Drukuj

Jaka jest właściwa stawka amortyzacji dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2007r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 05.07.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania art. 22 ust. 8 w związku z art. 22m ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w indywidualnej sprawie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku – za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.07.2007r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwestii ustalenia stawki amortyzacji dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż :

– w marcu 2007r. Wnioskodawca nabył na podstawie umowy sprzedaży spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;

– omawiana nieruchomość zostala przeznaczona na wynajem i wynajęta osobie fizycznej na podstawie umowy najmu;

– dochód z najmu lokalu mieszkalnego będzie opodatkowany wedug skali podatkowej;

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, jaka jest właściwa stawka amortyzacji dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego? Strona wyraża stanowisko, iż odpisów amortyzacyjnych od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów dokonując oceny stanu faktycznego i stanowiska Wnioskodawcy przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, stwierdza co następuje:

Problematyka amortyzacji środków trwałych uregulowana została w przepisach art. 22a do art. 22m ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do zapisu art. 22b ust. 1 pkt 1w/w ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi. W myśl art. 22m ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych odpisów amortyzacyjnych od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.

Mając na uwadze w/w uregulowania prawne oraz przedstawioną we wniosku sytuację, stwierdzić należy, iż wysokośc stawki amortyzacyjnej od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi 2,5%. Ponadto należy pamiętać, że stawkę amortyzacyjną dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych ustala się na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że raz ustalonych stawek nie można zmieniać.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku jest prawidłowe.

Powyższa interpretacja odnosi się jedynie do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku.Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: