Drukuj

Czy dochody uzyskane w Danii z tytułu stypendium podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 6 grudnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 2003 Nr 43, poz. 368),


Minister Finansów uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z w części dotyczącej opodatkowania w Polsce dochodu z tytułu stypendium uzyskiwanego w Danii.


Uzasadnienie


Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Podatnik jest doktorantem, w okresie od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia 31 stycznia 2008 r., na Politechnice Duńskiej. Otrzymuje on stypendium doktoranckie wypłacane przez Politechnikę Duńską. Środki ze stypendium pochodzą z budżetu Danii, a dochód z tego tytułu jest opodatkowany w Danii stawką 38%.


Zdaniem Podatnika jego dochody uzyskiwane w Danii powinny być zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.). Podatnik twierdzi także, że ponieważ nie korzysta z pomocy finansowej państwa polskiego, dlatego nie powinien być dodatkowo obciążany podatkiem w Polsce.


Minister Finansów informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z art. 4a przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.


Stosownie do art. 19 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należności otrzymywane na utrzymanie, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, który przebywa w pierwszym Umawiającym się Państwie wyłącznie w celu kształcenia się, odbywania praktyki lub szkolenia, a który ma lub bezpośrednio przed przybyciem do tego Państwa miał miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, nie podlegają opodatkowaniu w pierwszym Państwie, jeżeli należności te pochodzą ze źródeł spoza pierwszego Państwa.


Oznacza to, iż stypendium, które Podatnik otrzymuje w czasie pobytu na Politechnice Duńskiej, może być opodatkowane zarówno w Danii jak i w Polsce.


Zgodnie z metodą unikania podwójnego opodatkowania (zaliczenie proporcjonalne) określoną w art. 22 umowy, w związku z art. 27 ust. 9 ustawy, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.


Wobec powyższego należy uznać, iż błędne jest stanowisko Podatnika, zgodnie z którym wypłacany na jego rzecz przychód z tytułu stypendium otrzymanego z Danii nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce.


Mając powyższe na uwadze, Minister Finansów postanowił jak w sentencji.


Minister Finansów informuje, że powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.


Odpowiedź nie jest wiążąca dla podatnika, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, do czasu jej zmiany lub uchylenia.


Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: