Drukuj

Czy mimo podwyższenia dochodu do opodatkowania o kwotę przekazanych darowizn, Spółka powinna odrębnie obliczyć i zapłacić podatek od przekazanych w latach 2006, 2007, 2008 darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 06 lipca 2009 r. (data wpływu 08.07.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu, który powstał w wyniku wyłączenia z kosztów podatkowych darowizn – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 19.08.2009 r. (data wpływu 24.08.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu, który powstał w wyniku wyłączenia z kosztów podatkowych darowizn.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

X jest Spółką zarządzającą obszarem strefy. Nie jest przedsiębiorcą strefowym i nie korzysta z ulg określonych w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przysługujących takim przedsiębiorcom.

Za lata 2006, 2007, 2008 Spółka obliczyła dochód do opodatkowania, zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniając między innymi przekazane darowizny jako koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, dochód do opodatkowania zwiększył się o kwotę przekazanych darowizn. Wyliczony w powyższy sposób dochód został w całości przeznaczony i wydatkowany na cele rozwoju strefy, zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A..

Pismem z dnia 19 sierpnia 2009 r. Wnioskodawca uzupełnił stan faktyczny o informację, iż dochód w latach 2006 - 2008, który uległ podwyższeniu w wyniku wyłączenia dla celów podatkowych z kosztów uzyskania przychodów darowizn, Spółka wydatkowała w całości w danym roku podatkowym lub po nim następującym na cele rozwoju strefy. Poniesione wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

  1. W roku 2006 zysk podatkowy wynosił 5.480.019,91 PLN, na cele rozwoju strefy Spółka wydatkowała 6.397.290,14 PLN (z tej kwoty 1.596.123,49 PLN dotyczy rozliczenia dochodu za rok 2005, kwota 4.801.166,65 PLN dotyczy rozliczenia dochodu za rok 2006; do rozliczenia w następnym roku podatkowym pozostała kwota 678.853,26 PLN).
  2. W roku 2007 zysk podatkowy wynosił 11.056.907,72 PLN, na cele rozwoju strefy Spółka wydatkowała 12.940.501,94 PLN (z tej kwoty 678.853,26 PLN dotyczy rozliczenia dochodu za rok 2006, kwota 12.261.648,68 PLN dotyczy rozliczenia dochodu za rok 2007). W roku 2007 Spółka wydatkowała na cele rozwoju strefy o 1,2 mln więcej niż wynosił osiągnięty zysk podatkowy w tym roku.
  3. W roku 2008 zysk podatkowy wynosił 5.607.329,53 PLN. W roku podatkowym na cele rozwoju strefy Spółka wydatkowała 5.309.472,68 PLN. Do rozliczenia w roku następującym po roku podatkowym, tj. roku 2009 pozostała kwota 297.856,85 PLN. Spółka informuje, że w I półroczu 2009 r. Spółka wydatkowała na cele rozwoju strefy ponad 2,2 mln, tym samym nierozliczona kwota dochodu za rok 2008 ma pokrycie w wydatkach na cele rozwoju strefy poniesionych w roku następującym po roku podatkowym 2008.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy mimo podwyższenia dochodu do opodatkowania o kwotę przekazanych darowizn, Spółka powinna odrębnie obliczyć i zapłacić podatek od przekazanych w latach 2006, 2007, 2008 darowizn...

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty przekazanych w latach 2006-2008 darowizn nie powinny być odrębnie opodatkowane, gdyż nie stanowiły one kosztów uzyskania przychodów i podwyższały dochód do opodatkowania, a cały wypracowany dochód był przez Spółkę przeznaczony na cele rozwoju strefy, tj. rozbudowę infrastruktury technicznej strefy, zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, ustanawia strefę w drodze rozporządzenia. W treści tego rozporządzenia określa się:

  1. nazwę, teren i granice strefy,
  2. zarządzającego strefą,
  3. okres, na jaki ustanawia się strefę

- biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia realizacji celów, o których mowa w art. 3, na terenie obejmowanym strefą.

W rozporządzeniu tym, Rada Ministrów może ponadto - na mocy art. 25 ust. 2 powołanej ustawy - zwolnić od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego w części wydatkowanej w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

Wnioskodawca jest zarządzającym Specjalną Strefą Ekonomiczną. Szczegółowe zasady funkcjonowania tej strefy normowały w latach 2006 – 2008 dwa rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy. Rozporządzenie to utraciło swą moc wraz z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 5 grudnia 2006 r., jednakże brzmienie § 11 pozostało bez zmian.

Należy ponadto wskazać, że stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Specjalnej Strefy Ekonomicznej utraciło moc prawną z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej, tj. z dniem 30 grudnia 2008 r. Nowe przepisy wykonawcze także przewidują zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy. Stanowi o tym § 2 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008 r. Brzmienie tego unormowania jest identyczne z treścią § 11 wskazanych wyżej rozporządzeń.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca nie zaliczał przekazanych w latach 2006 - 2008 darowizn do kosztów uzyskania przychodów, w związku z czym zwiększał o nie dochód do opodatkowania. Spółka wskazała również, iż wyliczony w ten sposób dochód został w całości przeznaczony i wydatkowany w roku podatkowym lub roku po nim następującym na rozbudowę infrastruktury technicznej strefy, czyli na cele rozwoju strefy.

W świetle powyższych przepisów, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przekazanych w latach 2006 – 2008 darowizn.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: