Drukuj

Czy zakup nieruchomości można uznać za wydatek zarządzającego na cele rozwoju strefy w świetle § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2008 r. (data wpływu 31 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wykładni § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 31 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wykładni § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Spółka zamierza nabyć odpłatnie nieruchomość, składającą się z budynku, w którym obecnie prowadzona jest działalność hotelowo – konferencyjno - restauracyjna oraz przyległej działki. Niezwłocznie po zakupie, złożony zostanie wniosek do Ministra Gospodarki o objęcie terenu specjalna strefą ekonomiczną. Na niezabudowanej części działki o powierzchni ok. 0,3 ha powstanie biurowiec dla sektora BPO. Obecny hotel stanowić będzie zaplecze gastronomiczno – hotelarskie dla przyszłych inwestorów. Ponadto, w znacznej części wykorzystany zostanie jako siedziba Spółki, ośrodek szkoleniowy oraz centrum biznesowe.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy zakup ww. nieruchomości można uznać za wydatek zarządzającego na cele rozwoju strefy w świetle § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej...


Zdaniem Wnioskodawcy, zakup ww. nieruchomości jest uzasadniony realizacją celów, dla których została ustanowiona strefa. Obowiązkiem zarządzającego jest prowadzenie wszelkich działań zmierzających do rozwoju strefy. Działania prawno - organizacyjne oraz strategia rozwoju strefy uregulowane zostały rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, zarządzający w celu wsparcia inwestorów podejmuje ścisłą współpracę z instytucjami szkolącymi oraz koordynuje działalność szkoleniową. Ze względu na rolę strefy dla otoczenia, zarządzający podejmuje współpracę z instytucjami biznesowymi w celu rozwijania doradztwa prawnego, organizacyjnego, finansowego i innych usług konsultingowych. W celu tworzenia przyjaznego środowiska dla inwestorów (rozwój hotelarstwa, bazy turystyczno – wypoczynkowej), podejmuje współpracę z władzami miasta, przedsiębiorstwami i instytucjami. Ważnym i podstawowym czynnikiem decydującym o rozwoju strefy jest dostępność i poziom usług oferowanych inwestorom. Spółka planuje udostępnienie pomieszczeń instytucjom, które świadczyć będą usługi doradcze (ekonomiczne, prawne) oraz informatyczne inwestorom. Ponadto, cały dochód uzyskany przez Spółkę z działalności hotelarsko - gastronomicznej przeznaczony zostanie na dalszy rozwój Strefy, tj. na nabycie kolejnych nieruchomości oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury na terenie Strefy.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, ustanawia strefę w drodze rozporządzenia. W treści tego rozporządzenia określa się:


 1. nazwę, teren i granice strefy,
 2. zarządzającego strefą,
 3. okres, na jaki ustanawia się strefę


 • biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia realizacji celów, o których mowa w art. 3, na terenie obejmowanym strefą. W rozporządzeniu tym Rada Ministrów może ponadto - na mocy art. 25 ust. 2 powołanej ustawy - zwolnić od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego w części wydatkowanej w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.


Wnioskodawca jest zarządzającym Specjalną Strefą Ekonomiczną. W dniu złożenia wniosku, szczegółowe zasady funkcjonowania tej strefy normowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 170 ze zm.). Zgodnie z § 9 tego aktu wykonawczego, zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest kwestia możliwości uznania wydatków na nabycie nieruchomości (budynku oraz przyległej działki) za służące rozwojowi specjalnej strefy ekonomicznej. Na niezabudowanej części przedmiotowej nieruchomości ma zostać wybudowany biurowiec. Nabyty budynek, w którym obecnie prowadzona jest działalność hotelowo – konferencyjno – restauracyjna, stanowić będzie natomiast zaplecze gastronomiczno – hotelarskie dla przyszłych inwestorów, a ponadto będzie wykorzystywany jako siedziba Spółki, ośrodek szkoleniowy oraz centrum biznesowe. Po zakończeniu transakcji Wnioskodawca złoży ponadto stosowny wniosek o objęcie przedmiotowej nieruchomości strefą.

Ocena wskazanych wydatków w kontekście możliwości uznania ich za wydatki na cele rozwoju strefy w rozumieniu § 9 ww. rozporządzenia, wymaga odniesienia się do przepisów normujących obowiązki i uprawnienia spółki zarządzającej specjalną strefą ekonomiczną.


Zadania tego podmiotu określa art. 8 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Należy do nich prowadzenie - zgodnie z planem rozwoju strefy określonym w art. 9, regulaminem strefy, o którym mowa w art. 10, oraz przepisami prawa - działań zmierzających do rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, a w szczególności:


 1. umożliwianie, na podstawie umowy, przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie strefy używania i korzystania ze składników mienia położonych na obszarze strefy, których zarządzający jest właścicielem lub posiadaczem zależnym;
 2. gospodarowanie w sposób ułatwiający prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej oraz innymi składnikami mienia, których zarządzający jest właścicielem lub posiadaczem zależnym;
 3. świadczenie, na podstawie umowy, przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze strefy usług oraz tworzenie warunków do świadczenia usług przez osoby trzecie;
 4. prowadzenie działań promujących podejmowanie działalności gospodarczej w strefie.


Cele ustanowienia strefy, działania służące ich osiągnięciu oraz obowiązki zarządzającego dotyczące tych działań i terminy ich wykonania określa plan rozwoju strefy, ustalany w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z uwzględnieniem analizy, o której mowa w art. 4 ust. 3 (art. 9 omawianej ustawy). Dla strefy, której zarządzającym jest Wnioskodawca dokument taki przyjęto rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 70, poz. 460).


Zgodnie z punktem 4.1.1. tego planu, zarządzająca strefą "Specjalna Strefa Ekonomiczna" S. A. będzie prowadziła działania zmierzające do osiągania celów ustanowienia strefy, zgodnie z jej planem rozwoju oraz regulaminem, między innymi przez szeroko pojętą promocję strefy dla pozyskania inwestorów oraz organizowanie rokowań lub przetargów. Do jej zadań należy również stwarzanie odpowiednich warunków prawno – ekonomicznych dla funkcjonowania i rozwoju strefy, tj. między innymi:


 • Przyjmowanie udogodnień mających na celu przyśpieszenie i ułatwienie procesów inwestowania, wśród których wymieniono współdziałanie przy przygotowaniu wszelkich planów zagospodarowania przestrzennego terenów strefy, a także świadczenie usług przez zarządzającego na rzecz inwestorów w zakresie inwestycji (4.2.1. Udogodnienia dotyczące procesu inwestowania).
 • Wspieranie inwestorów poprzez podejmowanie działań związanych z dużym zapotrzebowaniem na wyszkolone kadry - ścisłej współpracy z instytucjami szkolącymi i wspomagającymi finansowo szkolenia, koordynowania działalności szkoleniowej, stymulowania zmiany profilu nauczania zgodnie z potrzebami inwestorów. (4.2.3. Szkolenia).
 • Współpraca z instytucjami biznesowymi w celu rozwijania doradztwa prawnego, organizacyjnego, finansowego i innych usług konsultingowych, współpraca z władzami miasta, gmin, przedsiębiorstwami i instytucjami w celu tworzenia przyjaznego środowiska dla inwestorów (rozwój mieszkalnictwa i hotelarstwa, bazy turystyczno - wypoczynkowej, komunikacji itp.), współpraca z instytucjami społecznymi i politycznymi oraz mass mediami całego regionu w celu tworzenia przyjaznego klimatu dla strefy. Działania te są istotne ze względu na rolę strefy dla otoczenia w aspekcie ekonomicznym, społecznym oraz kulturowym (4.2.4. Otoczenie strefy).


Określając strategię rozwoju strefy, wskazano ponadto, że podstawowe znaczenie dla jej rozwoju ma dostępność i poziom usług oferowanych inwestorom, w szczególności usług finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych), doradczych (ekonomicznych, prawnych, architektonicznych) i informatycznych. W związku z tym, na zarządzającego nałożono obowiązek gromadzenia i udostępniania inwestorom informacji dotyczących strefy i regionu (5.3. Działalność usługowa).

Analizowany plan rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej wyznacza również zasadnicze kierunki działań promocyjnych, mających na celu pozyskanie inwestorów krajowych i zagranicznych oraz aktywności marketingowej podmiotu zarządzającego strefą. Mają one obejmować: współpracę z rządowymi i pozarządowymi agendami w promowaniu strefy, badania trendów gospodarczych, emisję materiałów promocyjnych, udział w konferencjach, seminariach i imprezach targowo - organizacyjnych, kreowanie wizerunku firmy w kraju i za granicą, szeroką informację w różnego rodzaju mediach, współpracę i kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi, a w szczególności z radcami handlowymi (5.4.1. Zasady pozyskiwania inwestorów).

Wobec powyższego, mając na względzie zadania nałożone na Wnioskodawcę jako podmiot zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz wskazany przez Spółkę planowany sposób wykorzystania nabywanej nieruchomości, wydatki związane z jej nabyciem spełniają przesłanki uznania ich za wydatki na cele rozwoju strefy w rozumieniu § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej.

Należy przy tym zaznaczyć, że decyzja o uznaniu przedmiotowych wydatków za służące celom rozwoju strefy należy do zarządzającego. Dokonując ich kwalifikacji prawnej, powinien uwzględnić wszelkie okoliczności ich poniesienia. Podatnik musi przy tym mieć świadomość, że na etapie ewentualnych późniejszych postępowań podatkowych lub kontrolnych, może pojawić się konieczność przedstawienia dowodów potwierdzających prawidłowość tej operacji. Zgodnie natomiast z ogólną zasadą prawa, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie wywodzącej z tego faktu skutki prawne. Oznacza to, że Wnioskodawca będzie musiał wykazać spełnienie przesłanek zaliczenia tych wydatków do wydatków na cele rozwoju strefy.

Konieczne jest również wskazanie, że stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej utraciło moc prawną z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1562), tj. z dniem 30 grudnia 2008 r. Nowe przepisy wykonawcze także przewidują zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy. Stanowi o tym § 2 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008 r. Brzmienie tego unormowania jest identyczne z treścią § 9 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r., wobec czego uwagi odnośnie wykładni tego przepisu poczynione w niniejszej interpretacji pozostają aktualne również w stanie prawnym obowiązującym w dniu jej datowania.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10 – 562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: