Interpretacje w temacie: Prawo celne

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy wnioskodawca, który wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenie zgody na tymczasowe przetrzymywanie zwierzyny winien dokonać opłaty skarbowej i w jakiej kwocie za wydanie decyzji wyrażającej zgodę Starosty na tymczasowe przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach.

POSTANOWIENNIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (Dz. U .z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Rypina p o s t a n a w i a uznać za prawidłowe stanowisko Starostwa Powiatowego w sprawie dokonania opłaty skarbowej i jej wysokości za wydanie decyzji wyrażającej zgodę starosty na tymczasowe przetrzymywanie ...


Zatem, wobec faktu, iż decyzja wymierzająca cło funkcjonuje w obrocie prawnym i jest wymagalna, Sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił, że organy celne nie mogły uwzględnić wniosku strony o zwrot nienależnego, zdaniem skarżącego, cła. Odnosząc się do zarzutu pierwszeństwa sentencji wyroku przed jego uzasadnieniem należy podkreślić, że zgodnie z przepisem art. 11 p.p.s.a. sąd administracyjny jest związany ustaleniami co do popełnienia przestępstwa prawomocnego wyroku wydanego w postępowaniu karnym jedynie w przypadku, gdy jest on skazujący.

Wyrokiem z dnia 31 maja 2005 r., sygn. akt III SA/Lu 175/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Janusza S. i Jerzego T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z dnia 31stycznia 2005 r. Nr 300000-PC-480/18/05/RZ w przedmiocie odmowy zwrotu cła - oddalił skargę. Sąd przyjął za podstawę rozstrzygnięcia stan faktyczny ustalony przezorgany celne wsk ...

Do żadnej z kategorii spraw regulujących zwrot i umorzenie należności celnych wymienionych w przepisach ustawy - Kodeks celny oraz w rozporządzeniu w sprawie zwrotu lub umarzania należności celnych nie mogą zostać zaliczone inne powoływane przez Bogusława P. okoliczności, to jest trudna sytuacja rodzinna i majątkowa, bowiem wymienione akty prawne nie przewidywały podmiotowych przesłanek warunkujących umarzanie należności celnych, czy też bliżej niesprecyzowany interes publiczny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z 7 lipca 2005 r. sygn. akt III SA/Lu 262/05 oddalił skargę Bogusława P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z 7 kwietnia 2005r. nr 300000-PC-481-4/05/JP w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych. Sąd oparł ustalenia na następującym stanie faktycznym. W dniu 24 listopada 1993r. Dyrektor Urzędu Celnego w Zgorzelcu przekazał ...

Obowiązujące od dnia 1 maja 2004r. przepisy prawa celnego nie przewidują dokonania wymiaru opłaty manipulacyjnej dodatkowej a skoro nie była ona długiem celnym, to w tym przypadku nie ma zastosowania przepis art. 28 cyt. ustawy - Przepisy wprowadzające..... nakazujące stosowanie przepisów dotychczasowych do długu celnego powstałego przed wymienioną wyżej datą.

Spółka xxxxxxxxxx - w imieniu której działał ustanowiony pełnomocnik -wystąpiła z wnioskiem z dnia 2 stycznia 2007r. do „ Dyrektora Urzędu Celnego w Przemyślu" o podjęcie działań w sprawie, a w szczególności o wydanie decyzji umarzającej postępowanie i o zwrot wpłaconych kwot z odsetkami. We wniosku tym powołano się na wymieniony wyżej wyrok. W odpowiedzi na powyższy wniosek, lzba Celna w Przemyśl ...

Obowiązek uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych spoczywa na podmiotach dokonujących przewozu drogowego. Art. 4 ust 6a ustawy o transporcie drogowym stanowi, że pojęcie „przewóz drogowy - transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy a także inny przewóz drogowy" należy rozumieć w znaczeniu przepisów Rozporządzenia WE nr 581/2006.Zwrot „o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t nie odnosi się do niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy wykonywanego na potrzeby własne przez podmioty nie prowadzące żadnej działalności gospodarczej.

Przedmiotem skargi xxxxxxxx jest decyzja Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu z dnia 16.10.2007 r.. Nr 400000-PC-6681-51/07/BL utrzymująca w mocy zaskarżona odwołaniem przez w/w decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Krośnie z dnia 27.07.2007 r., Nr xxxxxxxx-6680-160/07/ES, nakładającą na xxxxxxx karę pieniężną w kwocie 3000 zł za wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia wymaganej opłaty za przejaz ...

Firma wystąpiła o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu preparat GRJ. Towar zdaniem Naczelnika Urzędu Celnego został przez stronę błednie zaklasyfikowany do kodu PCN 3004 40 10 0.Organ odwoławczy uznał za prawidłową klasyfikację towaru dokonaną przez Naczelnika Urzędu Celnego, uznając, że preparat GRJ w świetle obowiązującego prawa nie jest ani środkiem farmaceutycznym, ani lekiem.Produkt nie staje się lekiem skutkiem wpisania go do odpowiedniego rejestru względnie wymienienie w innym dokumencie .

W dniach 29 stycznia 2003 r., 14 marca 2003 r. i 3 kwietnia 2003 r. xxxxxxx, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma xxxxxxx, wystąpiła o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu sprowadzony z Chin towar pod nazwą „produkt leczniczy pochodzenia roślinnego Ginseng Royal Nelfy w postaci płynnej" - dalej preparat GRJ. Towar został przez stronę zaklasyfikowany do kodu PCN 3004 40 10 0, a na ...

Generowanie strony w 143 ms