Drukuj

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Izba Skarbowa w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 19.04.2002r. znak: KP/51-86/02 uprzejmie wyjaśnia co następuje.

Zgodnie z art. 27 § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 116, poz. 1222 ze zm.) przed zaprowadzeniem księgi i na koniec roku podatkowego (...) podatnik jest obowiązany do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury".

Przepis § 3 pkt 1 cyt. rozporządzenia określa m.in. definicje pojęć: towarów handlowych, materiałów podstawowych i materiałów pomocniczych.
Zgodnie z przepisami cyt. rozporządzenia remanentem należy objąć towary stanowiące własność podatnika, obejmujące:

  • materiały podstawowe i pomocnicze,
  • towary handlowe,
  • półwyroby (w tym także wykonywane roboty budowlane i remontowe oraz usługi przed ich zakończeniem),
  • wyroby gotowe,
  • braki,
  • odpady użytkoweoraz towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika.

W świetle powyższego Izba Skarbowa stwierdza, że artykuły tj. szampony, farby, odżywki itp. zużywane w działalności usługowej (fryzjerskiej) nie stanowią materiałów podstawowych i pomocniczych w rozumieniu przepisów cyt. rozporządzenia. Jednakże w przypadku prowadzenia również działalności handlowej w zakresie sprzedaży tych artykułów stanowią one towary handlowe. Jeżeli podatnik nie dokonuje podziału zakupionych towarów, to winien je ewidencjonować w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W tej sytuacji jest zobowiązany do sporządzania spisu z natury tych artykułów.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: