Drukuj

opodatkowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego rozpuszczalnika do żywic o kodzie CN 2901 10 00 służącego czyszczenia maszyn oraz narzędzi używanych przy produkcji wanien, brodzików, jachtów oraz do kładzenia posadzek żywicznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2009r. (data wpływu 16 listopada 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania nabycia wewnątrzwspólnotowego rozpuszczalnika do żywic o kodzie CN 2901 10 00 służącego czyszczenia maszyn oraz narzędzi używanych przy produkcji wanien, brodzików, jachtów oraz do kładzenia posadzek żywicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2009r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania nabycia wewnątrzwspólnotowego rozpuszczalnika do żywic o kodzie CN 2901 10 00 służącego czyszczenia maszyn oraz narzędzi używanych przy produkcji wanien, brodzików, jachtów oraz do kładzenia posadzek żywicznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza w celach handlowych sprowadzić z terenu Wielkiej Brytanii na terytorium kraju rozpuszczalnik do żywic.

Jest to rozpuszczalnik głównie do żywic epoksydowych, jak również żywic z włókna szklanego, poliestrowych i poliuretanowych. Środek ten służy do czyszczenia maszyn, urządzeń mieszająco-dozujących, narzędzi używanych przy produkcji i stosowaniu ww. żywic np. przy produkcji wanien, brodzików, jachtów oraz kładzenia posadzek żywicznych. Kontrahent brytyjski oferujący ten produkt Wnioskodawcy podał dla tego kod CN 2901 10 00.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie wyżej opisanego rozpuszczalnika do żywic o kodzie CN 2901 10 00 podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a jeśli tak to jaka stawką...

Zdaniem Wnioskodawcy ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym stanowi, że opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają wyroby akcyzowe, w tym również ich wewnątrzwspólnotowe nabycie, przez które zgodnie z art. 2 pkt 1 rozumie się wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 1 do ustawy. Wykaz wyrobów energetycznych określa z kolei art. 86 ust. 1 ustawy w którym w pkt 3 figurują wyroby objęte pozycja CN 2901. W wykazie wyrobów akcyzowych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy w poz. 34 ustawodawca umieścił węglowodory alifatyczne o kodzie CN 2901.

Kierując się tymi przepisami Wnioskodawca uważa, że z uwagi na swój kod CN rozpuszczalnik do żywic jest wyrobem akcyzowym, a konkretnie wyrobem energetycznym, którego wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W ocenie Wnioskodawcy pozostaje jeszcze jedna kwestia do rozstrzygnięcia, a mianowicie jaką stawką należy opodatkować wewnątrzwspónotowe nabycie ww. produktu...

Stawki akcyzy na wyroby energetyczne określa art. 89. W artykule tym w ust. 1 pkt 12 lit. a ustawodawca ustalił stawkę akcyzy dla gazowych węglowodorów alifatycznych o kodzie CN 2901 przeznaczonych do napędu silników spalinowych. Z uwagi na fakt, że rozpuszczalniki do żywic nie mają nic wspólnego z napędem silników spalinowych, zdaniem Wnioskodawcy będzie miał zastosowanie art. 89 ust. 1 ustawy, z którego treści wynika, że stawka akcyzy na rozpuszczalnik do żywic wynosi 0zł. Tym samym wewnątrzwspólnotowe nabycie tego wyrobu opodatkowane winno być stawką 0zł

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11 ze zm.) przez wyroby akcyzowe należy rozumieć wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 34 załącznika nr 1 do ww. ustawy zostały wymienione węglowodory alifatyczne o kodzie CN 2901.

W myśl art. 86 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2901 i 2902;

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy o podatku akcyzowym stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych, w tym gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901:

  • skroplonych - 695,00 zł/1.000 kilogramów,
  • w stanie gazowym - 100,00 zł/1.000 kilogramów.

Natomiast stosownie do art. 89 ust. 2 ww. ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca nabywa wewnątrzwspólnotowo rozpuszczalnik do żywic o kodzie CN 2910 10 00. Jest to rozpuszczalnik głównie do żywic epoksydowych, jak również do żywic z włókna szklanego, poliestrowych i poliuretanowych, służący do czyszczenia maszyn, urządzeń mieszająco-dozujących, narzędzi używanych przy produkcji i stosowaniu ww. żywic, np. przy produkcji wanien, brodzików, jachtów oraz kładzenia posadzek żywicznych. Nie jest to zatem wyrób, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a - gazowy węglowodór alifatyczny objęty poz. CN 2901 przeznaczony do napędu silników spalinowych. Zatem wewnątrzwspólnotowe nabycie tego wyrobu podlega opodatkowaniu stawką 0 zł zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Tym samym Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: