Drukuj

Czy możliwe jest wykonywanie projektów budowlanych i prowadzenie nadzoru budowlanego w ramach umów o dzieło lub umów zleceń z różnymi firmami lub osobami fizycznymi?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku, Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach stwierdza, że stanowisko podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 09.02.2006 r. i uzupełnione dnia 07.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wykonywania projektów budowlanych i prowadzenia nadzoru budowlanego w ramach umów o dzieło i zlecenia z różnymi firmami lub osobami fizycznymi, jest prawidłowe.

W dniu 10.02.2006 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach wpłynął wniosek z dnia 09.02.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku o udzielenie interpretacji od 1 stycznia 2006 roku podatnik zatrudniony jest w firmie projektowej na podstawie umowy o pracę. Wątpliwości wnioskodawcy budzi możliwość wykonywania projektów budowlanych i prowadzenia nadzorów budowlnych w ramach umów o dzieło i umów zlecenia zawieranych z różnymi firmami i osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej i sposób opodatkowania uzyskanych przychodów z tego źródła.
Podatnik stoi na stanowisku, że w przypadku gdy uzyskuje przychody na podstawie umowy zawartej z firmą wówczas firma odprowadza zaliczki na podatek dochodowy potrącając koszty w wysokości 20%, natomiast w przypadku gdy ww. umowę zawiera z osobą fizyczną wówczas podatek płaci sam ujmując go w zeznaniu rocznym.wykonuje na zakresu obowiązku podatkowego w związku z wykonywaniem projektów budowlanych i prowadzeniem nadzoru budowlanego w ramach umów o dzieło i zlecenia z różnymi firmami, a także z osobami fizycznymi Pana stanowisko w niniejszej sprawie jest poprawne.

W odpowiedzi na wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach informuje:

Kwestie dotyczące zawierania między stronami umów zlecenia oraz umów o dzieło regulują przepisy kodeksu cywilnego. Zarówno w przypadku umowy zlecenia, jak i umowy o dzieło ustawodawca dopuścił możliwość zawierania tych umów przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, brak jest bowiem wyłączeń odnośnie stron tych umów.

Natomiast na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) należy zauważyć, iż stosownie do postanowień art. 13 pkt 8 tej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

A zatem do przychodów z osobiście wykonywanej działalności z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zalicza się wyłącznie przychody otrzymane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej.

Natomiast przychody uzyskane z tytułu realizacji umowy zlecenia lub umowy o dzieło, od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy.

W konsekwencji na zleceniodawcy nie ciąży obowiązek płatnika w rozumieniu przepisów ustawy. Obowiązek wpłacenia zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego nie obciąża także zleceniobiorcy. Dopiero w zeznaniu podatkowym zleceniobiorca jest zobligowany wykazać dochód z tego tytułu wraz z innymi dochodami i od łącznej sumy obliczyć należny za dany rok podatek dochodowy.

Jednocześnie należy podkreślić, że w sytuacji gdy działalność jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (cykliczny lub stały), prowadzona jest we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, to mamy do czynienia z pozarolniczą działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, a to z kolei oznacza konieczność zarejestrowania tej działalności.

Tak więc biorąc pod uwagę stan faktyczny opisany we wniosku w świetle powołanych wyżej przepisów tutejszy organ podziela stanowisko podatnika, że wykonanie prac projektowych i nadzoru budowlanego w ramach umów zlecenie i o dzieło z różnymi firmami lub osobami fizycznymi może mieć miejsce, ale z zastrzeżeniem, że wystąpi ona wyłącznie jednorazowo, a nie w sposób zorganizowany i ciągły (cykliczny lub stały), bo wówczas mamy do czynienia z prowadzeniem działalności w tym zakresie.

Zgodnie z art. 14a § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia tj. w 2006 r.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: