Drukuj

1)Czy w przypadku leasingu operacyjnego samochodu osobowego opisanego powyżej, wartość rat leasingowych, wynikających z umowy, może zostać w całości zaliczona w koszty uzyskania przychodu wraz z podatkiem od towarów i usług w wysokości przekraczającej kwotę możliwą do odliczenia ( w tym przypadku 6000 zł.)? 2)Czy wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie samochodu osobowego, przyjętego do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Podmiotem ubezpieczającym będzie lesingodawca, a wartość polisy ubezpieczeniowej zostanie zrefakturowana na leasingobiorcę z godnie z zapisami umowy leasingu?

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14A § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia:
1)uznać za prawidłowe Pana stanowisko w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów wartości rat leasingowych,
2)oraz za nieprawidłowe stanowisko w zakresie zaliczania w koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego .

U Z A S A D N I E N I E

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa ( Dz.U.z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w §1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie – art. 14a § 4 Ordynacji.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w miesiącu marcu został nabyty samochód osobowy o wartości przekraczającej 20000 euro, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany z uwzględnieniem przepisu art. 23. ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Powyższy środek trwały zamierza Pan zbyć na rzecz firmy leasingowej, z którą następnie zostanie podpisana umowa leasingu operacyjnego.

W związku z powyższym stawia Pan następujące pytania:
1)czy w przypadku leasingu operacyjnego samochodu osobowego opisanego powyżej, wartość rat leasingowych, wynikających z umowy, może zostać w całości zaliczona w koszty uzyskania przychodu wraz z podatkiem od towarów i usług w wysokości przekraczającej kwotę możliwą do odliczenia ( w tym przypadku 6000 zł.)
2)czy wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie samochodu osobowego, przyjętego do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Podmiotem ubezpieczającym będzie lesingodawca, a wartość polisy ubezpieczeniowej zostanie zrefakturowana na leasingobiorcę z godnie z zapisami umowy leasingu.
Zdaniem Pana całość kosztów związanych z ratami leasingu operacyjnego wraz z nieodliczonym podatkiem od towarów i usług w wartości przekraczającej kwotę 6000 zł. może być uznana za koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia kosztu oraz nie będą wyłączone z kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20000 euro przeliczona według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Po rozpatrzeniu powyższego należy stwierdzić co następuje:

Dla celów podatkowych przez umowę leasingu rozumie się – zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron ( finansujący) oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie ( korzystającemu), podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty. Zgodnie z treścią art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opłaty ustalone w umowie leasingu ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego , z zastrzeżeniem ust. 2 jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:
została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz
suma ustalonych w niej opłat , pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Gdy umowa leasingu operacyjnego spełnia w/w warunki, u korzystającego, kosztami uzyskania przychodów są opłaty ustalone w umowie.
Odpowiedź dotycząca zapytania nr 1:
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
Podatnik ma zatem możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wszelkich wydatków ponoszonych przy prowadzeniu działalności gospodarczej pod warunkiem jednak, że wydatki te zostały faktycznie poniesione oraz, gdy pomiędzy wydatkami a przychodami zachodzi związek przyczynowo - skutkowy tego typu, że poniesione wydatki mają wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu lub też służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów.
Jednocześnie koszt taki nie może być wyłączony z kosztów uzyskania przychodów przez art. 23 ustawy.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 43 lit a w/w ustawy o podatku dochodowym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym, że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
Przepis art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm) stanowi, iż w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu( raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów dotyczącą jednego samochodu lub pojazdu nie może jednak przekroczyć kwoty 6000 zł.
W związku z powyższym ograniczeniem, prawidłowe jest Pana stanowisko, iż w koszty uzyskania przychodów można zaliczyć raty leasingowe wraz z podatkiem od towarów i usług w wysokości przekraczającej kwotę możliwą do odliczenia tj. 6000 zł.

Odpowiedź dotycząca pytania nr 2:

Kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego mogą być wszelkie opłaty ponoszone z tytułu umowy leasingu, np. czynsz, opłaty manipulacyjne, prowizje itp.( w/w art. 23b ust. 1 ustawy).
Kosztem uzyskania przychodu mogą być również wszelkie wydatki poniesione na eksploatację pojazdu, pod warunkiem, że wynika to z umowy i nie są objęte ograniczeniami ustawowymi.
Jeżeli w umowie leasingu przewidziano, iż korzystający obowiązany jest ponosić koszty ubezpieczenia rzeczy w trakcie trwania leasingu, koszty te obejmują składkę z tytułu ubezpieczenia na ogólnie przyjętych warunkach ( art. 709 kodeksu cywilnego).
Na mocy art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.
Powyższe ograniczenie jest niezależne od tego, czy ubezpieczony samochód stanowi środek trwały. W tym przypadku ograniczenie dotyczy wszelkich samochodów osobowych, a więc także będących przedmiotem leasingu i dotyczy każdego podmiotu, który ponosi wydatki z tytułu ubezpieczenia samochodu.
Tak więc, wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w granicach limitu określonego w w/w art. 23 ust. 1 pkt. 47 ustawy czyli do równowartości 20000 euro.

W związku z powyższym stanowisko Pana zawarte w piśmie z dnia 12.06.2007r należy uznać za prawidłowe odnośnie pytania 1 oraz nieprawidłowe w pytaniu 2.
Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia tego zdarzenia.
Stosownie przepisu art.14b§1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja o której mowa w art. 14a§1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a §4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja, o której mowa w art. 14a §1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowych właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w §5 (art. 14b §2 Ordynacja podatkowa).
Od niniejszego postanowienia w trybie art. 14a § 4 i art. 236 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia – art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Zażalenie, zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.

Podobne interpretacje: