Drukuj

Czy renta uzyskiwana z Republiki Południowej Afryki powinna podlegać opodatkowaniu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1996 r., Nr 28, poz. 124), sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1993 r.,


Minister Finansów uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej zasad opodatkowania renty wypłacanej z Republiki Południowej Afryki osobie mającej miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski.


Uzasadnienie


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Pani X posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce uzyskuje z RPA rentę po mężu, wypłacaną za pośrednictwem banku. Tak uzyskiwana renta wypłacana jest w związku z wykonywaniem w przeszłości przez męża podatniczki pracy, w charakterze lekarza, w państwowym szpitalu mającym siedzibę na terytorium RPA.


Podatniczka zwraca się z zapytaniem, czy renta uzyskiwana z RPA powinna w Polsce podlegać opodatkowaniu.


Zdaniem podatniczki, w związku z tym, iż tak uzyskany dochód jest opodatkowany przez organy podatkowe w RPA, nie podlega on już w Polsce opodatkowaniu.


Minister Finansów informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z art. 4a przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.


Zgodnie z art. 18 umowy między Polską a RPA o unikaniu podwójnego opodatkowania każda emerytura (inna niż emerytura z tytułu usług świadczonych na rzecz RPA, jej jednostki terytorialnej bądź władzy lokalnej) i każda renta otrzymywana ze źródeł w Umawiającym się Państwie przez osobę mającą miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie i która podlega opodatkowaniu w całości lub w części w drugim Umawiającym się Państwie, jest zwolniona z opodatkowania w pierwszym Państwie w zakresie, w jakim jest ona włączona do dochodu w drugim Umawiającym się Państwie


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatniczka posiadająca miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski uzyskuje po mężu rentę z RPA z tytułu wykonywanej w przeszłości pracy. Oznacza, to iż tak uzyskiwany dochód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 18 umowy. A zatem renta wypłacana z RPA osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlega opodatkowaniu w Polsce, natomiast organy podatkowe RPA winny zwolnić taki dochód z opodatkowania.


Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.


Odpowiedź nie jest wiążąca dla płatnika, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.


Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: