Interpretacje w temacie: Podatki i opłaty lokalne

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Proszę o przedstawienie jednoznacznej wykładni stawki podatku od nieruchomości na rok 2005 od budynków, w których świadczone są usługi weterynaryjne.

Postanowienie Na podstawie art. 14 a, art. 14 b § 1, § 2 i § 7, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 roku Dz.U. Nr 8, poz. 60/, art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Dz. Nr 9, poz. 84 ze zm.) wniosku Strony ......., z siedzibą w B. z dnia 03 stycznia 2005 roku o przedstawie ...

dot. sposobu składania deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, oraz kwestii ustalania podstawy opodatkowania w przypadku kiedy przedmiot opodatkowania jest we współwłasności dwóch podmiotów będących osobami prawnymi

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Częstochowy działając na podstawie art. 14a § 1. § 2, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2, i § 7, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), art. 5 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych#185; Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) postanawia - uznać, że współwła ...


Podatnik zwrócił się z prośbą o „przedłożenie aktualnej wykładni prawnej stanowiącej o tym, iż obywatel pomimo wyrejestrowania pojazdu oraz nie użytkowania go, co jest jednoznaczne z nie korzystaniem z dróg publicznych, ani urządzeń z nimi związanymi, jest zobowiązany do uiszczania podatku".

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zmianami) postanawia się: udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Uzasadnienie Podatnik pismem z dnia 24.06.2005r zwrócił się z prośbą o „przedłożenie aktualnej wykładni prawnej stanowiącej o tym, iż obywatel pomimo w ...

Czy tymczasowe obiekty budowlane będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta K. działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) oraz art. 1a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., nr 9, poz. 84 ze zm.) postanawia - udzielić na wniosek Podatnika interpretacji podatk ...

Jaki jest zakres i sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości kotłowni zlokalizowanej na działkach XX i XX -znajdującej się aktualnie w adaptacji polegającej na przebudowie obiektu ze zmianą i przebudową dachu (tj. dodatkowe otwory i świetliki) oraz elewacji zewnętrznej (montaż okien, drzwi wejściowych itp.) i nie wykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej.

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta XXXX działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § .7, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) postanawia - udzielić na wniosek XXXX Sp. z o.o. interpretacji podatkow ...

Czy budowle kolejowe oraz zajęte pod nie grunty można uznać jako związane z prowadzoną przez Podatnika działalnością , opodatkowane stawką jak od budowli pozostałych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i nie podlegające zwolnieniu?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta XXX działając na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 14 b § 1, § 2 i § 7, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., poz. 60 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) POSTANAWIAM - Udzielić na ...

Ustalenie wartości podatku od nieruchomości.

Podatnik złożył, zgodnie z art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej, wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie. We wniosku wskazał, iż w trakcie realizowania inwestycji w 2004 r. wybudował drogę oraz halę magazynową. W deklaracji na 2005 r. podatnik zwiększył powierzchnię budynków o oddaną we wrześniu 2004 r. halę maga ...

Czy obowiązek podatkowy w przypadku modernizacji budowli powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończono modernizację, czy od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zwiększenie wartości ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o Oddział w ........o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od zmodernizowany ...

Czy podwyższenie podatku od zmodernizowanych w trakcie roku podatkowego gazociągów i innych budowli w sytuacji gdy nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykorzystania powinna nastąpić z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zaistniało wymienione zdarzenie?

Postanowienie w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika Na podstawie art.14 a § l, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. Oddział w ...... złożonego w dniu 15 maja 2006 r. postanawiam udzielić interpretacji c ...

Generowanie strony w 46 ms