Drukuj

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków i gruntów wykorzystywanych przez gospodarstwa pomocnicze.

POSTANOWIENIE
w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 21 września 2005 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków i gruntów wykorzystywanych przez gospodarstwa pomocnicze, tutejszy organ podatkowy nie podziela stanowiska Zarządu, że nieruchomości wykorzystywane przez gospodarstwa pomocnicze winny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości według stawki przewidzianej dla gruntów i budynków pozostałych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta maja obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Wnioskiem z dnia 21 września 2005 r. Zarząd zwrócił się do tutejszego organu podatkowego o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a ww. ustawy Ordynacja podatkowa co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie wysokości stawki podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków wykorzystywanych przez gospodarstwo pomocnicze - Wojskowy Zakład ... . W dniu 20 października 2005 r. wniosek został uzupełniony o rozkaz nr 1/2001 Szefa Zarządu z dnia 30 września 2001 r. w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego. Zgodnie z art. 14 § 2 ww. ustawy Zarząd zawarł jednocześnie własne stanowisko w sprawie stwierdzając, że grunty i budynki wykorzystywane przez gospodarstwa pomocnicze (utworzone przez jednostki budżetowe MON) winny być opodatkowywane podatkiem od nieruchomości według stawek przewidzianych dla gruntów i budynków pozostałych. Stanowisko uzasadniono tym, że Rejonowy Zarząd Infrastruktury jako instytucja wojskowa (a więc i jednostki przez nią powoływane) nie jest powołana do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Rozpatrując wniosek Zarządu tutejszy organ podatkowy zważył co następuje:

Należy zauważyć, iż gospodarstwa pomocnicze działają na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są takie jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Nie prowadzą więc one działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.). Jednakże działalność gospodarcza prowadzona jest w formie gospodarstw pomocniczych powoływanych przez te jednostki. Zgodnie z art. 20 ww. stawy o finansach publicznych, gospodarstwem pomocniczym jest wyodrębniona z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna. Gospodarstwo pomocnicze pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych. Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 6 ww. ustawy o finansach publicznych podstawą gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, wydatki stanowiące koszty działalności, rachunek wyników, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. W związku z powyższym należy stwierdzić, że działalność gospodarstwa jest działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wojskowy Zakład ... Gospodarstwo Pomocnicze ... Zarządu został utworzony na bazie składników majątkowych likwidowanego Wojskowego Zakładu. Zgodnie z rozkazem nr 1/2001 Szefa Zarządu z dnia 30 września 2001 r., utworzone gospodarstwo pomocnicze wykonuje roboty budowlane, zajmuje się produkcją pomocniczą oraz świadczy usługi produkcyjne.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych. Fakt, że gospodarstwo pomocnicze nie jest przedsiębiorcą - o czym mowa we wniosku Zarządu nie przesądza o tym, że grunty i budynki wykorzystywane przez to gospodarstwo należałoby opodatkować podatkiem od nieruchomości według stawek przewidzianych dla gruntów i budynków pozostałych. W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych mowa jest nie tylko o przedsiębiorcy, ale także o innym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą. Dlatego też opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości gruntów i budynków według stawek przewidzianych dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają nieruchomości będące w posiadaniu przedsiębiorców, ale także będące w posiadaniu innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Gospodarstwo pomocnicze - Wojskowy Zakład - prowadzi działalność zarobkową, bowiem usługi świadczone są odpłatnie nie tylko na rzecz wojska, dochody uzyskiwane ze świadczenia tych usług przeznaczane są na potrzeby związane z funkcjonowaniem tego gospodarstwa. Działalność gospodarstwa pomocniczego ma charakter działalności gospodarczej pomimo tego, że sprzedaż usług na rzecz jednostki macierzystej odbywa się po kosztach własnych, ale sprzedaż usług na rzecz innych podmiotów odbywa się z zyskiem i bez znaczenia tutaj pozostaje wysokość osiągniętego z tego tytułu zysku. Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 10 ustawy o finansach publicznych gospodarstwo pomocnicze wpłaca do budżetu połowę osiągniętego zysku, co świadczy o tym, że gospodarstwo pomocnicze może osiągać zysk.

W świetle powyższego należy uznać, że działalność ww. gospodarstwa pomocniczego ma charakter działalności gospodarczej, a zatem nieruchomości zajęte na tę działalność podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek przewidzianych dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie należy zauważyć, iż identyczne stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 26 listopada 1991 r. - sygn. akt SA/Wr 114/91, w którym stwierdził, iż działalność w formie gospodarstwa pomocniczego, wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo z działalności podstawowej jednostki budżetowej stanowi działalność gospodarczą i nieruchomości zajęte przez te gospodarstwa należy opodatkować podatkiem od nieruchomości według stawek przyjętych dla gruntów i budynków służących działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę stwierdzone fakty, tutejszy organ podatkowy stoi na stanowisku, że nieruchomości zajęte przez Wojskowy Zakład podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości stawkami przewidzianymi dla gruntów i budynków związanych z prowadzoną działalnością.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: