Interpretacje w temacie: Podatek od spadków i darowizn

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Podatek od spadków i darowizn

W nawiązaniu do pisma z dnia 07.04.2003 r. dot. udzielenia informacji na temat zapłacenia podatku od darowizny samochodu, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 Nr 16, poz. 89 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn zwanemu dalej "podatkiem" podlega nabycie przez osoby fizyczne własności ...

W 2000 r. zakupiłam mieszkanie w firmie, na zakup którego zaciągnęłam kredyt w banku na okres 15 lat. Obecnie chcę przekazać aktem darowizny to mieszkanie córce, z niespłaconym do końca kredytem. Wobec powyższego kredyt ten będzie musiała spłacać córka. Czy w związku z tym muszę zapłacić jakiś podatek?

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny. W myśl przepisu art. ...

Czy wymagane jest formalne zgłoszenie do Urzędu Skarbowego darowizny w kwocie wolnej od podatku (kwota darowizny 9.600,00 zł, kwota wolna od podatku 9.637,00 zł)?

W związku z pismem z dnia 17.12.2003 r. (wpływ do Urzędu 29.12.2003 r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku ...

1. Czy pieniądze zgromadzone na moim koncie, z chwilą zwrócenia synowi będą stanowiły darowiznę od ojca? 2. Jaką kwotę wolną od podatku w formie darowizny może przekazać synowi, ojciec i macocha na budowę domu? 3. Czy syn zostanie zwolniony od podatku dochodowego, gdy pieniądze z renty i ze sprzedaży mieszkania przeznaczy na kupno działki i budowę domu?

Pismem z dnia 08 marca 2004 r. (data wpływu do tut. organu 09.03.2004 r.) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie o interpretację przepisów, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.). Z pisma powyższego wynika, że pobierał Pan rentę rodzinną na syna. Renta przekazywana była na rachunek bankowy ROR, który był rac ...

Czy wypłacone wdowie wynagrodzenie za pracowniczy projekt wynalazczy po zmarłym mężu zalicza się do masy spadkowej?

W art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. Nr 16 z 1997 r., poz. 89 ze zm.) o podatku od spadków i darowizn ustawodawca określił zakres przedmiotowy podatku, zgodnie z którym podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tyt ...

Czy osoba będąca współwłaścicielem lokalu mieszkalnego może skorzystać z ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn otrzymując w darowiźnie budynek mieszkalny ?

W odpowiedzi na pismo skierowane do Urzędu Skarbowego w Zgierzu w sprawie stosowania przepisów art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa informuje: Ulga podatkowa przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki: są obywatelami polskimi lub posiadają miejsce stałego pobytu w Polsce, nabywca ni ...

W jaki sposób i w jakiej wysokości należy naliczyć podatek dochodowy od otrzymanej zaliczki na poczet ceny sprzedaży praw i roszczeń o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego oznaczonej części nieruchomości ? Jaki jest termin zapłaty tego podatku ?

Jak wynika z pisma z dnia 8 kwietnia 2004r., oraz załączonego aktu notarialnego na mocy umowy darowizny oraz umowy sprzedaży zawartej w dniu 2 listopada 2001r. nabyła Pani do majątku odrębnego spadek, w skład którego wchodziły prawa i roszczenia o przyznanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie. W dniu 03 marca 2004r. zawarła Pani w formie aktu notarialnego umowę przed ...

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy nabyte środki pieniężne będą podlegały:- podatkowi od spadków i darowizn,- podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Występujący z zapytaniem stwierdził, iż otrzymał od osoby prawnej środki pieniężne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. Z załączonej do zapytania umowy nazwanej „Umowa darowizny” wynika, iż nabycie tych środków związane było z „czynnym zaangażowaniem w realizację prowadzonej (...) akcji prewencyjnej (...), w uznaniu za szczególne zasługi w propagowaniu bezpieczeństwa na drodze” i przez ...

Z pisemnym zapytaniem do urzędu podatkowego, celem potwierdzenia swojego stanowiska w sprawie, tj. iż przekazana kwota pieniędzy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, w imieniu nabywcy wystąpiła jego żona ( matka zbywcy). Pogląd swój wywiodła z faktu, iż nabywcą jest osoba niepełnosprawna, posiadająca jednocześnie status emeryta. Wskazała także, iż przekazana przez syna kwota pieniędzy miała na celu pomoc obojgu rodzicom – (...) Decyzja syna wynikła z chęci pomocy mężowi i mnie, gdyż mój mąż jest niepełnosprawny ruchowo.

Nabywca, osoba niepełnosprawna, emeryt ( ojciec ) nabył w drodze darowizny od zbywcy ( syn ) mieszkającego poza granicami kraju, kwotę pieniędzy w wysokości 20.252 zł. na zakup samochodu. Prawna ocena stanu faktycznego W świetle obowiązującego stanu prawnego, istota ekonomiczna podatku od spadków i darowizn tkwi w przyroście majątkowym podatnika, tj. jego wzbogaceniu się na skutek przejęcia pod ...

Pisemne określenie daty, po której będzie miał możliwość sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny, tak aby nie utracić korzyści odniesionej z tytułu ulgi podatkowej.

W oparciu o art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w piśmie z dnia 31 marca 2004 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 1 kwietnia 2004 roku) wystąpił Pan z prośbą o pisemne określenie daty, po której będzie Pan miał możliwość sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny, tak aby nie utracić korzyści odniesionej z tytułu ulgi podatkowej. ...

Generowanie strony w 16 ms