Drukuj

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości linie oświetleniowe- budowle służące tylko do dostarczania energii w celi oświetlenia drogi, znajdujące się w pasach dróg publicznych ? Czy słupy energetyczne znajdujące się w pasach drogowych, na których podwieszone są jednocześnie dwie linie (służąca przesyłowi energii do odbiorców i oświetleniowa oraz oprawy oświetleniowe), podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ?

Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) po rozpatrzeniu wniosku podatnika l.dz. 24654 dnia 30 czerwca 2006 r. (uzupełnionego pismem z dnia 29 września 2006 r.) o udzielenie interpretacji o stosowaniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, postanawia:1. uznać, że w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego w pkt 1 wniosku, stanowisko dotyczące zastosowania przepisów podatkowych jest właściwe w obowiązującym stanie prawnym w roku 2006.
2. uznać, że w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego w pkt 2 wniosku, stanowisko dotyczące zastosowania przepisów podatkowych jest niewłaściwe w obowiązującym stanie prawnym w roku 2006.
1. Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:
Podatnik posiada na swoim majątku środki trwałe - linie elektroenergetyczne, którymi dostarczana jest energia elektryczna do odbiorców. Linie te podwieszone są na słupach energetycznych znajdujących się w pasach drogowych dróg publicznych. Jednocześnie na tych samych słupach podwieszone są linie oświetleniowe służące oświetleniu dróg.
2. Pytanie podatnika:
1. Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości linie oświetleniowe- budowle służące tylko do dostarczania energii w celi oświetlenia drogi, znajdujące się w pasach dróg publicznych ?
2. Czy słupy energetyczne znajdujące się w pasach drogowych, na których podwieszone są jednocześnie dwie linie (służąca przesyłowi energii do odbiorców i oświetleniowa oraz oprawy oświetleniowe), podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ?
3. Stanowisko podatnika:
1. Budowle wymienione w pkt 1 nie podlegają podatkowi od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy.
2. Budowle wymienione w pkt 2 podlegają opodatkowaniu tylko w części stanowiącej linie służące przesyłowi energii do odbiorców, natomiast linia oświetleniowa wraz ze słupem energetycznym i oprawą oświetleniową nie podlega podatkowi od nieruchomości.
4. Ocena prawna stanowiska podatnika:
1. Stanowisko w pkt 1 jest zgodne z prawem. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami budowlanymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu. Pierwszym warunkiem, jaki muszą spełniać tego rodzaju obiekty budowlane, jest położenie w ciągu pasa drogowego drogi publicznej ( wynika to z definicji drogi zawartej w art.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) Drugim warunkiem jest powiązanie tych obiektów z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) urządzenia oświetleniowe zostały zaliczone do wyposażenia technicznego dróg. W § 109 tego rozporządzenia przewidziano, że droga powinna być oświetlona ze względów bezpieczeństwa ruchu i określono miejsca, w których względy bezpieczeństwa ruchu drogowego wymagają oświetlenia. Z powyższych uregulowań wynika, że budowle oświetlenia dróg stanowią element składowy drogi jako urządzenie techniczne służące bezpieczeństwu ruchu na drogach a zatem zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
2. Stanowisko podatnika przedstawione w pkt 2 jest niezgodne z prawem. Jak wskazano w pkt 1 opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami budowlanymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu.Dział IV powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej "Wyposażenie techniczne dróg" obejmuje rozdziały:
1. Urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę;
2. Urządzenia oświetleniowe;
3. Obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu;
4. Urządzenia techniczne dróg;
5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą. Do tej ostatniej zaliczono w § 140 ust. 2 pkt 1 linie energetyczne wysokiego i niskiego napięcia oraz linie telekomunikacyjne.Na słupie energetycznym położonym w pasie drogowym, podwieszone są jednocześnie dwie linie energetyczne - służąca przesyłowi energii do odbiorców i oświetleniowa.Skoro linie energetyczne są wyłączone w ramach urządzeń niezwiązanych z drogą, to słup energetyczny na którym jest podwieszona linia energetyczna służąca przesyłowi energii do odbiorców nie może być uznany za związany z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.Należy podkreślić, że zgodnie z doktryną i orzecznictwem prawa podatkowego przepisy dotyczące ulg i zwolnień powinny być interpretowane ściśle. Powyższe oznacza, iż z zakresu obowiązku podatkowego mogą być wyłączone tylko te przedmioty opodatkowania, które zostały określone w obowiązujących przepisach prawa. Nie można tego rodzaju regulacji traktować rozszerzająco, w oderwaniu od wykładni funkcjonalnej i celowościowej przepisów podatkowych.
5. Stanowisko organu podatkowego:
1. W przypadku gdy linie oświetleniowe znajdują się w pasach drogowych dróg publicznych i służą do dostarczania energii do latarni oświetlających drogi, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, są bowiem obiektami budowlanymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu.
2. Słupy energetyczne znajdujące się w pasach drogowych, na których podwieszone są jednocześnie dwie linie - służąca przesyłowi energii do odbiorców i oświetleniowa, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, ponieważ nie są związane wyłącznie z drogą.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: