Drukuj

opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych oznaczonych kodem CN 2710 19 81 i CN 3403 19 91

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2009r. (data wpływu 8 kwietnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych oznaczonych kodem CN 2710 19 81 i CN 3403 19 91 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2009r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych oznaczonych kodem CN 2710 19 81 i CN 3403 19 91.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo oleje silnikowe oznaczone kodem nomenklatury celnej CN 2710 19 81 oraz CN 3403 19 91 (dalej jako „Oleje"). Oleje następnie będą zbywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom, którzy dokonywać będą ich dalszej odsprzedaży na rzecz ostatecznych odbiorców. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym handlowcem, nie prowadzi składu podatkowego, nie zamierza nabywać towaru ze składu podatkowego, ani od zarejestrowanego handlowca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku dokonania opisanej transakcji po stronie Wnioskodawcy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy nabycie wewnątrzwspólnotowe olejów smarowych oznaczonych kodem nomenklatury celnej CN 27 10 19 81 i CN 3403 19 91 nie podlega opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku akcyzowym, również w przypadku, gdy nabywane oleje używane są jako oleje silnikowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 Nr 3, poz. 11) (dalej jako: „Upa"), która weszła w życia z dniem 1 marca 2009r., przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego. Jednocześnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228) (dalej jako: „Rozporządzenie"), w § 10 pkt 2 przewiduje zwolnienie od podatku akcyzowego w przypadku, gdy przedmiotem nabycia, są oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 Upa.

Zdaniem Wnioskodawcy z powyższych przepisów wynika, iż zwolnione od podatku akcyzowego są oleje smarowe oznaczone kodami CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, jeżeli nie są wykorzystywane między innymi jako oleje smarowe do silników. W konsekwencji nabywane przez Spółkę oleje smarowe oznaczone kodem CN 27 10 19 81, podlegałyby zwolnieniu jedynie w przypadku, gdy nie byłyby wykorzystane jako oleje smarowe do silników. Z przedstawionego powyżej przyszłego stanu faktycznego wynika, iż oleje jakie Wnioskodawca zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo, są oznaczone kodem nomenklatury celnej, jaki wymieniony został w § 10 pkt 2 Rozporządzenia, jednak z uwagi na fakt, iż są to oleje smarowe przeznaczone do silników, zwolnienie o jakim mowa w § 10 pkt 2 Rozporządzenia, nie znajdzie zastosowania.

W konsekwencji na podstawie Upa i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w odniesieniu do transakcji, jakie Wnioskodawca zamierza dokonywać, obowiązek podatkowy w zakresie podatku akcyzowego powstanie. W związku z powyższym Wnioskodawca wskazuje, iż ww. przepisy polskie pozostają w sprzeczności z prawem unijnym, a konkretnie z postanowieniami Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U.UE.L.03.283.51) (dalej jako: „Dyrektywa Energetyczna") oraz Dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu, ich przechowywania, przemieszczenia oraz kontroli (Dz. U. L z 1992r. Nr 76, poz. 1 ze zm.) (dalej jako: „Dyrektywa Horyzontalna").

Postanowienia ww. dyrektyw odnoszą się bezpośrednio do kwestii opodatkowania podatkiem akcyzowym nabywanych wewnątrzwspólnotowo towarów i są wystarczająco szczegółowe, by można je stosować bezpośrednio. Artykuł 2 Dyrektywy Energetycznej, zawiera definicję pojęcia "produkty energetyczne". Zgodnie z tą definicją (art. 2 tiret 1 pkt b) in fine oraz art. 2 tiret 1 pkt e)), produktami energetycznymi są m. in. oleje objęte kodami CN 2701, 2702 i 2704 do 2715 oraz objęte kodem CN 3403, a więc również oleje, które zamierza nabywać Wnioskodawca. Należy ponadto zwrócić uwagę, na postanowienia art. 2 ust 4 pkt. b Dyrektywy Energetycznej, który produkty energetyczne, wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania, wyłącza z zakresu regulacji Dyrektywy Energetycznej.

Wyłączenie to nie ma jednak pełnego zakresu, ponieważ art. 2 ust. 4 pkt. b in fine Dyrektywy Energetycznej przewiduje, iż art. 20 Dyrektywy Energetycznej ma zastosowanie do tych produktów energetycznych. W konsekwencji należy uznać, iż Oleje jakich nabycie wewnątrzwspólnotowe planuje Wnioskodawca, są produktami energetycznymi, do których Dyrektywa Energetyczna co do zasady nie ma zastosowania, zgodnie jednak z brzmieniem art. 2 ust 4 pkt. b in fine Dyrektywy Energetycznej postanowienia jej art. 20 znajdą zastosowanie również do olejów smarowych, jakich nabycie planuje Wnioskodawca. Wspomniany art. 20 Dyrektywy Energetycznej zawiera katalog produktów energetycznych, do których znajdują zastosowanie przepisy dotyczące kontroli i przemieszczania Dyrektywy 92/12/EWG tj. Dyrektywy Horyzontalnej. Analiza katalogu zamkniętego, który zawarty został w art. 20 Dyrektywy Energetycznej prowadzi do wniosku, iż Oleje, których nabycie planuje Wnioskodawca, nie są tam wymienione. W konsekwencji należy uznać, iż oleje smarowe oznaczone kodem nomenklatury celnej CN 27 10 19 81 oraz CN 34 03 19 91, używane jako oleje silnikowe, na gruncie prawa unijnego są produktami niezharmonizowanymi.

W konsekwencji nie podlegają ani Dyrektywie Energetycznej, ani Dyrektywie Horyzontalnej. Oleje Smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub grzewcze pozostają poza systemem zharmonizowanego podatku akcyzowego, co jasno wynika z art. 2 ust 4 i art. 20 Dyrektywy Energetycznej w związku z art. 3 Dyrektywy Horyzontalnej. W konsekwencji należy wskazać, iż przepisy prawa polskiego pozostają w sprzeczności z prawem unijnym, a w takim przypadku Wnioskodawca ma prawo powołać się na prawo unijne i stosować je bezpośrednio. Wnioskodawca wskazuje, iż pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie sygn. akt I SA/Sz 62/08, wypowiedział się w analogicznej sprawie. W swym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uzasadnił, iż zgodnie z przepisami art. 2 ust 4 i art. 20 Dyrektywy energetycznej w związku z art. 3 Dyrektywy horyzontalnej, oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub grzewcze pozostają poza systemem zharmonizowanego podatku akcyzowego. Należy podkreślić, iż orzeczenie to pozostaje nadal aktualne, mimo, że prawo krajowe uległo zmianie. Wprowadzenie z dniem 1 lutego 2009r. nowej ustawy o podatku akcyzowym, z uwagi na fakt, iż nowe przepisy są nadal sprzeczne z unijnymi, nic nie zmienia w przedmiotowym zakresie.

Należy wskazać, iż prawo unijne w zakresie niniejszej sprawy nie uległo zmianie. Prawo polskie powinno być zgodne z prawem unijnym. Dyrektywy powinny być implementowane do polskiego porządku prawnego w taki sposób, aby prawo polskie nie było sprzeczne z postanowieniami prawa unijnego (w tym Dyrektyw). Jako, że obecnie obowiązujące polskie przepisy są niezgodne z prawem unijnym (z Dyrektywą Energetyczną oraz Dyrektywą Horyzontalną), podatnicy - w tym Wnioskodawca, mają prawo postępować zgodnie z prawem unijnym, tzn. powoływać się na nie bezpośrednio.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009r. Nr 3 poz. 11) przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W poz. 27 ww. załącznika pod kodem CN 2710 wymieniono oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

Natomiast w poz. 37 załącznika Nr 1 wymienione zostały wyroby, oznaczone kodem CN 3403, preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych

Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 2 i pkt 5 ww. ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

 • objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
 • objęte pozycją CN 3403;

Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 11 i ust. 2 stawka akcyzy na wyroby energetyczne wynosi dla olejów smarowych o kodach od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1.180,00 zł/1.000 litrów

Natomiast stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Z cyt. wyżej przepisów wynika wprost, iż na gruncie ustawy o podatku akcyzowym wyroby o kodzie CN 2710 19 81 i 3403 19 91 są wyrobami energetycznymi podlegającymi regulacją tej ustawy. przy czym w odniesieniu do wyrobów oznaczonych kodem CN 2710 19 81 stawka akcyzy wynosi 1180,00 zł/1000l. Natomiast wyroby oznaczone kodem CN 3403 19 91 jako niewymienione w art. 86 ust. pkt 1-13 ww. ustawy są opodatkowane 0 stawką akcyzy gdy nie są przeznaczone do celów opałowych, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Na mocy § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 32, poz. 228) zwolnione zostały od akcyzy oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym – jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Odnośnie deregulacji wspólnotowych w przedmiotowej sprawie należy zauważyć następującą rzecz. Źródłami prawa wspólnotowego w zakresie podatku akcyzowego od wyrobów energetycznych są Dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 roku w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz. UE L 76 str. 1 ze zm.) zwana dalej Dyrektywą horyzontalną, oraz Dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 roku w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L Nr 283 str. 1 ze zm.) zwana dalej Dyrektywą energetyczną.

W świetle wskazanych przepisów prawa wspólnotowego wyroby zaklasyfikowane do kodu CN 2710 19 81 oraz CN 3403 19 91 są co do zasady wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi. Wyroby te zostały bowiem ujęte w katalogu wyrobów energetycznych określonym w art. 2 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 roku w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

Zauważyć przy tym należy, iż powyższy katalog obejmuje zarówno wyroby, do których istnieje obowiązek stosowania przepisów dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 roku w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, jak i wyroby, do których przepisy tej dyrektywy mają zastosowanie fakultatywny.

Jednocześnie zauważyć należy, że stosownie do postanowień art. 2 ust. 4 lit. b (tiret pierwszy) dyrektywy 2003/96/WE, przepisy zawarte w tej dyrektywie nie mają zastosowania do wyrobów energetycznych używanych do celów innych niż napędowe lub opałowe. Zatem, chociaż ww. wyroby wykorzystywane w inny sposób niż jako paliwo napędowe lub grzewcze objęte są definicją wyrobów energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2003/96/WE, to są one wyłączone z zakresu stosowania tej dyrektywy.

Wyroby energetyczne w rozumieniu dyrektywy 2003/96/WE, które podlegają przepisom dyrektywy 92/12/EWG w zakresie kontroli, posiadania i przemieszczania wyrobów, zostały wymienione w art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/96/WE.

Mając powyższe na uwadze, w krajowych przepisach akcyzowych zawarto szereg regulacji przewidujących zwolnienia od akcyzy dla szerokiej gamy wyrobów akcyzowych przeznaczonych do innych celów niż szeroko rozumiane cele napędowe lub opałowe lub też przewidziano zastosowanie stawki 0, w przypadkach określonych w art. 89 ust. 2. Zwolnieniem objęte są m.in. oleje smarowe w zależności od ich przeznaczenia. System zwolnień nie obejmuje natomiast ww. wyrobów wykorzystywanych do celów napędowych lub opałowych.

Odrębną kwestią jest objęcie produktów energetycznych — w rozumieniu dyrektywy 2003/96/WE — postanowieniami dyrektywy 92/12/EWG w zakresie kontroli, posiadania i przemieszczania wyrobów.

Wskazać należy, iż produkty energetyczne, które podlegają przepisom dyrektywy 92/12/EWG, zostały wymienione w art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/96/WE. Pozostaje faktem, iż w katalogu ww. produktów energetycznych nie zostały ujęte wyroby o kodzie CN 2710 19 i 3403, co oznacza, iż państwa członkowskie nie mają obowiązku stosować wobec tych wyrobów szczególnych zasad kontroli i przemieszczania określonych w dyrektywie 92/12/EWG. Podkreślić jednak należy, że objęcie przez państwo członkowskie wyrobów niewymienionych w art. 20 ust. 1 postanowieniami dyrektywy 92/12/EWG na terytorium tego państwa członkowskiego nie stanowi naruszenia przepisów prawa wspólnotowego. Przepis ten wymienia bowiem tylko produkty energetyczne, w stosunku do których przepisy dyrektywy 92/12/EWG dotyczące kontroli i przemieszczania stosuje się obligatoryjnie w wymianie wewnątrzwspólnotowej. Natomiast w odniesieniu do innych wyrobów, wyłączonych z zakresu obowiązywania dyrektywy 92/12/EWG, państwa członkowskie mogą stosować na swoim terytorium procedurę zawieszenia poboru akcyzy, o ile nie narusza to swobody wymiany towarów na wspólnym rynku. Podkreślenia wymaga przy tym fakt, iż regulacje w zakresie wyrobów nieobjętych szczególnymi zasadami w zakresie kontroli, posiadania i przemieszczania na terytorium Wspólnoty Europejskiej należą do kompetencji poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wyjaśnić również należy, że fakt, iż niektóre produkty energetyczne, zgodnie z art. 2 ust. 4 lit. b (tiret pierwsze) dyrektywy 2003/96/WE, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (w związku z tym, że są wykorzystywane do innych celów niż napędowe lub opałowe), nie oznacza, iż do tych wyrobów nie stosuje się wspólnotowych przepisów w zakresie kontroli produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych, określonych w dyrektywie 92/12/EWG. Celem dyrektywy 2003/96/WE jest bowiem opodatkowanie wyrobów energetycznych. Jeżeli przepis tej dyrektywy stanowi, że nie ma ona zastosowania do określonych wyrobów, to oznacza to tylko tyle, że nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem akcyzowym zgodnie z zasadami tej dyrektywy. Ponadto art. 2 ust. 4 (zd. drugie) dyrektywy 2003/96/WE wprost stanowi, że do wyrobów energetycznych wymienionych w tym przepisie, m.in. używanych do innych celów niż napędowe lub opałowe, stosuje się art. 20 tej dyrektywy.

Ustosunkowując się do kwestii opodatkowania akcyzą olejów smarowych wskazać należy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 (akapit pierwszy) dyrektywy 92/12/EWG państwa członkowskie zachowują prawo do wprowadzenia lub utrzymania podatków na wyroby inne niż wymienione w ust. 1 (w tym m.in. produkty energetyczne podlegające zasadom kontroli i przemieszczania określonym w tej dyrektywie) pod warunkiem, że podatki te nie spowodują zwiększenia formalności związanych z przekraczaniem granicy w handlu między państwami członkowskimi.

Reasumując, należy stwierdzić, iż wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych o kodzie:

 • CN 2710 19 81 nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem akcyzowym jedynie w sytuacji gdy wyrób ten będzie wykorzystany do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników na zasadach określonych w przepisach § 10 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów,
 • CN 3403 19 91 jest objęty 0 stawką akcyzy jeśli wyrób ten będzie wykorzystany do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż regulacje krajowe dotyczące objęcia podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych takich jak oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 81 oraz wyroby o kodzie CN 3403 19 91 są zgodne z przepisami dyrektywy 2003/96/WE i dyrektywy 92/12/EWG.

Na marginesie tut. organ chciałby zauważyć, że przywołany przez Wnioskodawcę wyrok WSA Szczecinie sygn. I SA/SZ 62/08 został uchylony przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 29 maja 2009r. sygn. I FSK 2057/08.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje:

  Tematy poruszane w interpretacji: