Drukuj

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z zawartym porozumieniem, tj. koszty zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy podmiotu X oraz koszty związane z zapewnieniem ich dowozu z miejsca zakwaterowania do portu lotniczego i z powrotem.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia

-uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Spółka w celu wzmocnienia ochrony portu lotniczego, dostosowującego ją do standardów Unii Europejskiej, zawarło porozumienie z podmiotem X. Zgodnie z nim, podmiot X skierował 45 funkcjonariuszy do wykonywania zadań z zakresu ochrony i kontroli bezpieczeństwa w terminalu krajowym. Warunkiem zawarcia tego porozumienia było zapewnienie przez Spółkę pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy oraz zapewnienie ich dowozu z miejsca zakwaterowania do portu lotniczego i z powrotem.

Zagadnieniem wymagającym interpretacji jest możliwość zaliczenia przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zawartym porozumieniem, tj. kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy podmiotu X oraz kosztów związanych z zapewnieniem ich dowozu z miejsca zakwaterowania do portu lotniczego i z powrotem.

Powyższe porozumienie spowodowane było koniecznością dostosowania portu do obowiązujących norm i zasad w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. W przeciwnym wypadku groziłoby portowi nadanie statusu lotniska nie spełniającego unijnych standardów bezpieczeństwa. A to z kolei wiązałoby się ze spadkiem przychodów, chociażby w tej części, gdzie opłaty lotniskowe uzależnione są od kosztów bezpośrednich zarządzającego lotniskiem, związanych z zapewnieniem ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu. Strona zwraca uwagę, że powyższe wydatki zostały poniesione w celu uzyskania przychodów, które niewątpliwie kształtowałyby się na niższym poziomie, gdyby lotnisko nie spełniało unijnych norm bezpieczeństwa. W związku z tym, zgodnie z art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotowe wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2000 r, Nr 54,poz.654 ze zm), w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006r, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art.16 ust.1. Począwszy od 01.01.2007r, cytowany art.15 ust.1 stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, zabezpieczenia lub zachowania źródeł przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art.16 ust.1 Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, które nie zostały wyłączone z kosztów na podstawie art.16 ust.1. Powyższe oznacza, że do uznania poniesionych wydatków za koszty podatkowe niezbędne jest łączne spełnienie obu wymienionych powyżej przesłanek.

Sam fakt, że określony wydatek nie został wymieniony w art.16 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów, nie może przesądzać o możliwości uwzględnienia tego wydatku przy ustalaniu podstawy opodatkowania. Konieczne jest również wykazanie związku ponoszonych kosztów z uzyskiwanymi przychodami. Zatem, aby określony wydatek mógł stanowić koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi również zachodzić związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zachowanie przychodu podatnika. Generalnie uznaje się, że koszty podatkowe ponoszone przez podmiot gospodarczy podlegają podziałowi - tzn. mają charakter wydatków pośrednich lub bezpośrednich. Koszty bezpośrednie obejmują wydatki, które są ściśle (bezpośrednio) związane z przychodami, jakie osiąga podmiot gospodarczy. Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się te wydatki, których nie można powiązać z konkretnym przychodem, jednak ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że umowa zawarta pomiędzy Spółką a podmiotem X miała na celu dostosowanie obowiązujących na lotnisku standardów bezpieczeństwa w zakresie lotnictwa cywilnego do norm obowiązujących w Unii Europejskiej. Ich spełnienie warunkuje sprawne funkcjonowanie Spółki i tym samym generowanie zysków. Jednocześnie, jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, brak porozumienia w zakresie ochrony portu lotniczego skutkowałby obniżeniem przychodów Strony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.W związku z powyższym należy uznać, że wydatki poniesione w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem funkcjonariuszy podmiotu X, którzy wykonują zadania z zakresu ochrony i kontroli bezpieczeństwa w terminalu krajowym portu lotniczego, jak również koszty związane z ich dowożeniem z miejsca zakwaterowania do portu lotniczego i z powrotem, do poniesienia których Storna zobowiązała się w zawartej umowie, stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony – do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy – Ordynacja podatkowa) Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art.14a § 4 w związku z art.236 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Podobne interpretacje: