 tej ustawy kalkulowane będą odpowiednio, jako: 1) w zakresie głównych kwot pożyczek - różnica między wartością pożyczki w USD z dnia jej otrzymania, przeliczoną wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania pożyczki, a wartością pożyczki w USD z dnia jej spłaty, przeliczoną wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień jej spłaty (a w przypadku, gdy spłata nastąpi przy użyciu walut zakupionych tego samego dnia - z zastosowaniem faktycznego kursu waluty); 2) w zakresie tej części spłacanych kwot głównych pożyczek, która wynika z dokonanej w 1999 r. kapitalizacji odsetek do kwoty głównej pożyczek - różnica pomiędzy wartością pożyczki w USD z dnia kapitalizacji odsetek, przeliczoną wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kapitalizacji, wartością pożyczki w USD z dnia jej spłaty, przeliczoną według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień spłaty pożyczki (a w przypadku, gdy spłata nastąpi przy użyciu walut zakupionych tego samego dnia - z zastosowaniem faktycznego kursu waluty)? Czy tak skalkulowane różnice zgodnie z art. 15a ust. 1 zwiększają przychody podatkowe lub koszty uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...


dotyczy kursów walut stosowanych do wyceny wpływów i wydatków na rachunku walutowym w banku krajowym na podstawie art. 15a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej kursów walut stosowanych do wyceny wpływów i wydatków na rachunku walutowym w banku krajowym na pods ...

Czy w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do kapitału zakładowego Spółki w formie wierzytelności przysługującej wspólnikowi z tytułu pożyczki, nie dojdzie do realizacji różnic kursowych, stanowiących koszt/przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 lutego 2007r. (data wpływu do Urzędu 07.02.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod ...

CZY MOŻNA PRZYJAC , ŻE KURS BANKOWY TO FAKTYCZNIE ZASTOSOWANY KURS WALUTY?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 § 1 art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.04.2007r. nr DF/851/2007 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

1.) Czy kursem dla wyliczenia różnic kursowych jest, odpowiednio w dacie uzyskania przychodu oraz otrzymania kredytu (pożyczki), faktyczny kurs kupna z tego dnia, oferowany Spółce dla danej transakcji przez bank, z którego usług Spółka korzysta ?2.) Czy kursem w dacie poniesienia kosztu oraz spłaty kredytu (pożyczki) jest faktyczny kurs sprzedaży z tego dnia, oferowany Spółce dla danej transakcji przez bank, z którego usług Spółka korzysta ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. 1.)czy kursem dla wyliczenia różnic kursowych jest, odpowiednio w dacie uzyskania przychodu oraz otrzymania kre ...

dotyczy wyliczenia różnic kursowych według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wpływ waluty na rachunek dewizowy w świetle przepisu art. 15a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie wyliczenia różnic kursowych według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wpływ ...

Jak interpretować zapis art. 15a ust.6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: … kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu?

Działając na podstawie: art. 14 a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), art. 15a ust. 6, art. 15a ust. 7 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. u z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podmiotu z dnia 06.02.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co d ...

Generowanie strony w 60 ms