Interpretacje w temacie: Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Wnioskująca pyta czy może odrębnie złożyć wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych za okres od 01.05.2004 r. do 31.12.2005 r.?

Pismem z dnia 01.12.2005 r. (data wpływu) Wnioskująca zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesznie o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego przez wnioskującą stanu faktycznego wynika, że obecnie jest w trakcie rozwodu, jednak wyrok w tej sprawie zapadnie w 2006 r. Między małżonkami istnieje ustawowa wspólność małżeńska. D ...

Czy we wniosku o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym podatnik może ująć faktury za okres 01.05.2004 r. do 31.12.2005 r. czy też tylko faktury uzyskane po otrzymaniu pozwolenia na budowę (po 30.06.2005 r.)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 12.01.2006 r. (wpływ 13.01.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidual ...

Czy Wnioskujący otrzyma zwrot różnicy VAT za faktury zakupowe na materiały budowlane i wykończeniowe, które zakupił między 1 maja 2004 r. a 31 stycznia 2005 r. (data zakończenia budowy i odbioru budowlanego)?Czy korzystając z ulgi remontowej można ubiegać się o zwrot różnicy VAT (mieszkanie jest wynajmowane od zakładu pracy)?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskujący prowadził budowę domu jednorodzinnego w okresie 7.07.2003-17.01.2005r. oraz remontował wynajmowane od zakładu pracy mieszkanie, wobec czego ponosił wydatki na zakup materiałów budowlanych. W związku z poniesionymi wydatkami na remont korzystał On z odliczeń od podatku w ramach tzw. ulgi remontowej. Przedstawiając własne stanowisko w sprawi ...

Czy wydatki poniesione od 27.12.2004 r. do końca 2007 r., tj. po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego, będą zaliczone do budowy budynku mieszkalnego czy jego remontu? Czy w związku z wydatkami na zakup materiałów budowlanych poniesionymi od 01.05.2004 roku do 27.12.2004 roku oraz od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku należy złożyć dwa wnioski o częściowy zwrot wydatków?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej informuje: Jak stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468) - ustawy - osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z: 1) budową budynku mieszkalnego; 2) nadbudową l ...

W jaki sposób należy określić rok rozpoczęcia inwestycji oraz jaką formę ma mieć oświadczenie o zakresie remontu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2006 r., który wpłynął w dniu 08.02.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat ...

Czy można odliczyć od dochodu odsetki od zaciągniętego w 2006 r. kredytu na budowę domu w sytuacji skorzystania, w latach poprzednich, z odliczenia z tytułu wniesienia wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej? Czy można skorzystać ze zwrotu różnicy podatku VAT na materiały budowlane zakupione w 2005 i 2006 roku na budowę budynku mieszkalnego?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 1997 roku wnioskodawcy przekształcili lokatorskie prawo do lokalu na własnościowe prawo do lokalu. Z tego tytułu ponieśli wydatek w kwocie 6.161,31 zł, który odliczyli od podatku dochodowego w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej. W kwietniu 2006 r. został im przydzielony kredyt w wysokości 180.000 zł na budowę domu, który będą spłacać w okresie od 200 ...

Czy z tytułu tej inwestycji przysługuje zwrot podatku VAT jako rolnikom i za jakie lata?

POSTANOWIENIE Na podstawie:art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm);art.2 pkt 1 i pkt 5, art 3 ust.1 pkt 3, ust.2, ust.3, ust.4, art.4 ust.1, ust.2 pkt 1 i ust.3, art.5 ust.1, ust.2, ust.3, ust.4, ust.5 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. ...

1.W jaki sposób mogę rozliczać nadpłacony podatek VAT na materiały budowlane zakupione od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. biorąc pod uwagę zmianę przeznaczenia budynku od lipca 2005 r. tzn. od kiedy budynek określany jest jako mieszkalny?2.Czy faktury na zakup materiałów do CO mogę odliczać korzystając z ulgi remontowej, a jeśli tak to w jaki sposób mam traktować tę fakturę czy mam brać pod uwagę całość faktury czy tylko 63% tzn. Tyle ile w okresie od stycznia do lipca wynosiła część mieszkalna budynku, biorąc pod uwagę datę zakupu materiałów na CO.3.Czy korzystając z ulgi remontowej należy brać pod uwagę datę odbioru budynku, czy jest ona bez znaczenia. Proszę o udzielenie odpowiedzi czy w przypadku odliczenia ulgi remontowej lub modernizacji musi być brana pod uwagę data i która z nich odbioru budynku (11.07.2005 r.) czy zgłoszenia zakończenia budowy (07.06.2005 r.) ?4.Czy faktury powinnam odliczać procentowo, czyli tylko w wysokości 63% tzn. takiej, jaką obejmowała wg projektu wydzielona część mieszkalna do lipca 2005 r., tzn. Do czasu zmiany decyzji Gminy odnośnie przeznaczenia budynku, a od lipca 2005 roku w całości?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14 b § 1 , § 2 i art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 25.01.2006 r. uzupełnione pismem z dnia 16.02.2006 r. za ...

Zapytanie dotyczy zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, tj. czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym Wnioskujący ma prawo ubiegać się o zwrot wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego, jaki limit przysługuje Wnioskującemu i w jakim terminie należy złożyć wniosek o zwrot VAT?

Z przytoczonego przez Wnioskującego stanu faktycznego wynika, że w okresie od września 2003r. do czerwca 2005r. prowadził wraz z małżonką budowę domu jednorodzinnego. W miesiącu czerwcu 2005r. Wnioskujący złożył zawiadomienie o zakończeniu budowy. Po tym terminie Wnioskujący również dokonywał zakupów związanych z prowadzoną wcześniej inwestycją. Materiały te były przed dniem 1 maja 2004r. objęte s ...

Czy od posiadanych faktur, które mieszczą się w katalogu odliczeń mieszkaniowych, a nie odliczonych w zeznaniach podatkowych można zastosować odliczenie w wysokości 68,18% ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 07.03.2006r (wpływ do US 13.03.2006r) w sprawie stosowania przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznych niektórych wydatków związanych ...

Generowanie strony w 8 ms