Drukuj

dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych oraz transportowych, udokumentowanych przez kontrahentów fakturami wystawionymi w miesiącu styczniu 2007r., a dotyczącymi usług wykonanych w grudniu 2006r. na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych oraz transportowych, udokumentowanych przez kontrahentów fakturami wystawionymi w miesiącu styczniu 2007r., a dotyczącymi usług wykonanych w grudniu 2006r. na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.
uznajeza prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Pismem z dnia 10.01.2007r. (data wpływu 15.01.2007r.) Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu - tj. w 2006r., czy w 2007r. - wydatków związanych z zakupem usług:
- telekomunikacyjnych udokumentowanych fakturami wystawionymi w miesiącu styczniu 2007r., a dotyczącymi usług wykonanych w grudniu 2006r.;
- transportowych udokumentowanych fakturami wystawionymi w miesiącu styczniu 2007r., a dotyczącymi przewożenia produktów i towarów sprzedanych w 2006r.;
- transportowych udokumentowanych fakturami wystawionymi w miesiącu styczniu 2007r., a dotyczącymi zakupu materiałów dokonanych w grudniu 2006r.
na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 01.01.2007r.
Zdaniem wnioskodawcy, na mocy art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.) koszty:
- usług telekomunikacyjnych stanowić będą koszt 2007r.;
- usług transportowych dotyczące przychodów 2006r. stanowić będą koszt 2006r.;
- usług transportowych związanych z zakupem materiałów stanowić będą koszt 2007r.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
Podatnik może więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu oraz nie zostały ujęte w negatywnym katalogu kosztów.
Równocześnie jednak o poprawności dokonania odliczenia poniesionych wydatków od osiągniętych przychodów decyduje właściwe ustalenie momentu (okresu), w którym dokonać można potrącenia owych wydatków.

Ustawą z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2006r. Nr 217, poz. 1589) wprowadzono nowe zasady zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Zasady te zawiera art. 15 ust. 4 - 4d w/w ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2007r.), który dzieli wydatki na koszty uzyskania przychodów bezpośrednio oraz pośrednio związane z uzyskanym przychodem.
Na podstawie art. 15 ust. 4 koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4 b i 4c.
Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4b w/w ustawy, koszty które są bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku do dnia:
1. sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak iż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania - jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzenia takiego sprawozdania, albo
2. złożenia zeznania, nie później niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania - jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowegosą potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Odstąpienie od zasady potrącalności kosztów bezpośrednio związanych z przychodami osiągniętymi w danym roku podatkowym możliwe jest tylko wtedy, gdy zarachowanie kosztu w danym roku podatkowym nie było możliwe, np. gdy podatnik otrzymał fakturę (rachunek) dotyczący danego roku podatkowego z opóźnieniem - po sporządzeniu sprawozdania finansowego, albo po upływie terminu do złożenia zeznania, wówczas - na podstawie art. 15 ust. 4c koszt ten potrąca się w roku, w którym faktycznie został poniesiony - tj. w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.
Odnośnie kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z przychodami dotyczącymi danego roku podatkowego, w art. 15 ust. 4d ustawodawca wskazał wprost, że są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Uwzględniając przepisy art. 15 ust. 4 - 4d w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy stwierdzić, że:
a) wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych na podstawie art. 15 ust. 4d w/w ustawy winny zostać ujęte i rozliczone w kosztach 2007r.,
b) wydatki związane z zakupem usług transportowych dotyczące przychodów 2006r. na podstawie art. 15 ust. 4 w/w ustawy stanowić będą koszty uzyskania przychodów 2006r.,
c) wydatki związane z zakupem usług transportowych do przewozu materiałów na podstawie art. 15 ust. 4d w/w ustawy winny zostać ujęte i rozliczone w kosztach 2007r.

W świetle powyższego, tutejszy organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2007r. jest prawidłowe, stąd też postanowił jak w sentencji.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.
Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje: