Drukuj

Pisemne określenie daty, po której będzie miał możliwość sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny, tak aby nie utracić korzyści odniesionej z tytułu ulgi podatkowej.

W oparciu o art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w piśmie z dnia 31 marca 2004 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 1 kwietnia 2004 roku) wystąpił Pan z prośbą o pisemne określenie daty, po której będzie Pan miał możliwość sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny, tak aby nie utracić korzyści odniesionej z tytułu ulgi podatkowej.

Jednocześnie przedstawił Pan opinię, iż w przedstawionej sytuacji 17 czerwca 2004 roku jest terminem, po którym będzie mógł Pan sprzedać mieszkanie nie naruszając przesłanek określonych w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz.89 z późn. zm.).

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, o której mowa w wyżej powołanym piśmie:

Umową darowizny z dnia 17 czerwca 1999 roku p. ... darowała Panu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oznaczonego numerem ... znajdującego się na parterze budynku w ..., przy ul. ... . Przyjmując darowiznę oświadczył Pan przed notariuszem ... mającą siedzibę kancelarii w ..., przy ..., iż spełnia Pan wszystkie warunki uprawniające do skorzystania z ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ulga, o której mowa, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4 (są obywatelami polskimi lub maja miejsce stałego pobytu w Polsce),
  2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy,
  3. nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego,
  4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu,
  5. będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:
  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Obowiązek składania zeznań nie dotyczy umowy darowizny ustanowionej w formie aktu notarialnego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. W takiej sytuacji początek terminów określonych w art.16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn należy liczyć od dnia sporządzenia aktu notarialnego.

W związku z faktem, iż w dniu zawarcia umowy zamieszkiwał Pan w lokalu mieszkalnym będącym przedmiotem tejże umowy, początek 5 – letniego terminu należy liczyć od dnia 17 czerwca 1999 roku.

Stosownie do art. 12 § 4 Ordynacji podatkowej terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień, tak więc w Pana przypadku obowiązek 5-letniego zamieszkiwania kończy się z upływem dnia 17 czerwca 2004 roku.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny obowiązujący w dniu jego datowania.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: