Drukuj

Czy w świetle postanowień polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w polskiej spółce podlega opodatkowaniu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 14 maja 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90),


Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie zasad opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terytorium Polski w świetle postanowień polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.


Uzasadnienie


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Pan X posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Niemiec. Na podstawie uchwały wspólników Spółki Y z siedzibą w Polsce, Podatnik został powołany do pełnienia funkcji członka zarządu Spółki.


W związku z powyższym, Podatnik zwraca się z pytaniem czy w świetle postanowień polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w polskiej spółce podlega opodatkowaniu w Polsce.


Zdaniem Podatnika, jego dochód podlega opodatkowaniu na terytorium Polski, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa, zważono co następuje:


Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).


Stosownie do art. 3 ust. 2b ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:


  1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
  2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
  3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.


Zgodnie z art. 4a ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.


Stosownie do art. 16 umowy z dnia 14 maja 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, wynagrodzenia członków rady nadzorczej lub zarządu i inne podobne płatności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub zarządzie spółki, mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.


Powyższy przepis oznacza, iż dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub zarządzie spółki mającej siedzibę w Polsce, może być opodatkowany w Polsce.


Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, Minister Finansów stwierdza, iż prawidłowe jest stanowisko Pana X, zgodnie z którym uzyskiwany przez niego dochód z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę w Polsce może być opodatkowany w Polsce. Jednocześnie w Polsce dochód ten podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.


Odpowiedź nie jest wiążąca dla podatnika, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.


Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: