Interpretacje w temacie: Postępowanie administracyjne

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy wydatki, które zamierza ponieść podatnik w 2005 roku na zakup materiałów budowlanych w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej, bez uprzedniego uzyskania od właściwych organów pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego - stanowią wydatki na cele mieszkaniowe, spełniające kryterium oszczędności wycofanych z Kasy Mieszkaniowej, wydatkowanych zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez Kasę Mieszkaniową?

Pismem z dnia 28.11.2005 r. , uzupełnionym w dniu 05.12.2005 r. , zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny. W roku podatkowym 2005, w związku z zakończeniem okresu oszczędzania w Kasie Mieszkaniowej na rachunku oszczędnościowo-kredytowym prowadzonym przez Bank Pekao S.A., poniósł P ...

Czy istnieje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w przypadku poświadczenia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodności kopii dokumentów z ich oryginałami?

STAN FAKTYCZNY: Wnioskiem z dnia 13 kwietnia 2007 r. (uzupełnionym pismem z dnia 2 maja 2007 r.) Pani Krystyna K., zam. w M. przy ul. A. zwróciła się do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Z wniosku wynika następujący stan faktyczny. W dniu 22 stycznia 2007 r. P ...

Czy w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie C-414/07 w zakresie odliczania VAT od nabycia paliwa do napędu niektórych pojazdów, stan faktyczny upoważnia Wnioskodawcę do odliczania 100% podatku VAT zawartego w fakturze zakupu opisanego środka transportu oraz do odliczania podatku VAT od nabycia paliwa do napędu tego pojazdu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Dla dokonania trafnej oceny zarzutu, opartego wyłącznie na podstawie art. 174 pkt 1 p.s.a., niezbędne są niepodważalne ustalenia faktyczne, stanowiące podstawę rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji. NSA nie może tych ustaleń kwestionować wobec braku zarzutu skargi skargi kasacyjnej w tym zakresie. Skoro więc w mocy pozostają ustalenia Sądu pierwszej instancji o naruszeniu przepisów postępowania art. 122 o.p. To nie można przyjąć, że Sąd ten naruszył wskazane przez autora skargi kasacyjnej przepisy prawa materialnego, bowiem wobec wadliwości ustaleń faktycznych, w istocie oceny tych przepisów dokonać nie mógł.

Decyzją Nr PB1/4218-23/03 z dnia 13 czerwca 2003 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego we Włocławku, określającą dla skarżącej spółki „Grażyna B." Sp. z o.o. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za okres od 27 czerwca do 31 grudnia 2000 r. oraz zaległość podatkową za powyższy okres. Organy podatkowe zakwestionowały skarżącej spółce zarachowanie w ko ...


WSA nie dokonał oceny zaskarżonej decyzji z punktu widzenia powołanych w niej przepisów materialnoprawnych oraz prawidłowości przebiegu postępowania administracyjnego.Waga samochodowa miała ważne świadectwo legalizacji i mogła być stosowana do pomiarów.Wymagania techniczne i metrologiczne odnoszą się tylko do przyrządu pomiarowego, i nie dotyczą sposobu ważenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - działając na podstawie art.145 § 1 pkt 1a oraz c ustawy z dnia 20 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwanej dalej ppsa), po rozpoznaniu skargi Stanisława S - wyrokiem z dnia 26 października 2004 r., sygn. akt III SA/Lu 427/04 uchylił decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z d ...

Wyrok dotyczy kary pieniężnej, wymierzonej w drodze decyzji administracyjnej, za przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych bez wymaganego zezwolenia.Zarządzenie nr 39 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o wagach samochodowych (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa z 2000 r. Nr 6, poz. 40), wydane na podstawie delegacji ustawowej z art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248 z późn. zm.), w myśl przepisów Konstytucji RP, jest aktem o charakterze wewnętrznym. Zawarte w nim przepisy nie mogą więc stanowić podstawy do wydania decyzji kierowanych do obywateli, osób prawnych i innych podmiotów. Przepisy zarządzenia nr 39 nie stanowiły jednakże podstawy prawnej do wydania decyzji w tej sprawie, regulowały one bowiem zasady prawnej kontroli metrologicznej jakiej poddawane były przyrządy pomiarowe przez organy administracji w formie legalizacji, uwierzytelnienia bądź zatwierdzenia typu. Zarówno pod rządami ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. - Prawo o miarach, jak i obecnie obowiązującej ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441) mogły być użytkowane tylko te przyrządy pomiarowe, które posiadały ważną legalizację. Ze znajdującego się w aktach sprawy świadectwa legalizacji wagi wynika, iż waga posiadała ważną legalizację. Podstawę świadectwa stanowiło zarządzenie nr 39 Prezesa GUM, które obowiązywało w dacie legalizacji. Zważyć bowiem należy, iż obowiązujący od dnia 1 stycznia 2003 r. przepis art. 27 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach stanowił, iż przyrządy pomiarowe zalegalizowane przed dniem wejścia w życie ustawy, niespełniające jej przepisów, mogą być nadal legalizowane, o ile spełniają wymagania dotychczasowych przepisów, lecz nie dłużej niż przez 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy.W świetle powyższej regulacji należy przyjąć, iż waga, do której odnosiło się omawiane świadectwo legalizacji, spełniała od strony formalnoprawnej wymagania warunkujące dopuszczenie jej do użytkowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 9 listopada 2004 r. sygn. akt III SA/Lu 420/04, uwzględniając skargę Zbigniewa B uchylił decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z 14 czerwca 2004r. i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Koroszczynie z 13 kwietnia 2004 r., wymierzającą karę za przejazd pojazdem ponadnormatywnym. W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczy ...

1. Przedmiotem postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nie jest ponowne rozpoznanie sprawy co do istoty. Postępowanie to nie może przeradzać się w postępowanie o charakterze merytorycznym, w którym bada się na nowo wszystkie zarzuty strony. 2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności nie może być wszczęte w razie zaistnienia przesłanek negatywnych (art. 249 § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej). W takim wypadku organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania, przepis art. 249 § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej jedynie przykładowo wymienia dwie przesłanki negatywne, które uniemożliwiają wszczęcie postępowania. Świadczy o tym użycie w tym przepisie wyrazów "w szczególności" przed wskazaniem przesłanek opisanych w pkt 1 i pkt 2. Zatem tego rodzaju przesłanek może być więcej. 3. W szczególności organ podatkowy odmawia wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji także wówczas gdy kwestionowana przez stronę decyzja nie jest ostateczna. W myśl bowiem przepisu art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej w postępowaniu podatkowym przedmiotem stwierdzenia nieważności może być wyłącznie decyzja ostateczna. 4. Zauważyć jedynie należy, iż odmienną regulację w tym względzie przewiduje przepis art. 156 § 1 k.p.a. dopuszczający również możliwość stwierdzenia w trybie nadzoru nieważności decyzji nieostatecznej.

Wyrokiem z dnia 16 grudnia 2004 r. Sygn. akt SA/Sz 1870/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2003 r. Nr PB.2.31-4117/4110-5/2003 oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego organu z dnia 2 lipca 2003 r. Nr PB.2.41-4110/5/2003 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Skarboweg ...

Generowanie strony w 90 ms