Drukuj

zwolnienia energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2009r. (data wpływu 28 sierpnia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2009r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy (Spółki) jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. W procesie oczyszczania ścieków wytwarzany jest biogaz jako produkt uboczny technologicznego procesu fermentacji osadów ściekowych. Całość wyprodukowanego biogazu przeznaczona jest do spalania w silnikach spalinowych (generatorach), celem wytwarzania energii elektrycznej. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna jest niemalże w całości (w 95%) wykorzystywana na potrzeby własne oczyszczalni ścieków.

Całkowita moc elektryczna jednego generatora, przeznaczonego do produkcji energii elektrycznej wynosi 345 kW. Spółka posiada dwa generatory o identycznej mocy elektrycznej tj. każdy zespół charakteryzuje się mocą 345 kW, co oznacza, że całkowita moc zespołów kogeneracyjnych jest mniejsza od 1MW.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może skorzystać ze zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej na własne potrzeby w rozumieniu paragrafu 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2009r. Nr 32, poz. 228)...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z paragrafem 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego warunkiem uzyskania zwolnienia od akcyzy zużycia na własne potrzeby energii elektrycznej wytwarzanej przez Spółkę jest:

 1. Uiszczenie akcyzy od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii – biogaz jako produkt przeznaczony do wytworzenia energii elektrycznej sklasyfikowany jest w nomenklaturze Scalonej w grupie CN 2711. Dla tej grupy wyrobów przeznaczonych do napędu silników spalinowych w stanie gazowym ma zastosowanie stawka akcyzy z artykułu 89 ust. 1 pkt 12 litera a, tiret drugie ustawy. Zgodnie z artykułem 164 ust. 1 do dnia 31 października 2013 roku stosuje się zerową stawkę akcyzy.
 2. Produkcja energii elektrycznej przez generator o mocy nie przekraczającej 1 MW – Spółka posiada dwa generatory o łącznej mocy nie przekraczającej 1 MW tj. każdy z generatorów posiada moc 345 kW, co oznacza, że łącznie posiadają one 690 kW.
 3. Niedostarczanie energii elektrycznej do instalacji połączonych i współdziałających ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej – energia, o której zwolnienie z akcyzy wnioskuje Spółka w całości wykorzystywana jest na potrzeby wewnętrzne oczyszczalni, a zatem nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11 ze zm.) wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod poz. 28 tego załącznika został wymieniony gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe określone kodem CN 2711.

Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 2 do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Wobec powyższego biogaz CN 2711 jako produkt uboczny technologicznego procesu fermentacji osadów ściekowych, zużywany do spalania w silnikach spalinowych (generatorach) celem wytworzenia energii elektrycznej, jest wyrobem energetycznym i podlega przepisom ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a tiret drugie stawka akcyzy na wyroby energetyczne wynosi dla gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901 przeznaczonych do napędu silników spalinowych wynosi 100,00 zł/1000 kilogramów.

Jednakże stosownie do art. 164 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do dnia 31 października 2013r. zamiast stawki akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a tiret drugie, do wyrobów akcyzowych określonych w tym przepisie stosuje się zerową stawkę akcyzy.

Wobec powyższego biogaz zużywany do spalania w silnikach spalinowych (generatorach) celem wytworzenia energii elektrycznej opodatkowany jest stawką akcyzy 0 zł.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 2. sprzedaż energii elektrycznej, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię, nabywcy końcowemu na terytorium kraju;
 3. zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;
 4. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;
 5. import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 6. zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Wnioskodawca wskazał, że energia elektryczna wytwarzana przy użyciu dwóch generatorów o łącznej mocy nie przekraczającej 1 MW wykorzystana zostanie na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Tym samym nie będzie ona dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą służących do przesyłania energii elektrycznej.

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228) zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatora o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczanej do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od akcyzy w związku z zużyciem energii elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni ścieków wytwarzanej z biogazu powstającego w procesie fermentacji osadów ściekowych, na mocy ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w przypadku spełnienia określonych warunków tj.:

 • energia elektryczna wyprodukowana będzie z generatorów których łączna moc nie przekracza 1 MW,
 • energia elektryczna nie będzie dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej.

Reasumując, obecnie obowiązujące przepisy o podatku akcyzowym umożliwiają wykorzystanie biogazu produkowanego w oczyszczalniach ścieków do produkcji energii elektrycznej bez ponoszenia dodatkowych obciążeń z tytułu podatku akcyzowego.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje:

  Tematy poruszane w interpretacji: