Drukuj

opodatkowanie wytworzonej na własne potrzeby energii elektrycznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2009r. (data wpływu 3 sierpnia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 października 2009r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wytworzonej na własne potrzeby energii elektrycznej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2009r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 12 października 2009r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wytworzonej na własne potrzeby energii elektrycznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W procesie oczyszczania ścieków, na terenie oczyszczalni ścieków, uwalnia się w sposób naturalny biogaz. Powstały, biogaz cechuje się właściwościami kalorycznymi, pozwalającymi na jego wykorzystanie. Wnioskodawca powstały biogaz w procesie oczyszczania ścieków, wykorzystuje na cele grzewcze oraz do produkcji energii elektrycznej. Pozostała nadwyżka biogazu, której nie można zagospodarować jest spalana.

Biogaz wykorzystywany na cele grzewcze służy do podgrzania osadu czynnego, znajdującego się w wydzielonych komorach fermentacyjnych (tzw. WKF) oraz do podgrzania pomieszczeń oczyszczalni ścieków, w przypadku wystąpienia niskich temperatur.

Energię elektryczną wytworzoną z biogazu Wnioskodawca wykorzystuje do zasilania urządzeń wykorzystywanych w procesie oczyszczania ścieków. Uzyskana w ten sposób energia elektryczna, zaspakaja tylko w części potrzeby Wnioskodawcy w zakresie zasilania ww. urządzeń. Do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Wnioskodawca używa generatorów, których moc nie przekracza 1MW, ponadto generatory nie służą do przesyłania energii elektrycznej na zewnątrz.

Wnioskodawca, po uzyskaniu zezwolenia na produkcję energii elektrycznej (wrzesień br.), planuje podłączyć się do sieci ogólnokrajowej dystrybutora, celem dokonania sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej w okresach mniejszego zapotrzebowania na energię urządzeń produkcyjnych oczyszczalni ścieków.

Wnioskodawca klasyfikuje biogaz do kodu CN 2711.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca winien dokonać naliczenia i płatności podatku akcyzowego od wytworzonej na własne potrzeby energii elektrycznej...

Zdaniem Wnioskodawcy w rozporządzeniu przewidziano zwolnienie od akcyzy zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z generatora o łącznej mocy nieprzekraczajacej 1MW , niedostarczonej do instalacji połączonych współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem, ze od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Według Wnioskodawcy nie podlega on podatkowi akcyzowemu z tytułu produkcji energii oraz jej zużycia na potrzeby wewnętrzne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2009r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11 ze zm.) w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 2. sprzedaż energii elektrycznej, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię, nabywcy końcowemu na terytorium kraju;
 3. zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;
 4. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;
 5. import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 6. zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Zatem zużycie przez Wnioskodawcę wytworzonej przez siebie energii elektrycznej jest czynnością opodatkowaną akcyzą.

W tym miejscu warto podkreślić, iż niezależnie czy dane zużycie korzysta ze zwolnienia, czy też nie, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Jednocześnie, jak zauważył Wnioskodawca, zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatora o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczanej do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości - § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228)

Wobec powyższego aby skorzystać ze zwolnienia zawartego w § 9 ww. rozporządzenia należy łącznie spełnić warunki:

 1. energia elektryczna będzie wyprodukowana z generatora o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW,
 2. od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości,
 3. energia elektryczna nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej.

W przedmiotowy zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zawierza podłączyć do sieci ogólnokrajowej, celem sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej.

Wobec powyższego generator prądotwórczy zostanie podłączony do instalacji służących do przesyłania energii elektrycznej. Energia elektryczna wytworzona w tym generatorze (podłączonym do urządzeń przesyłowych) będzie zatem zarówno zużywana na potrzeby własne, jak sprzedane odbiorcom. Zgodnie z powyższym § 9 ww. rozporządzenia w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie będzie miał zastosowania, gdyż nie zostanie spełniony jeden z warunków umożliwiających jego zastosowanie tj. energia elektryczna wyprodukowana z generatora o mocy 1MW jest dostarczana do instalacji służących do przesyłania energii elektrycznej.

W takim wypadku Wnioskodawca będzie obowiązany dokonać naliczenia podatku akcyzowego oraz jego płatności w terminach określonych ww. ustawie.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż nie podlega on podatkowi akcyzowemu z tytułu produkcji oraz zużycia na potrzeby własne energii elektrycznej należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej:

 • obowiązku rejestracji dla celów podatku akcyzowego,
 • opodatkowania biogazu,

-zawarta została w odrębnych rozstrzygnięciach.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje:

  Tematy poruszane w interpretacji: