Drukuj

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy wypłacił koszty przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu u pracodawcy, przygotowania zawodowego oraz koszty przjazdu na szkolenie. Pytanie płatnika dotyczyło kwalifikacji do konkretnego źrodła przychodów wypłacanej kwoty pieniędzy, zwolnienia z obowiązku naliczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz niewypełniania deklaracji PIT-8C.

W dniu 18 stycznia 2006 roku Powiatowy Urząd Pracy zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie wątpliwości związanych z wypełnieniem informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych tzw. PIT ? 8C. Z przedstawionego w przedmiotowym piśmie stanu faktycznego wynika, że Powiatowy Urząd Pracy, na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) wypłacił koszty przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego osobie.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy informuje, iż:

w myśl art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (...).

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Powiatowy Urząd Pracy zwrócił koszty przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu u pracodawcy, przygotowania zawodowego oraz koszty przejazdu na szkolenie, które w myśl art. 10 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią źródło przychodu dla osoby odbierającej zwrot wydatków.

Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 102 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca zwolnił od podatku dochodowego zwrot kosztów przejazdu bezrobotnego do miejsca pracy lub odbywania stażu, szkolenia, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz kosztów zakwaterowania bezrobotnego w miejscu pracy, odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, otrzymane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 ze zm.).

Wobec powyższego, w obowiązującym stanie prawnym, Powiatowy Urząd Pracy nie ma obowiązku sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych za 2005 rok tzw. PIT ? 8C, dlatego że dochody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 cyt. ustawy, są zwolnione z obowiązku ich dokumentowania poprzez wypełnienie w trybie art. 42a cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, deklaracji o powyższym wzorze.

Podobne interpretacje: