Drukuj

Czy datą nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy tj. 2004 r. czy też data uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego o nabyciu praw do spadku i czy w opisanym przypadku będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) obowiązujące do dnia 31.12.2006 r., czy przepisy obowiązujące od 01.01.2007 r.?

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.06.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.06.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Po analizie stanu faktycznego tut. organ uznał, iż podatnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji, a w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z wniosku wynika, że 16.01.2007 r. zostało wydane postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej w 2004 r. żonie. Został Pan spadkobiercą części nieruchomości oraz zapłacił Pan podatek od nabytego spadku, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku śmierci spadkodawcy tj. 2004 r.

W złożonym wniosku zwrócił się Pan zapytaniem, czy datą nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy tj. 2004 r. czy też data uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego o nabyciu praw do spadku i czy w opisanym przypadku będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) obowiązujące do dnia 31.12.2006 r., czy przepisy obowiązujące od 01.01.2007 r.?

Zgodnie z art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) - spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.
Z kolei art. 925 tej ustawy stanowi, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem. Wobec powyższego nabycie w drodze spadku następuje w dniu otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.
Zatem w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym zastosowanie będą mieć przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące do 31.12.2006 r.

W myśl art. 7 ust. 1 znowelizowanej w dniu 16 listopada 2006 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 217 poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) w/w ustawy o podatku od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. stanowił, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Słuszne jest zatem Pana stanowisko wyrażone we wniosku.

Powyższa interpretacja:
- zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę;
- stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa nie jest wiążąca dla podatnika/następcy prawnego podatnika odpowiedzialnego za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 Ordynacji podatkowej).

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: