Drukuj

Dotyczy wpływu na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych działania polegającego na ustawieniu w sklepach ekspozytorów prezentujących wyroby Spółki, stosownie do przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654, ze zm.).

Działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wpływu na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych działania polegającego na ustawieniu w sklepach ekspozytorów prezentujących wyroby Spółki, stosownie do przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654, ze zm.)
u z n a j eza prawidłowe stanowisko Spółki przedstawione we wniosku.

Pismem z dnia 30.11.2006r. (data wpływu 18.12.2006r.) Spółka, za pośrednictwem pełnomocnika, zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych działania Spółki polegającego na ustawianiu w sklepach prowadzących sprzedaż wyrobów Spółki ekspozytorów do prezentacji płytek ceramicznych.
Przedstawiając stan faktyczny Spółka informuje, że jest producentem płytek ceramicznych. Aby promować swoje wyroby ustawia w sklepach będące jej własnością ekspozytory, na których prezentuje produkowane przez siebie płytki. Przekazywanie ekspozytorów do sklepów odbywa się na podstawie porozumienia, zgodnie z którym po zakończeniu ekspozycji są one zwracane Spółce.
Ekspozytory są nabywane od podmiotów zewnętrznych albo wykonywane przez Spółkę we własnym zakresie i mają następujące formy:
1) Ekspozytor Widok - 4 plansze dwustronne, z płyty wiórowej wykończonej listwami z MDF (koszt 1.340 zł netto + koszt płytek),
2) Ekspozytor książka - konstrukcja z profila stalowego zawierająca 12 plansz z płyty wiórowej laminowanej (koszt ekspozytora 2.920 zł netto + koszt płytek)
3) Ekspozytor Typ H - konstrukcja z metalu i z płyty wiórowej zawierająca 2 boksy i 20 plansz (koszt 3.380 zł netto + koszt płytek).
Zdaniem Spółki przekazanie do sklepów przedmiotowych ekspozytorów nie będzie rodzić dla Podatnika żadnych innych konsekwencji w zakresie podatku dochodowego, tj. poza konsekwencjami określonymi w stanowisku Spółki zaprezentowanym w 1 i 2 punkcie wniosku z dnia 30.11.2006r.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, iż stosownie do art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.Poniesiony wydatek może być kosztem uzyskania przychodów pod warunkiem, że miedzy nim a spodziewanym przychodem zachodzi związek tego typu, iż jego poniesienie ma lub może mieć wpływ na powstanie przychodu, a ponadto nie może się mieścić w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.
Jeżeli podatnik oddaje do nieodpłatnego używania środki trwałe, od których są naliczane odpisy amortyzacyjne, należy wziąć pod uwagę art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c w/w ustawy, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oddanych do nieodpłatnego używania, z wyjątkiem nieruchomości - za miesiące w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, iż przekazanie ekspozytorów do sklepów, w świetle zawartych w porozumieniu warunków, nie daje podstaw do uznania, iż działanie to stanowi oddanie do nieodpłatnego używania składników majątkowych Spółki. Spółka nie przenosi swoich praw do rozporządzania ekspozytorami na podmioty prowadzące sklepy, lecz przez cały czas pozostaje ich właścicielem, mogącym w każdej chwili wycofać się z ekspozycji lub ją zmienić. Celem ekspozycji jest promocja i reklama wyrobów Spółki.
Korzyści z takiej formy porozumienia są obopólne, jeżeli bowiem w wyniku takiej formy reklamy zwiększy się sprzedaż płytek produkowanych przez Spółkę, wpłynie to na wzrost przychodów zarówno Spółki jak i sklepu.
W świetle powyższego, działania Spółki polegające na ustawianiu na terenie sklepów ekspozycji mającej na celu promowanie wyrobów Spółki nie stanowi czynności, o której mowa w cyt. powyżej art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c. Działania te nie rodzą konsekwencji wynikających z unormowania zawartego w tym przepisie.

Wobec powyższego Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi uznając za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku postanowił jak w sentencji.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.
Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy

Podobne interpretacje: