Drukuj

Płatnik zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy powinien wydać informację o wypłaconych świadczeniach PIT-8C do właściwego Urzędu Skarbowego i jakie kwoty z wydanego wyroku sądowego powinny być wykazane w ww informacji. Czy płatnik był zobowiązany do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem płatnika wykazując w deklaracji kwoty wynikające z wyroku Sądu, postąpili zdodnie z przepisami art. 20 i art. 42a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż podstawowymi aktami prawnymi, które regulują ww kwestie jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr. 14 poz 176 z 2000 r. tekst jednolity ze zm.) oraz ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. Z dn. 18 maja 1964 r. poz. 93 ze zm.).

Zasądzona renta wymieniona w punkcie pierwszym jest rentą odszkodowawczą przewidzianą w art. 444 § 2 KC, który stanowi, iż „ jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on zażądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty” – jako odszkodowanie otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt. 3 u. p. d. f.

Odnośnie zasądzonej kwoty tyt. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego ( pkt. 2 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego stoi na stanowisku, iż nie rodzi on skutków w zakresie podatku dochodowego ponieważ nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów prawa podatkowego.

Wypłacone świadczenia z tyt. odszkodowania o jakim jest mowa w pkt. 3, jest odszkodowaniem otrzymanym na podstawie wyroku sądowego, który w myśl art. 21 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 3b ww ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jednocześnie nie stanowi wyjątku wymienionego w przytoczonym art. 21 ust. 3b lit. a i b – jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast zadośćuczynienie ( pkt.4 pisma) jest rekompensatą pieniężną za poniesione krzywdy należne poszkodowanemu na podstawie ar. 445 § 1 i 2 KC w nawiązaniu do art. 444 KC, będącą częścią odszkodowania, które w myśl art. 21 ust. 1 pkt. 3 ww ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Odnośnie odsetek od świadczeń tj. zasądzonej renty, odszkodowania i zadośćuczynienia Naczelnik Urzędu Skarbowego stoi na stanowisku, iż ww przychody są opodatkowane gdyż:
- jedną z podstawowych reguł podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, znajdująca potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 1996 r. ( sygn. Akt K 22/95), zgodnie z którym „ wszystkie normy wprowadzające zwolnienia przedmiotowe mają charakter odstępstwa od zasady powszechnego opodatkowania według jednakowych, tych samych dla każdego podatnika zasad dlatego też nie można traktować ich rozszerzająco” – katalog zwolnień przedmiotowych dotyczących podatku dochodowego zawarty jest w przepisach artykułów 21, 52 i 52a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś żaden z tych artykułów nie przewiduje w swej dyspozycji zwolnienia odsetek od odszkodowania ani tez renty wyrównawczej, a jedynie:
- w art. 21 updf ustawodawca przewidział zwolnienie odnośnie: odsetek z tyt. nieterminowej wypłaty wynagrodzenia i świadczeń z tytułu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 updf (tj. stosunku pracy) oraz oprocentowania otrzymanego w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotów różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów,zaś w art. 52 i 52a updf, przewidziano zwolnienia odsetek: od papierów wartościowych, obligacji lub wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych a żaden z ww przypadków nie dotyczy przedmiotowych odsetek.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienie należy uznać, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 9 ww przychody (tj. odsetki) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z „ innych źródeł”, o którym mowa w art. 20 ww ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego też przychody te powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu uznał, iż Płatnik, który dokonuje wypłaty świadczeń, zgodnie z art. 42a updf miał obowiązek sporządzić w trzech egzemplarzach informacje według ustalonego wzoru tj. PIT-8C o wypłaconych podatnikowi należnościach i świadczeniach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w terminie do 31 stycznia następnego roku podatkowego przekazać jeden egzemplarz podatnikowi, a drugi – urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Na podstawie otrzymanej od Płatnika informacji PIT-8C ma Pani obowiązek rozliczyć uzyskane przychody z tyt. ww odsetek w zeznaniu rocznym za 2003 r. na druku PIT-36 wraz z pozostałymi przychodami osiągniętymi w ciągu całego roku.

Deklaracja PIT-8C jaką wystawił wyżej wymieniony Płatnik dla podatniczki jest błędna, gdyż zostało umieszczone w przedmiotowej deklaracji świadczenie pieniężne - renta odszkodowawcza, która jak wykazano wcześniej, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 3 updf. Dlatego też Płatnik zobowiązany jest do skorygowania wystawionej informacji i przekazania jej zgodnie z zapisem art. 42 updf, opisanym powyżej.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: