Drukuj

Czy uzyskany przychód ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy całość uzyskanych pieniędzy ze sprzedaży natychmiast przeznaczy się na zakup mieszkania w innym mieście ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09.05.2007r.

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia 09.05.2007r., uzupełnionego pismem z dnia 24.05.2007r. wynika, iż zamierza Pani za 1,5 roku sprzedać lokal mieszkalny, który wykupiła na własność w 2007r. Pyta Pani czy uzyskany przychód ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy całość uzyskanych pieniędzy ze sprzedaży natychmiast przeznaczy na zakup mieszkania w innym mieście? Uważa Pani, iż jeżeli jest zameldowana w tym mieszkaniu od 2003r., to sprzedaż mieszkania jest zwolniona z opodatkowania.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłami przychodów są m. in. odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (...) – przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (...).

Na podstawie art. 30e ust. 1 powołanej ustawy podatkowej, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Natomiast na mocy art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. c) znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej od 01.01.2007r., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Na mocy art. 21 ust. 21 ww. ustawy podatkowej, zwolnienie ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków (art. 21 ust. 22).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nabyła Pani w roku 2007. Zamierza Pani dokonać jego sprzedaży w okresie 1,5 roku od nabycia tj przed upływem 5 lat od daty nabycia. Jeżeli do dnia sprzedaży upłynie 12 miesięcy okresu zameldowania Pani na pobyt stały w tym lokalu liczone od daty nabycia (wykupu na własność), sprzedaż będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 126. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia o spełnianiu warunków do zwolnienia.

Jeżeli natomiast nie spełni Pani warunków, o których mowa powyżej, uzyskany przychód ze sprzedaży tego mieszkania będzie opodatkowany zgodnie z art. 30e ust. 1 i 2, tj. podatkiem w wysokości 19%. Podstawą opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Bez znaczenia jest fakt na jaki cel przeznaczy Pani pieniądze uzyskane z tej sprzedaży.

Po przeanalizowaniu przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego tutejszy organ podatkowy uznaje Pani stanowisko - za nieprawidłowe.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: