Drukuj

Czy można rozliczyć zapłacony podatek VAT od zakupu materiałów budowlanych typu zakup i montaż trwale umiejscowionej szafy wnękowej i zabudowy (piekarnika elektrycznego, płyty grzewczej, zlewozmywaka, zmywarki i lodówki); zakup i montaż trwale umiejscowionej szafki łazienkowej wraz z umywalką.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 25.06.2007 r. (data wpływu 26.06.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dot. czy można rozliczyć zapłacony podatek VAT od zakupu materiałów budowlanych typu: zakup i montaż trwale umiejscowionej szafy wnękowej i zabudowy kuchennej przygotowanej na wymiar ; trwale umiejscowionej szafki kuchennej do zabudowy (piekarnika elektrycznego, płyty grzewczej, zlewozmywaka, zmywarki i lodówki); zakup i montaż trwale umiejscowionej szafki łazienkowej wraz z umywalką

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku dotyczące zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Pan ... pismem z dnia 25.06.2007 r. wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zamierza Pan dokonać modernizacji lokalu mieszkalnego. Zakresem wykonywanych prac będzie m.in. zakup i montaż trwale umiejscowionej szafy wnękowej i zabudowy kuchennej przygotowanej na wymiar ; trwale umiejscowionej szafki kuchennej do zabudowy (piekarnika elektrycznego, płyty grzewczej, zlewozmywaka, zmywarki i lodówki; zakup i montaż trwale umiejscowionej szafki łazienkowej wraz z umywalką.

W złożonym wniosku zadano pytanie: czy celem mieszkaniowym uprawniającym do zwrotu podatku VAT od niektórych materiałów budowlanych jest zakup i montaż trwale umiejscowionej szafy wnękowej i zabudowy kuchennej przygotowanej na wymiar ; trwale umiejscowionej szafki kuchennej do zabudowy : piekarnika elektrycznego, płyty grzewczej, zlewozmywaka, zmywarki i lodówki); zakup i montaż trwale umiejscowionej szafki łazienkowej wraz z umywalką.

Pan ... uważa, że zgodnie z ustawą o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym i zawartym w niej wykazem robót zaliczanych do modernizacji lokalu mieszkalnego szafa wnękowa, kuchnia przygotowana na wymiar lub szafki kuchenne wykorzystane następnie do zabudowy instalacji sanitarnych i elektrycznych, a także szafka łazienkowa pod umywalkę stanowią wyposażenie trwale umiejscowione, na które przysługuje zwrot VAT-u.

Z dniem 1 maja 2004 roku wzrosły stawki VAT na materiały budowlane z 7% na 22%. Jednocześnie zachowano stawkę obniżoną dla wszelkich robót w budownictwie mieszkaniowym (łącznie ze sprzedażą gotowych budynków mieszkalnych).

W związku z powyższym wprowadzono specjalne przepisy, na mocy których osoby fizyczne mogą otrzymać refundację części wydatków. Odpowiada ona kwocie o jaką wzrosła cena brutto materiałów budowlanych. Regulacje powyższe zawarte zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468 z późn. zmian.). Przepisy ustawy obowiązują od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Osobami, które mogą dochodzić zwrotu części wydatków poniesionych na inwestycje w budownictwie mieszkaniowym, są osoby fizyczne. Uprawnienie do zwrotu związane jest z ponoszeniem wydatków na realizację określonych inwestycji budowlanych , z czym wiąże się ponoszenie wydatków na materiały budowlane.

Mając na uwadze powyższe uprawnionymi są osoby fizyczne, które:

1 poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegająca na:

 • budowie budynku mieszkalnego;
 • nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku mieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 • remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

2 poniesione wydatki mają być udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,

3 poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7 na 22%,

4 nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w związku z inwestycjami wymienionymi w pkt 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,

5 posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, ze zmianami) albo tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego,

6 posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

Za tytuł prawny uważa się m.in.: własność, umowę użyczenia umowę najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo wnioskodawcy do korzystania z budynku (lokalu) mieszkalnego np. umowę na podstawie której jest obowiązany do ponoszenia kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego.

Ustawa o zwrocie zawiera własną definicję pojęcia remontu. Dlatego też remontem – w rozumieniu ustawy - będą wszelkie te prace, które zostały zaliczone do remontu. Nie ma znaczenia , czy prace te odbywają się w lokalu nowym, czy też już wcześniej używanym. Niekiedy prace o charakterze wykończeniowym trzeba będzie uznać za remont w rozumieniu ustawy. Remontem jest bowiem wykonanie określonych prac, niezależnie od tego czy przywracają one stan poprzedni, czy też tworzą zupełnie nową jakość.

Z brzmienia załącznika do ustawy o zwrocie części wydatków wynika, że przez remont należy rozumieć wykonanie następujących prac w przypadku remontu lokalu mieszkalnego:

 1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:
  - ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych;
  - podłóg i posadzek;
  - okien, świetlików i drzwi;
  - powłok malarskich i tapet;
  - elementów kowalsko – ślusarskich;
  - izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych.
 2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia , armatury i urządzeń dotyczących:
  - instalacji sanitarnych;- instalacji elektrycznych;
  - instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
  - instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych;
  - instalacji i urządzeń grzewczych;
  - przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;
  - instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.
 3. Wykonanie nowych instalacji gazowych.

Prawo dochodzenia zwrotu części wydatków dotyczy wydatków na takie materiały budowlane, których sprzedaż przed dniem 1 maja 2004 roku była objęta stawką VAT 7%.

Wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 22% został zawarty w obwieszczeniu Ministra Transportu i Budownictwa ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu i Budownictwa (Nr 1 z 2006 r. poz. 1)

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawne oraz opisany stan faktyczny stwierdza się ,iż nie może Pan wystąpić z wnioskiem o zwrot VAT od wydatków związanych z zakupem i montażem trwale umiejscowionej szafy wnękowej i zabudowy kuchennej przygotowanej na wymiar ; trwale umiejscowionej szafki kuchennej do zabudowy (piekarnika elektrycznego, płyty grzewczej, zlewozmywaka, zmywarki i lodówki ) ; zakupem i montażem trwale umiejscowionej szafki łazienkowej wraz z umywalką , gdyż materiały te nie mieszczą się w załączniku do ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 roku - w wykazie robót zaliczonych do remontu i modernizacji budynku lub lokalu mieszkalnego jak również w wykazie materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 roku były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 roku są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 22%, zawartym w obwieszczeniu Ministra Transportu i Budownictwa ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu i Budownictwa (Nr1 z 2006 r poz. 1) .

Zwrot VAT przysługuje tylko na zakup materiałów budowlanych służących do remontu lokalu mieszkalnego (zgodnie z w/w załącznikiem do ustawy ) a nie na wszystkie wydatki ponoszone w związku z remontem ani też na usługi.

W związku z powyższym przedstawione stanowisko we wniosku nie jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: