Interpretacje w temacie: Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy uzyskiwanie przychodów z tytułu najmu lokalu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozbawia podatnika prawa do wyboru opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki liniowej - 19% ?

W odpowiedzi na pismo w sprawie możliwości skorzystania w 2004 roku z opodatkowania 19% liniowym podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, która obejmuje skup i sprzedaż walut oraz najem nieruchomości – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art.14a §1 Ordynacji podatkowej uprzejmie wyjaśnia, iż : Zgodnie z nową treścią art ...

Prosimy o wyjaśnienie, czy zachowaliśmy prawo do odliczeń od dochodu wydatków na budowę domu ? W 1996 r. ponieślismy pierwsze wydatki, które zostały odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym za 1996 r. Przy rozliczaniu się w podatku za 1997 r. popełniliśmy błąd i dokonaliśmy odliczenia od podatku. W kolejnych latach ze względu na niewielkie nakłady nie korzystaliśmy już z odliczeń.

W związku ze złożonym w dniu 13.02.2004 r. zapytaniem dotyczącym odliczenia od dochodu wydatków na budowę domu, rozpoczętą w 1996 r, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 08.05.1998 r. podatnicy, którzy kontynuują po 01.01.1997 ...

Czy można uzwględnić w kosztach uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym: koszt telefonu, koszty przejazdu do domu w danym miesiącu?

W związku z pismem doręczonym osobiście w dniu 29.01.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie. Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowania przepisy ustawy z dnia ...


Jest na emeryturze i prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług projektowych. Jednocześnie zatrudniona jest na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy jako projektant. Dla firmy w której jest zatrudniona nie wykonuje usług projektowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej chce wykonywać usługi projektowe w ramach umów o dzieło dla innych jednostek. Uważa, że może wybrać opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według liniowej stawki 19% zamiast skali podatkowej.

Zdaniem organu podatkowego może Pani wybrać sposób opodatkowania dochodówz pozarolniczej działalności gospodarczej według liniowej 19% stawki. Powyższe wynika z niżej powołanych przepisów cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.: -zgodnie z art. 30c ust1 „Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o któr ...

Czy w przypadku naliczania przez pracodawcę podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego przychodu pracownicy będącej na zasiłku macierzyńskim finansowanym przez ZUS, który stanowi ubezpieczenie na życie oraz wypłacona w kwocie nominalnej 13-ta pensja - należy uwzględnić ulgę podatkową jak również koszty uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku pracy itp., uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, róż ...

Odliczanie od podatku dochodowego od osób fizycznych wplat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 i ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2000r, Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się o 19% kwoty dokonanych wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na po ...

Adwokat prowadzi działalność gospodarczą, Kancelaria Adwokacka, opodatkowaną na zasadach ogólnych, w wynajmowanym lokalu od osoby trzeciej. W umowie najmu uwzględniono możliwość podnajmowania lokalu innym podmiotom na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy uzyskane przychody z tytułu podnajmu ww. lokalu innemu podmiotowi gospodarczemu na cele prowadzenia działalności gospodarczej, należy zaliczyć do przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i czy przychody te należy dokumentować poprzez wystawienie faktury VAT na której jako sprzedawca występować będzie Kancelaria Adwokacka?

Zgodnie z treścią normy prawnej zawartej w art. 14 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej są również: przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. W myśl art. 14 ust. 1 e i 1 f ...

Czy można skorzystać z odliczeń w 2003 roku z tytułu wydatków poniesionych na dojazdy rehabilitacyjne niepełnosprawnego dziecka?

Podatniczka wyjśnia, iż ma na utrzymaniu syna niepełnosprawnego, który korzysta z niezbędnych zabiegów i badań lekarskich i musi być dowożony samochodem. Ponadto Podatniczka nadmienia, iż nie posiada własnego samochodu, w związku z tym korzysta z samochodu znajomego ponosząc przy tym koszty związane z dowożeniem syna. Tutejszy organ podatkowy wyjaśnia, iż zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 13 lit. b us ...

Czy jest dopuszczalne prawem podatkowym wystawienie jednej faktury zakupu na kilku włascicieli nieruchomości i następnie zaliczenie kosztów z tejże faktury odpowiednio do ich udziałówn w nieruchomości zarówno do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym oraz stosunkowego rozliczenia podatku VAT ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 17.02.2004r. zapytaniem dotyczącym rozliczenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu nieruchomości, której współwłaścicielami są osoby fizyczne oraz stosunkowego rozliczenia podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 ...

Generowanie strony w 100 ms