Interpretacje w temacie: Zarządzanie strefą i zwolnienia podatkowe

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

zasady kwalifikowania do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34, wydatków poniesionych na nabycie maszyn i urządzeń przeznaczonych do „działalności rozbiegowej” uruchomionej poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministr ...

Czy po zmianie formy prawnej ze spółki osobowej (spółka jawna) na spółkę z osobowością prawną (spółka z o. o.) Jednostka będzie nadal uprawniona do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie z uzyskanym Zezwoleniem Ministra Przemysłu i Handlu z 1996 roku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy zgodnie z zasadami przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej oraz przepisami ustawy PDOP, w analizowanym stanie faktycznym, przy wyliczaniu wysokości kwoty dochodu wolnej od podatku dochodowego należy przyjąć faktyczną wysokość wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie od dnia uzyskania Zezwolenia do ostatniego dnia jego obowiązywania w związku z realizacją opisanej wyżej inwestycji, nawet wówczas gdyby wydatki te przewyższały kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w Zezwoleniu, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

CIT - w zakresie zasady ustalania dochodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w sytuacji posiadania przez Wnioskodawcę dwóch zezwoleń

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...1. Czy po uzyskaniu nowego zezwolenia i poniesieniu kosztów nowej inwestycji, zgodnie z powyższym rozporządzeniem Rady Ministrowi z dnia 10 grudnia 2008 r., spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia 60% nakładów inwestycyjnych od podatku od osób prawnych generowanego zarówno przez "część" przedsiębiorstwa „M.” Sp. z o.o. działającego na bazie zezwolenia z dnia 14 listopada 2000 r. (które wygaśnie z końcem 2011 r.), jak i przez tę "część" przedsiębiorstwa działającego na podstawie nowego zezwolenia, które spółka dopiero otrzyma? Czy jest zatem możliwe stosowanie powyższego odliczenia od podatku wyliczonego łącznie z dochodu wypracowanego z obu "części" tego samego przedsiębiorstwa? 2. Czy Spółka po otrzymaniu nowego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE i po poniesieniu kosztów inwestycyjnych przed końcem 2011 r. (czyli jeszcze w czasie trwania obecnego zezwolenia z dnia 14 listopada 2000 r.) uzyska prawo do odliczenia 60% poniesionej kwoty nowej inwestycji począwszy od dnia 1 września 2011 r. - tj. po wygaśnięciu 100% zwolnienia od podatku od osób prawnych, czy też nabędzie prawo takiego odliczenia dopiero po wygaśnięciu "starego" zezwolenia z dnia 14 listopada 2000 r. - tj. po 31 grudnia 2011 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w im ...


CIT - w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 30 ms