Drukuj

Czy w przypadku wynajmu lokalu pod działalność gospodarczą podatnik będzie musiał dodatkowo sporządzać deklarację PIT-5 i odprowadzać podatek dochodowy?

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 01.01.2002 r. w zakresie pośrednictwa pracy i pośrednictwa turystycznego. Jest on zarejestrowany jako podatnik VAT. Od 2005 r. rozlicza się w formie podatku liniowego. Podatnik posiada trzy lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza:
- w Opolu, ul. X zakupiony 29.08.2003 r.
- we Wrocławiu, ul. Y zakupiony 21.01.2005 r.
- we Wrocławiu, ul. Z zakupiony 04.06.2004 r.
Powyższe lokale są własnością podatnika oraz jego żony. Podatnik zamierza wynająć lokal w Opolu, który był wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Lokal nie będzie wynajmowany w ramach działalności gospodarczej. Podatnik będzie wynajmował lokal wspólnie z małżonką.
W związku z powyższym wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy w przypadku wynajmu pod działalność gospodarczą będzie musiał dodatkowo sporządzać deklarację PIT-5 i odprowadzać podatek dochodowy.
Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie musiał odprowadzać podatek dochodowy i będzie rozliczał się z małżonką oddzielnie składając osobne deklaracje.
Stanowisko organu podatkowego
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Ustęp 3 powyższego artykułu stanowi, że zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich.
Stosownie do ust. 1a cytowanego artykułu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
Zgodnie z art. 6 ust. 8 ww. ustawy sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4 (łączne opodatkowanie małżonków), nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Artykuł 44 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż podatnicy osiągający dochody z najmu lub dzierżawy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f. Zgodnie z ust. 3 powyższego artykułu podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Wysokość zaliczek za miesiące do listopada roku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób:
1) obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku,
2) zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b,
3) zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 ww. ustawy zaliczki miesięczne, od przychodów wymienionych w ust. 1, za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia. W terminach płatności zaliczek za miesiące od stycznia do listopada podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku.
Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 01.01.2002 r. w zakresie pośrednictwa pracy i pośrednictwa turystycznego. Jest on zarejestrowany jako podatnik VAT. Od 2005 r. rozlicza się w formie podatku liniowego. Podatnik posiada trzy lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza:
- w Opolu, ul. X zakupiony 29.08.2003 r.
- we Wrocławiu, ul. Y zakupiony 21.01.2005 r.
- we Wrocławiu, ul. Z zakupiony 04.06.2004 r.
Powyższe lokale są własnością podatnika oraz jego żony. Podatnik zamierza wynająć lokal w Opolu, który stanowił środek trwały. Lokal nie będzie wynajmowany w ramach działalności gospodarczej. Podatnik będzie wynajmował lokal wspólnie z małżonką.
W przedmiotowej sprawie, pomimo, iż lokal użytkowy był wprowadzony do ewidencji środków trwałych, to ponieważ został zakupiony przez oboje małżonków i ma być przeznaczony na wynajem poza prowadzoną działalnością gospodarczą, z którego korzyści będą czerpać małżonkowie, zastosowanie ma tutaj art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem najem stanowi jedno ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej o której mowa w art. 27 ust. 1. Ponieważ przedmiotem najmu będzie lokal stanowiący wspólną własność małżonków przychód z najmu tego lokalu opodatkowuje się w równych częściach u każdego z małżonków chyba, że złożą oni oświadczenie o opodatkowaniu tego przychodu u jednego z małżonków.
W związku z tym, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się w formie podatku liniowego nie może rozliczać się wspólnie z małżonką a przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym nie łączy się z przychodami z innych źródeł. Przychody z najmu powinny być więc wykazane w odrębnej deklaracji osobno u każdego z małżonków.
Podsumowując podatnik będzie zobowiązany do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu najmu (art. 44 ust. 3 ww. ustawy) oraz do składania z tego tytułu deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5 (art. 44 ust. 6 ww. ustawy).
Jak wynika z powyższego, w świetle przedstawionych przepisów stanowisko podatnika w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych tj. obowiązku opłacania podatku dochodowego od wynajmu lokalu użytkowego będącego przedmiotem wspólnej własności małżonków, stanowiącego uprzednio środek trwały jest prawidłowe.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: