Drukuj

Czy przychody osiągane przez Podatniczkę z tytułu handlu detalicznego, w tym z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a jeżeli tak to jaka stawka ryczałtu obowiązuje przy tego rodzaju sprzedaży ?

Podatniczka planuje rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego, w tym sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5 % alkoholu. Przychody osiągane z tej działalności chciałaby opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


Stan prawny : -------------------------


Zasadą wyrażoną w treści art. 9a ust. 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jest, że podatnicy osiągający przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), są opodatkowani na zasadach określonych w ustawie, chyba że we właściwym urzędzie skarbowym złożą w formie pisemnej wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jak wynika z powyższego przepisu warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika - nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - co wynika jednoznacznie z treści art. 9 ust. 1 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.)

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku), podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym (według zasad ogólnych) – o czym stanowi art. 9 ust. 3 tej ustawy.

Jednak przychody osiągane przez Podatniczkę nie z każdego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej mogą podlegać opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym osiąganym przez niektóre osoby fizyczne. W art. 8 ust. 1 tej ustawy ustawodawca zawarł katalog rodzajów działalności i przypadki, do których nie stosuje się przepisów tej ustawy. W negatywnym katalogu rodzajów działalności wyłączających podatników z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zawartym pkt 4 tego artykułu wymieniono jedynie podatników wytwarzających wyroby akcyzowe, a nie sprzedawców tych wyrobów. Zatem prowadzenie handlu detalicznego w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % nie wyłącza Podatniczki z możliwości opodatkowania przychodów osiąganych z tego tytułu w tej formie.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych osiąganych przez osoby fizyczne zostały określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z 20.11.1998 r.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt. 5 lit. b) ustawy z 20.11.1998 r. przychody z działalności usługowa w zakresie handlu, którą zgodnie z definicją zawarta w art. 4 ust. 1 pkt 3 tej ustawy jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników - opodatkowane są ryczałtem w wysokości 3 % przychodów. Ustawodawca nie ustanowił przy tym rodzaju usług żadnych wyjątków, tak więc przychody ze sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % podlegają również opodatkowaniu stawką ryczałtu w wysokości 3 % przychodów. Jedynie przychody z działalności gastronomicznej - przez którą zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.11. 1998 r. należy rozumieć usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów – w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 8,5 % - o czym stanowi art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z 20.11.1998 r.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: