Drukuj

Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie wypłacona przez pracodawcę refundacja poniesionych kosztów kursu prawa jazdy?

W dniu 08.02.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Lublińcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:
W piśmie stwierdza Pan, iż zdobyte umiejętności i kwalifikacje w postaci odbytego kursu prawa jazdy kat. C są wymagane na zajmowanym stanowisku służbowym, co określa art. 52 ust. 4 ustawa z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. W związku z powyższym w zajętym w piśmie stanowisku uważa Pan, iż kwota otrzymanej pomocy w postaci refundowanych kosztów odbytego kursu prawa jazdy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie: art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.05.2004 r. w sprawie kierowania i udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz ustalania równowartości kosztów poniesionych w związku z nauką (Dz. U. Nr 135 poz. 1451) i w konsekwencji nie zgadza się Pan z pobraniem przez płatnika podatku od wypłaconej kwoty refundacji przedmiotowego kursu.
Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, mając na uwadze obowiązujący stan prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu stwierdza co następuje:
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodwym od osób fizycznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 90 ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.
W przedmiotowej sprawie mowa jest o Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.05.2004 r. w sprawie kierowania i udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz ustalania równowartości kosztów poniesionych w związku z nauką (Dz. U. Nr 135, poz. 1451). Z posiadanych przez tutejszy organ podatkowy informacji wynika, iż dokonany Panu przez płatnika zwrot poniesionych wydatków za odbyty kurs prawa jazdy kategorii C nie został wypłacony w oparciu o przepisy ww. rozporządzenia.
W związku z powyższym stanowisko Pana wyrażone w piśmie należy uznać za nieprawidłowe.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: