Drukuj

Czy zatrudniając ojca jako osobę współpracującą i opłacając za niego składki ZUS, nie wypłacając przy tym wynagrodzenia, powinno składać się deklaracje PIT-4 i PIT-11/8B po zakończeniu roku podatkowego?

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa / jednolity tekst z 2005 r. Dz. U. Nr. 8, poz. 60 z późn. zm./, Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Pana M złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 07 lutego 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii -

rozliczania ojca jako osoby współpracującej w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz składania deklaracji PIT-4 i informacji PIT-11/8B po zakończeniu roku podatkowego-


stwierdza, iż stanowisko płatnika w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe


U Z A S A D N I E N I E


Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek płatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Składając przedmiotowy wniosek płatnik jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Korzystając z powyższego przepisu Pan M wnioskiem złożonym w tutejszym Urzędzie Skarbowym w dniu 07 lutego 2006 r. wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii rozliczania ojca jako osoby współpracującej w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz składania deklaracji PIT-4 i informacji PIT-11/8B po zakończeniu roku podatkowego. W w/w wniosku Wnioskodawca nie przedstawił wyczerpująco stanu fatycznego oraz nie zawarł informacji czy w sprawie objętej zapytaniem nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W związku z powyższym wezwaniem z dnia 15 lutego 2006 r. doręczonym w dniu 17 lutego 2006 r. organ podatkowy wezwał stronę do usunięcia braków w trybie art.169 ustawy - Ordynacja podatkowa. Braki, o których mowa w przedmiotowym wezwaniu zostały usunięte w terminie, tj. w dniu 22 lutego 2006 r.


OPIS STANU FAKTYCZNEGO


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny :
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych, opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów. Wnioskodawca jest kawalerem i zamieszkuje wraz z ojcem w domu jednorodzinnym, prowadząc wspólne gospodarstwo domowe. W okresie wiosennym chce zatrudnić ojca jako osobę współpracującą i opłacać za ojca składki ZUS. Wynagrodzenia nie będzie wypłacał z uwagi na prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.


STANOWISKO PŁATNIKA


W związku z przedstawionym wyżej stanem faktycznym płatnik zajął stanowisko, że w/g posiadanej wiedzy Jego obowiązkiem jest jedynie opłacanie składek ZUS za ojca, natomiast w Urzędzie Skarbowym nie musi składać deklaracji PIT-4 i PIT-11/8B z uwagi na to, że nie wypłaca wynagrodzenia gdyż prowadzi z ojcem wspólne gospodarstwo domowe.


OCENA PRAWNA STANOWISKA WNIOSKODAWCY


Odnosząc się do powyższego stanu faktycznego należy zważyć co następuje :

Zarówno przepisy prawa pracy, prawa cywilnego jak i prawa podatkowego nie zakazują zatrudniania członków rodziny w ramach prowadzonej działalności. Zatem również ojciec podatnika może świadczyć pracę na jego rzecz, zarówno na podstawie umowy o pracę jak też na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Jedynie w myśl art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / jednolity tekst Dz. U z 2000 r. Nr 14,poz.176 z późn. zmian./ nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

W przypadku zatrudnienia ojca na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej otrzymane przez niego wynagrodzenie z tego tytułu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a na zatrudniającym będą spoczywały obowiązki płatnika, czyli obowiązek poboru należnych zaliczek na podatek dochodowy i odprowadzenia ich na konto właściwego urzędu skarbowego, o których stanowią poniższe przepisy prawa podatkowego.

Przepis art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy i w myśl art. 38 ust. 1 tejże ustawy przekazywać z zastrzeżeniem ust.2 i 2a kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając jednocześnie deklarację według ustalonego wzoru / PIT-4/.

Ponadto na podstawie art. 41 cytowanej wyżej ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 ust. 1 z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, są obowiązane jako płatnicy pobierać z zastrzeżeniem ust.4, zaliczki na podatek dochodowy i w myśl art. 42 ust. 1 przekazywać kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki/ podatek/ - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności , gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając jednocześnie deklarację według ustalonego wzoru / PIT-4/.

Wskazane wyżej przepisy regulują pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników. W rozpatrywanej sytuacji gdy ojciec nie będzie otrzymywał wynagrodzenia od Podatnika - podmiotu gospodarczego z tytułu pracy czy wykonywanych czynności wynikających z umowy cywilnoprawnej to w świetle powyższego nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie płatnika, w związku z czym Wnioskodawca nie jest obowiązany do składania deklaracji na zaliczkę miesięczną PIT-4 i tym samym nie jest obowiązany do przekazania ojcu - podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT 11/8B, o której mowa w art. 39 ust.1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak również i pozostałe przepisy prawa podatkowego nie normują kwestii rejestracji osoby współpracującej, zatem właściwe w tym względzie są jedynie przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zmian./.

Jak wynika z treści art. 8 ust. 11 w/w ustawy za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione , rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia ; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami z nimi współpracującymi.

W świetle powołanych unormowań prawnych ojciec jako osoba współpracująca nie będzie również podatnikiem osiągającym dochody z wykonywania działalności gospodarczej i co za tym idzie nie będzie miał obowiązku składania deklaracji PIT-5 i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Obowiązek rozliczenia się z uzyskanych dochodów z tytułu prowadzonej działalności spoczywa bowiem w tym przypadku na Podatniku prowadzącym działalność, nie zaś na osobie współpracującej.

W tym stanie rzeczy organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie za prawidłowe.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: