Drukuj

Komornik sądowy w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z wniosku wierzyciela dokonuje sprzedaży ruchomości w postaci środków trwałych, wyposażenia oraz towarów handlowych dłużnika będącego podatnikiem podatku od towarów i usług. Postawione tytanie dotyczy rozstrzygnięcia kwestii cay sprzedaż licytacyjna tych ruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.01.2005 r. znak II KM.2253/03 i inne uzupełnionego pismem z dnia 09.03.2005 r. znak II KM.2253/03 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam:

ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe.

UZASADNIENIE

Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego jako komornik sądowy dokonuje Pan w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z wniosku wierzyciela sprzedaży ruchomości w postaci środków trwałych, wyposażenia oraz towarów handlowych dłużnika będącego podatnikiem podatku od towarów i usług. Postawione pytanie sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii czy sprzedaż licytacyjna tych ruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. nr 110, poz. 968 z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.
W świetle art. 5 ust. 1 pkt. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
W myśl art. 15 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
Zgodnie z art. 43 ust. 2 w/w ustawy o podatku od towarów i usług przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się:
1) budynki i budowle lub ich części – jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat;
2) pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.
W związku z powyższym prowadzona przez komornika sądowego sprzedaż licytacyjna środków trwałych, wyposażenia oraz towarów handlowych dłużnika, który jest zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem za wyjątkiem towarów używanych spełniających kryteria o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt.2 i ust 2 w/w ustawy o podatku od towarów i usług umożliwiających zastosowanie zwolnienia z podatku.
Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.
Zgodnie z art. 14b §1 i §2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a §4 w/w ustawy Ordynacja podatkowa służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Podobne interpretacje: