Drukuj

Ustosunkowanie się do zaprezentowanego przez podatnika stanowiska, że pomimo zbycia lokalu nabytego w darowiźnie, przed upływem terminu wynikającego z art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, prawo do ulgi jest zachowane.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna działając w trybie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 13 grudnia 2004 r., informuje, że powołany w zapytaniu przepis art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) przewiduje, iż nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji (uwzględniającej korzystanie spadkobiercy z ulgi wynikającej z art. 16 cytowanej ustawy), m. in. zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia.

Przepis ten odnosi się do sytuacji opisanej w art. 16 ust. 2 pkt 5, przy spełnianiu przez nabywcę pozostałych warunków wymienionych w art. 16 ust. 2, przy czym ustawodawca nie sprecyzował co stanowi w/w konieczność zmiany warunków mieszkaniowych. Słusznym zatem wydaje się oparcie na orzecznictwie w tym zakresie, które wskazuje, że okoliczność skutkująca zbyciem lokalu, do którego zastosowana jest ulga podatkowa, musi wskazywać na sytuację wyjątkową, której ważkość uzasadnia odstępstwo ze strony ustawodawcy od wymogu spełnienia do końca przesłanki z art. 16 ust. 2 pkt 5 pozwalającej na skorzystanie z ulgi podatkowej określonej w art. 16 ust. 1 w/w ustawy.

Należy zauważyć, że nabywca chcąc skorzystać z ulgi świadomie podejmuje zobowiązanie zamieszkiwania w nabywanym lokalu i tylko nagła, wyjątkowa sytuacja – podlegająca ocenie organu podatkowego – stanowiąca o konieczności zmiany warunków mieszkaniowych może przesądzić o zachowaniu prawa do ulgi, pomimo zbycia lokalu przed terminem wskazanym w omawianym przepisie.

Reasumując:

Tutejszy organ podatkowy nie podziela Państwa stanowiska w przedmiocie możliwości korzystania z ulgi podatkowej wynikającej z art. 16 cytowanej ustawy w sytuacji przedstawionej w zapytaniu.

Stan faktyczny wynikający z zapytania jest taki, że już przed dokonaniem darowizny, wiadomym jest iż pracują (będą pracować) Państwo w Warszawie. Jeśli fakt ten nie stanowi dla Państwa przeszkody w zadeklarowaniu chęci skorzystania z przedmiotowej ulgi, a co za tym idzie świadomym zobowiązaniu się do zamieszkiwania w tym lokalu, to tylko jakaś inna okoliczność stanowiąca o konieczności zmiany warunków mieszkaniowych mogłaby być rozważana jako przesłanka do zachowania prawa do tej ulgi. Na taką okoliczność nie wskazujecie jednak Państwo w swym wniosku.

Podobne interpretacje: