Drukuj

Czy, składając wniosek VZM-1, można odpisać podatek VAT z materiałów budowlanych (bloczki betonowe, drut zbrojeniowy i beton z gruchy B-20) zużytych na budowę szamba przydomowego?

Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem o dokonanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, złożonym przez Podatnika w dniu 21.03.2007 roku; Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie orzeka, iż stanowisko wnioskodawcy wyrażone we wniosku jest prawidłowe.

Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 ww ustawy, udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny: W dniu 21.03.2007 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie zwrotu podatku VAT związanego z budownictwem mieszkaniowym. Do wniosku wnioskodawca załączył kserokopie faktur dokumentujących dokonane zakupy na budowę szamba przydomowego.

Pytanie Podatnika: "Czy, składając wniosek VZM-1, można odpisać podatek VAT z materiałów budowlanych (bloczki betonowe, drut zbrojeniowy i beton z gruchy B-20) zużytych na budowę szamba przydomowego?"

Stanowisko Podatnika: Wnioskodawca uważa, że może odliczyć poniesione wydatki na budowę szamba przydomowego składając wniosek VZM-1.

Stanowisko organu podatkowego: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

  1. budową budynku mieszkalnego;
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.


Natomiast art. 2 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy stwierdza: „Ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym - rozumie się przez to budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków;”

Zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o zwrocie (...) dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi w okresie od dnia 01.05.2004 r. do dnia 31.12.2007 r. i dotyczy materiałów budowlanych, które do dnia 30.04.2004 r. opodatkowane były stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01.05.2004 r. są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 22% - art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o zwrocie (...).

Wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30.04.2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01.05.2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 22% zawiera załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30.12.2005 r. (Dziennik Urzędowy Nr 1, poz. 1 z 2006 r.).

Załączone przez Pana faktury dokumentują zakupy materiałów budowlanych (bloczki betonowe, drut zbrojeniowy i beton z gruchy B-20), które do dnia 30.04.2004 r. opodatkowane były stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01.05.2004 r. są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 22%.

Mając na uwadze powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie stwierdza, że przy zakupie wymienionych wyżej materiałów budowlanych przysługuje Panu prawo do odliczenia tychże wydatków składając wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 01.05.2004 r. do 31.12.2007 r. (VZM-1).

Wobec powyższego tut. organ podatkowy uznaje stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego postanowienia.

Postanowienie niniejsze nie jest wiążące dla wnioskodawcy, wiąże właściwe organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej – do czasu jego zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art. 14a § 4, art. 236 oraz 239 Ordynacji podatkowej).

Podobne interpretacje: