Drukuj

Czy można uzwględnić w kosztach uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym: koszt telefonu, koszty przejazdu do domu w danym miesiącu?

W związku z pismem doręczonym osobiście w dniu 29.01.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie.

Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.).

Zgodnie z art. 22 ust. 2 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na 2003 r. koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, w przypadku gdy:

  1. podatnik uzyskuje przychody w jednym zakładzie pracy wynoszą - miesięcznie zł. 99.96 - rocznie zł. 1.199.52
  2. podatnik uzyskuje przychody z więcej niż jednej umowy o pracę, a także zatrudniony jest w więcej niż jednym zakładzie pracy w każdym zakładzie pracy wynoszą miesięcznie zł. 99.96 - rocznie nie więcej niż zł. 1.799.37
  3. podatnik uzyskuje przychody w jednym zakładzie pracy, położonym w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania, nie otrzymujący dodatku za rozłąkę wynoszą miesięcznie zł. 124.91 - rocznie nie więcej niż zł. 1.499.40
  4. podatnik uzyskuje przychody w kilku zakładach pracy położonych w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania, nie otrzymujący dodatku za rozłąkę miesięcznie w każdym zakładzie pracy wynoszą zł. 124.91 - rocznie nie więcej niż zł. 2.249.21.

Zakład pracy może odliczyć podwyższone koszty tylko temu pracownikowi, który złoży oświadczenie, że jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Pracownikowi, który złożył oświadczenie zakład pracy jest zobowiązany uwzględnić podwyższone koszty bez względu na:

  • środek lokomocji, jakim pracownik dojeżdża do pracy,
  • odległość pomiędzy miejscowością, w której zamieszkuje pracownik a miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,
  • ilość dni dojazdów do pracy,- wymiar czasu pracy.

Podwyższonych kosztów nie uwzględnia się tylko temu pracownikowi, który otrzymuje dodatek za rozłąkę. Zatem Naczelnik Urzędu nie podziela Pani stanowiska w tej kwestii, ponieważ wymienione przez Panią koszty w przedstawionym stanie faktycznym mają charakter wydatków typowo osobistych, a zatem nie można uznać ich za koszty uzyskania przychodu w rozumieniu powołanego na wstępie art. 22 ust. 2 cyt. ustawy.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: