Drukuj

1. Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej podlega odliczeniu od podatku dochodowego przez osobę prowadzącą działalność rozliczającą się według podatku liniowego? 2. Czy do kosztów uzyskania należy zaliczyć składki na fundusz pracy od osoby współpracującej?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.04.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.04.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy wynika z art. 53 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze zm.). Składkę tę płacą osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu, w tym osoby współpracujące z prowadzącymi działalność gospodarczą. Ponieważ osoba współpracująca w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzyskuje własnych dochodów, lecz uczestniczy tylko w dochodach prowadzącego działalność, to prowadzący działalność w całości pokrywa składki za tę osobę. W konsekwencji składki te można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu.

Natomiast zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6.02.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 ze zm.) kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75 % podstawy wymiaru podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Artykuł 27b ww. ustawy stanowi, iż podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. W myśl art. 27 ust. 12 ww. ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą składkę oblicza, odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca działalność. A zatem osoba prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca podatek dochodowy wg liniowej 19-procentowej stawki podatku dochodowego ma prawo odliczyć od podatku dochodowego faktycznie opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą.

W związku z powyższym, pogląd wyrażony przez podatnika, zarówno w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania składek na Fundusz Pracy, jak i odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych za osobę współpracującą należy uznać za prawidłowy.

Podobne interpretacje: