Drukuj

Czy Spółka winna płacić podatek od gruntów zajętych pod wyłączoną ze względów technicznych oczyszczalnię ścieków ( wyłączenie trwałe) ?

Postanowienie

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), Wójt Gminy Włodawa postanawia udzielić na wniosek Podatnika interpretacji podatkowej, uznając grunty, budynki i budowle byłej oczyszczalni ścieków w O., będące w posiadaniu Spółki Wodno-Ściekowej w O. prowadzącej działalność gospodarczą, jako wyłączone ze względów technicznych z opodatkowania podatkiem od nieruchomości wg stawek najwyższych lecz właściwych dla budynków i gruntów tzw. pozostałych.

Uzasadnienie

Podatnik w dniu 30.11.2005 r. zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji i rozstrzygnięcie, czy Spółka Wodno Ściekowa z/s w O. winna płacić podatek od gruntów zajętych pod wyłączoną ze względów technicznych oczyszczalnię ścieków ( wyłączenie trwałe) zlokalizowaną na działkach nr…w O. W dniu 28 grudnia 2005 roku do organu podatkowego wpłynęło pismoL.dz. 1804/05 w którym podatnik dokonał uzupełnienia braków i jednocześnie zwrócił się o uwzględnienie pisma z dnia 9 sierpnia 2004 roku, w którym to podatnik odnosi się łącznie do opodatkowania gruntów, budynków i budowli byłej oczyszczalni ścieków w O.

Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości wójt na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14 a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § l, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Stan faktyczny przedstawia się następująco:

Wnioskodawca jest spółką wodną - podmiotem działającym w oparciu o ustawę "Prawo wodne", realizującą swoje cele na podstawie statutu w drodze wykonania ujęcia wody wraz z siecią wodociągową oraz kanalizacji z oczyszczalnią ścieków a także poprzez utrzymanie oraz eksploatację ww urządzeń. Spółka może zrealizować swoje cele poprzez przekazanie lub wydzierżawienie wybudowanych i eksploatowanych urządzeń innym podmiotom dla ułatwienia realizacji zadań statutowych. Z dniem 22 lipca 2004 roku ścieki Spółki odprowadzane są nowowybudowanym rurociągiem do miejskiej oczyszczalni we W. na podstawie zawartej umowy. Z tym dniem została wyłączona z eksploatacji istniejąca biologiczna oczyszczalnia ścieków, jako środek trwale nieczynny. W dniu 8.10.2004 roku sporządzony został protokół wewnętrzny w sprawie trwałego wyłączenia z działalności eksplatacyjnej ze względów technicznych biologicznej oczyszczalni ścieków w O. stanowiącej własność Wnioskodawcy.Komisja w trzyosobowym składzie stwierdziła, iż "wobec trwałego przesyłu do oczyszczania w miejskiej biologicznej oczyszczalni we W. zarówno ścieków bytowych, jak i garbarskich, wyłączono z eksploatacji własną oczyszczalnię. Przeprowadzono prace związane z trwałym unieruchomieniem i zabezpieczeniem nieczynnego obiektu. Zawiadomono instytucje zainteresowane pozwoleniem wodnoprawnym (...)". W dniu 18.10.2004 roku S-ka złożyła wniosek do Starostwa Powiatowego o trwałe wyłączenie z eksploatacji w związku z zaniechaniem działalności gospodarczej ze względów technicznych biologicznej oczyszczalni ścieków w O. zlokalizowanej na działkach na 880/33 i nr 880/34 i w dniu 05.11.2004 roku zgłoszenie zostało przyjęte i zarejestrowane. W dniu 19.10.2004 roku pismem Nr SW -362/1591/04 Wnioskodawca zawiadomił Urząd Gminy o trwałym wyłączeniu oczyszczalni z działalności gospodarczej ze względów technicznych oraz przesłał korektę deklaracji za 2004 rok określającą wyłączenie budynków i budowli z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. W deklaracji za 2005 rok również wyłączono grunty spod oczyszczalni ścieków uważając, że zajęte grunty pod obiektem oczyszczalni nie mogą służyć innym celom niż prowadzona rzez Wnioskodawcę działalność. Wnioskodawca wyczerpująco przedstawił stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie.

Po rozpatrzeniu wniosku, wyjaśnia się, co następuje.

Gminny organ podatkowy nie podziela stanowiska podatnika przedstawionego w jego pismach. Na tle przedstawionego powyżej stanu faktycznego dokonano analizy obowiązujących przepisów w odniesieniu niewykorzystania przedmiotowej nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarcej ze względów technicznych, o których mowa w art. 1 a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz prawidłowego zakwalifikowania dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowi, iż podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (...).

Art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy definiuje pojęcie gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, natomiast art. 2 ust. 1 tejże ustawy wskazuje przedmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, tj. grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Istnienie związku nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej przesądza o zastosowaniu najwyższych stawek w podatku od nieruchomości w przypadku gruntów i budynków oraz o obciążeniu tym podatkiem budowli. Wyjątkiem od powyższej zasady w myśl art. 1 a ust. 1 pkt 3 jest sytuacja, w której grunt budynek i budowla ze względów technicznych nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej a powodem tego jest zdarzenie niezależne od podatnika, dotyczące stanu technicznego nieruchomości. W związku z tym, że przepisy podatkowe w zakresie definicji obiektów budowlanych odwołują się bezpośrednio do prawa budowlanego, sytuacja taka będzie miała miejsce w szczególności w przypadku wydania przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.), decyzji o opróżnieniu bądź wyłączeniu z użytkowania całości lub części budynku ze względu na jego zły stan techniczny. Wyłączenie budynków i budowli z kategorii przedmiotów związanych z działalnością gospodarczą powinno nastąpić również w przypadku wydania przez organ nadzoru budowlanego właściwej decyzji. Konsekwencje wystąpienia w niniejszej sprawie "względów technicznych" będą składały się na wyłączenie gruntów, budynków i budowli z opodatkowania wg stawek przewidzianych dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i jednocześnie opodatkowanie według stawek właściwych dla gruntów i budynków tzw. pozostałych, który to obowiązek podatkowy wywodzi się z prawa własności, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy. Zatem należy stwierdzić, że w świetle powołanych przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, podatnik będący właścicielem przedmiotu opodatkowania wyłączonego ze względów technicznych z działalności gospodarczej na terenie gminy jest obowiązany do uiszczenia podatku od nieruchomości wg stawek właściwych dla gruntów i budynków pozostałych.

Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę Wodno-Ściekową z/s w O. oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: