Drukuj

Podatnik nie zgadza się z nazwaniem otrzymanego świadczenia pieniężnego nagrodą, i w zwiazku z tym zwrócił się z zapytaniem, czy otrzymane świadczenie pieniężne winien rozliczyć jako umowę - zlecenie.

Zwracając się z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawił Pan następujący stan faktyczny:

W dniu 29.10.2004r. podpisał Pan pismo, w którym, uznano Pana zasługi wkontynuowaniu dzieła X; wykazując Pana zaangażowanie w bieżący rozwój X oraz oczekiwany jest istotny i aktywny udział w procesie pozyskiwania inwestora dla X.

W tym miejscu Organ podatkowy zauważa, że z załączonej kopii tego pisma wynika,iż X postanowiła uhonorować Pana nagrodą pieniężną (...). Nagroda ma charakter uznaniowy i jest dobrowolnym zobowiązaniem X do świadczenia gratyfikacji, a więc nie ma związku z pozostawaniem przez Pana w stosunku pracy lub powiązania jakąkolwiek inną umową z Y.

Z kolei w dniu 26.10.2005r. otrzymał Pan pismo, w którym poinformowany został o wniesieniu wkładu w sukces Y oraz przyczynienie się do wzrostu wartości X i ustalona kwota ma zostać przekazana na Pana rachunek bankowy.

Zauważa się, że w powyższym piśmie wykazano, iż jest to nagroda pieniężna wyliczona jako iloczyn współczynnika procentowego i wartości akcji X i przeliczona wg. średniego Kursu NBP na dzień wypłaty. Został Pan również poinformowany o obowiązku dokonania wszelkich rozliczeń podatkowych związanych z otrzymaniem nagrody.

Zdaniem Pana powyższe świadczenie pieniężne nazwane nagrodą winien rozliczyć jakoumowę - zlecenie , bowiem z pierwszego pisma wynika treść stosunku zlecenia, a z drugiego konkretyzacja wysokości wynagrodzenia i terminu jego wypłaty.Na poparcie swojego stanowiska załączył Pan memorandum przygotowane przez Radcę Prawnego.

Zgodnie z treścią art.14 a § 1 stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Stwierdza, iż przedmiotowy wniosek dotyczy interpretacji przepisów prawa cywilnego- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a zatem nie wypełnia on dyspozycji wyżej cytowanego art.14 ustawy Ordynacja podatkowa. W powyższym wniosku nie przedstawił Pan problemu w zakresie prawa podatkowego. Treść Pana wniosku wskazuje jednoznacznie , iż ma Pan wątpliwości co do charakteru prawnego zawartej umowy. Określenie tego charakteru będzie miało decydujące znaczenie dla tego jakie przepisy prawa podatkowego należy zastosować w niniejszej sprawie. Potwierdzeniem, iż w niniejszej sprawie mamy w rzeczywistości do czynienia z interpretacją przepisów prawa cywilnego jest załączona do wniosku interpretacja prawna Radcy Prawnego .

Ponadto jak wynika z wniosku oraz załączonych do niego dokumentów przepisy prawa podatkowego są dla Pana jednoznaczne i oczywiste. Problemem pozostaje wyłącznie interpretacja istotnych postanowień ustnej umowy poprzez pryzmat przepisów prawa cywilnego. Podsumowując powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bemowo jako organ podatkowy nie posiada prawnej delegacji do interpretacji przepisów Kodeksu cywilnego dlatego też postanowił jak w sentencji postanowienia.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: