Drukuj

Czy dla ZZZ S.A. kosztem uzyskania przychodów w myśl art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest inwestycja dotycząca pokrycia kosztów przyłączy elektrycznych na rzecz Inwestora XXX, których właścicielem będzie AAA Koncern Energetyczny?

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 12.10.2006 r. nr ...... (data wpływu do tut. Urzędu 13.10.2006 r.) i uzupełnionej w piśmie z dnia 15.12.2006 r. nr ...... (data wpływu do tut. Urzędu 15.12.2006 r.)


postanawia


uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie ze stanem faktycznym podanym we wniosku, w dniu 09.09.2005 r. została podpisana umowa inwestycyjna w sprawie projektu zakładu produkcji modułów XXX pomiędzy XXX a Stronami Polskimi, wśród których znalazła się ZZZ S.A. - dalej zwana “Podatnik” lub “Spółka”. Spółka realizuje postanowienia tej umowy jako Zarządzający Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zgodnie z zapisami art. III i Załącznika nr 4 w/w umowy Gmina, Zarządzający SSE (Spółka) i inne odpowiednie Strony Polskie zapewnią, że do Projektu i Lokalizacji (fabryki) doprowadzone będą, m. in. następujące elementy infrastruktury ogólnej i media: drogi dojazdowe, elektryczność, gaz ziemny, woda, system odprowadzania ścieków i wody deszczowej, a także pozostała niezbędna infrastruktura oraz w celu zabudowania, a także doprowadzenia mediów i infrastruktury wymienionych w Załączniku nr 4, Gmina, Zarządzający i inne Strony Polskie zawrą z właściwymi podmiotami (organami) niezbędne umowy, np. na budowę linii i podłączeń energetycznych i gazowych.

Podmioty te zostały również zobowiązane do złożenia oświadczenia, że wartość infrastruktury i urządzeń lub koszty doprowadzenia określonych powyżej mediów zostaną odzwierciedlone w wycenie Lokalizacji (fabryki).

Zgodnie z art. 2 pkt 8 Umowy Inwestycyjnej w terminie dwóch tygodni od daty zawarcia przedmiotowej umowy, Spółka na własny koszt uzyska i przedstawi Inwestorowi wycenę uprawnionego rzeczoznawcy określającą przyszłą wartość rynkową Lokalizacji, odzwierciedlającą w szczególności wzrost wartości Lokalizacji w związku z budową obiecanej infrastruktury i urządzeń na terenie lub wokół Lokalizacji, doprowadzeniem mediów do Lokalizacji lub wykonaniem innych ulepszeń lub modyfikacji na terenie Lokalizacji, które są przewidziane w przedmiotowej umowie i mają być wykonane przez Spółkę lub inne podmioty zgodnie z art. III.

W ocenie Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów różnica pomiędzy wartością rynkową Lokalizacji a faktyczną ceną zakupu Lokalizacji będzie stanowić dla XXX formę pomocy publicznej oraz będzie stanowić dochód dla tej spółki z działalności prowadzonej na terenie Podstrefy.

Biorąc pod uwagę Załącznik nr 4 do Umowy Inwestycyjnej, Podatnik jest odpowiedzialny między innymi za:

budowę stacji elektroenergetycznej YYY 110/20 kV

budowę podziemnej podwójnej linii przesyłowej o mocy 110 kV (dwa razy po 110 kV), od stacji elektroenergetycznej 110/20 kV mieszczącej się w YYY (Podstrefa)

budowę linii przesyłowej 20 kV o wydajności 15 MW.

Wobec powyższego w dniu 18.07.2006 r. Oddział ZZZ S.A. podpisał trójstronną umowę o przyłączenie nr ....... zawartą z XXX Sp. z o.o. i AAA. Zgodnie z tą umową przedmiotem przyłączanym ma być spółka koreańska (XXX), stroną ponoszącą opłaty przyłączeniowe: ZZZ S.A. Szacunkowa kwota netto tej opłaty wynosi 773.790,25 zł.

Zgodnie z obowiązującym prawem energetycznym właścicielem wybudowanych stacji elektroenergetycznych i linii przesyłowej zostanie AAA Koncern Energetyczny. Sieć energetyczną do lokalizacji buduje dostawca energii i obciąża inwestora (w tym przypadku ZZZ S.A.) opłatą przyłączeniową w wysokości 25 % wartości poniesionych kosztów budowy sieci.

Spółka podkreśla, iż w przypadku niedoprowadzenia mediów i infrastruktury do Lokalizacji XXX w określonych terminach, Gmina, Zarządzający SSE i inne odpowiednie Strony Polskie są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód poniesionych przez Inwestora (XXX).

Jednym z załączników do Umowy Inwestycyjnej jest Uchwała Nr .... Rady Ministrów z dnia 06.09.2005 r., na podstawie której z dniem 01.01.2006 r. ustanowiony został wieloletni program pod nazwą “Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez XXX pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych w latach 2006-2011”.

Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej moduły do ekranów ciekłokrystalicznych przez firmę XXX Sp. z o.o.

W świetle powyższego, Podatnik wnosi o wyjaśnienie dotyczące stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie art. 15.

Ministerstwo Finansów w swoich stanowiskach, mając na uwadze tworzenie korzystnych warunków do realizacji inwestycji wyjaśniało, iż kwestia ponoszenia kosztów związanych z budową sieci i wykonaniem przyłączy ciepłowniczych, gazowych oraz elektrycznych została uregulowana przepisami prawa energetycznego. I na podstawie tych przepisów przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem oraz dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła są obowiązane do zawarcia m.in. umowy o przyłączenie.

Mają też one obowiązek zapewnienia realizacji i finansowania budowy oraz rozbudowy sieci na potrzeby podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach wykonawczych do ustawy - Prawo energetyczne.

Ponoszone przez podmioty opłaty za przyłączenie powinny być zaliczane w całej wysokości, w momencie poniesienia, do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z ogólną regułą wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z kolei opłaty za przyłączenie otrzymane przez przedsiębiorstwa energetyczne są przychodem podatkowym, a od wartości środków trwałych powstałych w wyniku zrealizowanych inwestycji w postaci np. przyłączy, przedsiębiorstwa energetyczne dokonują odpisy amortyzacyjne zgodnie z prawem podatkowym.

W dniu 19.07.2006 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o zgodności planowanej pomocy dla XXX i zaakceptowała formy pomocy zagwarantowanej przez rząd RP dla tej firmy. Dlatego tez w dniu 21.08.2006 r. zgodnie z postanowieniami powyższej Umowy inwestycyjnej, ZZZ S.A. sprzedała nieruchomości gruntowe dla XXX.

Zdaniem Podatnika, w związku z przedstawioną powyżej argumentacją ponoszone wydatki z tytułu zawartej umowy o przyłączenie są wypełnieniem zobowiązań nałożonych na ZZZ S.A. z tytułu realizowanej Umowy Inwestycyjnej na rzecz XXX. Spółka stoi na stanowisku, że wydatki te są kosztami uzyskania przychodu, wynikającymi z litery prawa podatkowego.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie po zapoznaniu się z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym stwierdza co następuje:

Kwestię ponoszenia kosztów związanych z budową sieci i wykonaniem przyłączy ciepłowniczych, gazowych, elektrycznych regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1504 ze zm.), zgodnie z którymi przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła są obowiązane do zawarcia m. in. umowy o przyłączenie (art. 7 ust. 1). Mają też one obowiązek zapewnienia realizacji i finansowania budowy oraz rozbudowy sieci na potrzeby podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne (art. 7 ust. 5). Zgodnie z art. 7 ust. 8 w/w ustawy za przyłączenie m. in. do sieci elektroenergetycznej pobiera się opłatę ustaloną na podstawie określonych w ustawie zasad.

Natomiast kwestie dotyczące kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych reguluje art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - dalej w skrócie u.p.d.o.p.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Od dnia 01.01.2007 r. ustawodawca jako cel poniesienia kosztów dodał również zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów kosztów ich uzyskania, pod tym jednak warunkiem, że mają one bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma, bądź też może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, ewentualnie odnośnie kosztów dotyczących roku podatkowego 2007 i następnych, służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Warunkiem zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest również to, aby dany wydatek nie był zawarty w katalogu wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p., których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Jak stanowi z kolei art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p. koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Instytucja kosztów uzyskania przychodów powiązana jest z przychodami danego roku podatkowego. Wynika to z konstrukcji ustawy o podatku dochodowym i określonych w niej zasad ustalania dochodu danego podmiotu. Dochodem osoby prawnej jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Dlatego też nie można traktować kosztu w oderwaniu od przychodów, w celu osiągnięcia których został poniesiony.

Cel poniesienia wydatków musi być związany z przychodami, czy to w sposób bezpośredni, czy też pośredni, celem tym jest jednak zawsze cel ekonomiczny. Tymczasem jak wynika z wniosku Spółki, celem poniesienia przez Podatnika przedmiotowych kosztów jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkującej moduły do ekranów ciekłokrystalicznych przez firmę XXX Sp. z o.o. Z wniosku Spółki nie wynika natomiast w jaki sposób koszty poniesione na opłatę przyłączeniową mają wpłynąć na przychody Spółki. W istocie bowiem przedmiotowy wydatek nie służy interesom ekonomicznym Podatnika, tylko realizacji programu wsparcia finansowego inwestycji realizowanej przez XXX Sp. z o.o. .

W związku z powyższym, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił jak w sentencji. Tutejszy organ podatkowy zaznacza, iż załączniki do złożonego wniosku w postaci kopii Umowy Inwestycyjnej w sprawie Projektu Zakładu Produkcji Modułów XXX z dnia 9 września 2005 r. wraz z 13 załącznikami do powyższej umowy, kopii umowy o przyłączenie nr .......... oraz kopii aktu notarialnego Repertorium A nr ....... nie były przedmiotem oceny organu podatkowego.

Niniejsza interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.

Zgodnie z treścią art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5 w/w ustawy.

Na podstawie art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie zawierające interpretację służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: