Drukuj

Czy możliwe jest dokonywanie wzajemnych rozliczeń podmiotów gospodarczych będących w stałych stosunkach handlowych w odniesieniu do rozliczania premii za realizację celów ilościowych na podstawie not księgowych ?

Na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137 poz.926 z późn.zm.) odpowiadając na pismo z dnia 22.03.2004 r. w sprawie zapytania dotyczącego możliwości dokonania wzajemnych rozliczeń podmiotów gospodarczych będących w stałych stosunkach handlowych w odniesieniu do rozliczenia premii za realizację celów ilościowych na podstawie not księgowych., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że :


- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z2000r. Nr 14 poz. 176 z późn.zm.) nie zawiera szczegółowych postanowień dotyczących zasad dokumentowania kosztów ( wydatków ), uznawanych za koszt podatkowy. Stanowią one jedynie, że :zgodnie z art.24 w/w podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych :
a/ obowiązani (na podstawie ustawy o rachunkowości) do sporządzania sprawozdania finansowego – za dochód z działalności gospodarczej przyjmują dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg,
b/ prowadzący księgi przychodów i rozchodów – za dochód z działalności gospodarczej , przyjmują różnicę między zdefiniowanymi w ustawie przychodami a kosztami podatkowymi, skorygowaną o różnicę remanentową.

Ponadto :
- art.20 oraz art.21ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2002 r. Nr 76, poz.694 ze zm.) w sposób szczegółowy określa zasady dokumentowania dokonywanych operacji gospodarczych i wymienia m.in. notę księgową.- art.12 , art.13 oraz art.14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz.1475 z póżn.zm.) w sposób szczegółowy określa zasady dokumentowania dokonywanych operacji gospodarczych i wymienia m.in. notę księgową.

Podobne interpretacje: