Drukuj

1. Czy sprzedaż przez Spółkę samochodów osobowych, na warunkach dostawy przewidujących, iż własność towaru przechodzi na nabywcę w chwili dostarczenia go nabywcy w kraju trzecim lub w innym kraju Unii Europejskiej podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w świetle przepisów ustawy o akcyzie, a jeśli tak to na podstawie, którego przepisu? 2. Czy transakcja wywozu samochodów osobowych z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty Europejskiej na warunkach opisanych w pytaniu 1, potwierdzona przez urząd celny, powinna być uwzględniona w deklaracji AKC-4E w poz. 104-107? 3. Jeżeli transakcja opisana w pytaniu 1 podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym to kiedy powstaje obowiązek podatkowy w stosunku do tej transakcji i na podstawie którego przepisu ustawy o akcyzie? 4. Kiedy w świetle przepisu art. 108 ustawy o akcyzie wewnątrzwspólnotową dostawę samochodów osobowych uznaje się za dokonaną? 5. Czy w świetle przepisu art. 108 ustawy o podatku akcyzowym Spółka jest zobowiązana wykazać w informacji podsumowującej WDT, w sytuacji, gdy wydanie towaru kontrahentowi następuje na terytorium kraju?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko x, przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2009 r. (data wpływu 10 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodów osobowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodów osobowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (zwany również „Spółką”) jest producentem samochodów osobowych. Stosowane przez Spółkę warunki handlowe przewidują, że w ramach realizowanych dostaw, samochody są wydawane odbiorcom (nabywcy): na terenie kraju albo na terenie innych niż Polska krajów UE albo w krajach trzecich. z chwilą wydania samochodów na nabywcę przechodzi własność towaru oraz związane z tym ryzyka.

Może się zdarzyć również sytuacja, iż własność towaru będzie przechodziła na nabywcę w chwili wydania go przewoźnikowi na terytorium kraju, a Spółka będzie jednocześnie dokonywała odprawy tego towaru w eksporcie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy sprzedaż przez Spółkę samochodów osobowych, na warunkach dostawy przewidujących, iż własność towaru przechodzi na nabywcę w chwili dostarczenia go nabywcy w kraju trzecim lub w innym kraju Unii Europejskiej podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w świetle przepisów ustawy o akcyzie, a jeśli tak to na podstawie, którego przepisu...
 2. Czy transakcja wywozu samochodów osobowych z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty Europejskiej na warunkach opisanych w pytaniu 1, potwierdzona przez urząd celny, powinna być uwzględniona w deklaracji AKC-4E w poz. 104-107...
 3. Jeżeli transakcja opisana w pytaniu 1 podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym to kiedy powstaje obowiązek podatkowy w stosunku do tej transakcji i na podstawie którego przepisu ustawy o akcyzie...
 4. Kiedy w świetle przepisu art. 108 ustawy o akcyzie wewnątrzwspólnotową dostawę samochodów osobowych uznaje się za dokonaną...
 5. Czy w świetle przepisu art. 108 ustawy o podatku akcyzowym Spółka jest zobowiązana wykazać w informacji podsumowującej WDT, w sytuacji, gdy wydanie towaru kontrahentowi następuje na terytorium kraju...


Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko.

Pytanie nr 1

Zgodnie z przepisem art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. u. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
  1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
  2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony (art. 100 ust. 2 ustawy).

Jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości (art. 100 ust. 3 ustawy).

Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem skuterów śnieżnych o kodzie CN 8703 10 11, pojazdów typu meleks o kodzie CN 8703 1018 oraz pojazdów typu quad o kodzie CN 8703 1018 (art. 100 ust. 4 ustawy).

Zgodnie z art. 100 ust. 5 ustawy, na potrzeby niniejszego działu za sprzedaż samochodu osobowego uznaje się jego:

 1. sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 2. zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 3. wydanie w zamian za wierzytelności;
 4. wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
 5. darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 6. wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
 7. przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
 8. przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;
 9. użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.


Do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio art. 14 ust. 1-4, 6-8, 10 i 11, art. 16, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19, przepisy wydane na podstawie art. 20, art. 21 ust. 5 oraz art. 27-29 (art. 100 ust. 6 ustawy).

W świetle powyższego przepisu w przypadku samochodów osobowych opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w Polsce podlegają enumeratywnie wyliczone w tym przepisie czynności, tj.:

 • import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe („WNT”) samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
 • pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejstrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, który został wyprodukowany na terytorium kraju oraz pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu importu i WNT na terytorium kraju.

Z kolei, art. 100 ust. 5 ustawy określa, jakie czynności na potrzeby działu v tej ustawy uznawane są za sprzedaż samochodu osobowego.

W ustępie 6 wskazane są przepisy, które mają odpowiednie zastosowanie do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych.

Z powyższych przepisów wynika, iż nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym eksport i wewnątrzwspólnotowa dostawa samochodów osobowych („WDT”).

W świetle przepisu art. 2 pkt 6 ustawy, za eksport uważa się wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty Europejskiej potwierdzony przez urząd celny, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów lub samochodów poza terytorium Wspólnoty Europejskiej; nie jest eksportem wywóz wyrobów akcyzowych, jeżeli są oznaczone znakami akcyzy.

Z kolei, za WDT w świetle przepisu art. 2 pkt 8 ustawy, uznaje się przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego; nie jest dostawą wewnątrzwspólnotowa przemieszczenie wyrobów akcyzowych, jeżeli są oznaczone znakami akcyzy.

Pomimo zdefiniowania w ustawie o akcyzie pojęć eksportu i WDT także w odniesieniu do samochodów osobowych, czynności te nie podlegają zdaniem Spółki, opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Żaden bowiem z przepisów Działu v ustawy o podatku akcyzowym, ani z przepisów, które mają odpowiednie zastosowanie do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych nie stanowi, iż przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest eksport i WDT samochodów osobowych.

W szczególności, w opinii Spółki, nie stanowią o opodatkowaniu akcyzą tych czynności przepisy art. 107 i 108 ustawy. Przepis art. 107 ustawy, reguluje bowiem kwestię prawa podatnika do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium kraju, w sytuacji, gdy dokonuje on WDT lub eksportu samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, od którego podatek akcyzowy został wcześniej zapłacony.

Z kolei, przepis art. 108 ustawy, stanowi jedynie o obowiązku uwzględnianiu w informacji podsumowującej dokonanych WNT i WDT samochodów osobowych.

Zdaniem Spółki, dokonywane przez nią transakcje sprzedaży samochodów osobowych w wyniku, których towar jest dostarczany i wydawany kontrahentom w krajach ich siedziby innych niż terytorium kraju (tj. w jednym z krajów członkowskich WE lub w krajach trzecich) oraz których własność przechodzi na nabywcę w chwili ich wydania kontrahentom, nie stanowią czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Pytanie nr 2

Zgodnie z przepisem art. 106 ustawy, podatnik z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe w sprawie akcyzy, według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

nbspnbsp - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację uproszczoną według ustalonego wzoru, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (art. 106 ust. 2 ustawy).

Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu podatkowego dokonać obliczenia i zapłaty na rachunek właściwej izby celnej, akcyzy w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (art. 106 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

 1. deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1,
 2. deklaracji uproszczonych, o których mowa w ust. 2

nbspnbsp - wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego składania tych deklaracji, informacje o terminach i miejscu ich składania, pouczenie, że deklaracje stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, jak również zapewniając możliwość prawidłowego obliczenia wysokości akcyzy.

W rozporządzeniu z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym, Minister Finansów określił wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1 art. 106 ustawy oraz wzór załączników do tej deklaracji.

Z tytułu sprzedaży samochodów osobowych na terytorium kraju podatnicy zobowiązani są składać deklarację na formularzu AKC-4, w której wykazuje się m. in. ogółem kwoty podatku akcyzowego od samochodów osobowych. Podatnicy dokonujący sprzedaży samochodów osobowych na terytorium kraju składają deklarację AKC-4 wraz z załącznikiem AKC-4E. Załącznik ten zawiera także pozycję „sprzedaż na eksport” w stosunku, do której na załączniku w pozycjach 104-107 należy wykazać ilość samochodów objętych podatkiem akcyzowym, kwotę należną z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju pomniejszoną o kwotę podatku VAT i kwotę akcyzy należne od tego samochodu osobowego, stawkę podatku oraz kwotę podatku.

Biorąc pod uwagę przepis art. 106 ustawy należy stwierdzić, iż podatnik jest zobowiązany do wykazywania w deklaracji dotyczącej podatku akcyzowego jedynie transakcji sprzedaży samochodów osobowych na terytorium kraju. Wynika to wprost z przepisu art. 106 ustawy.

Z żadnego z przepisów Działu v ustawy o podatku akcyzowym nie wynika, aby podatnicy tego podatku byli zobowiązani do składania deklaracji dotyczących eksportu przez nich samochodów osobowych. Eksport samochodów osobowych nie podlega bowiem, zdaniem Spółki, w ogóle opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Ponadto, z załącznika AKC-4E wynika, iż należy w nim wykazać „sprzedaż na eksport” i jednocześnie w poz. 105 (kolumna e) podać kwotę należną z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju pomniejszoną o kwotę podatku VAT i kwotę akcyzy należne od tego samochodu osobowego. w pozycji 104 (kolumna d) przy „sprzedaży na eksport” należy z kolei podać ilość samochodów objętych podatkiem akcyzowym.

Zdaniem Spółki „sprzedaż na eksport”, o której mowa jest w załączniku AKC-4E, dotyczy jedynie czynności sprzedaży samochodów osobowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym dokonywanej na terytorium kraju z zamiarem i przeznaczeniem na eksport. Przykładowo, ujęciu w wierszu opisanym jako „sprzedaż na eksport” podlegać mogą dostawy, w których zgodnie z obowiązującymi strony warunkami handlowymi wydanie samochodu następuje w momencie wydania go przewoźnikowi na terenie kraju, a Spółka dokonuje jednocześnie odprawy w eksporcie. w wierszu „sprzedaż na eksport” nie ujmuje się natomiast sprzedaży przez Spółkę samochodów osobowych na warunkach dostawy przewidujących, iż własność towaru przechodzi na nabywcę w chwili dostarczenia go nabywcy w kraju trzecim. Taka bowiem transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na terytorium kraju, a ponadto w świetle przepisu art. 106 nie podlega wykazaniu w deklaracji dotyczącej podatku akcyzowego. Dodatkowo należy wskazać, iż dana transakcja nie może stanowić jednocześnie eksportu samochodu akcyzowego i sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju, na co wskazuje kolumna „e” załącznika AKC-4E. Jeżeli dana transakcja spełnia warunki do uznania jej za eksport samochodu osobowego nie może być jednocześnie sprzedażą samochodu osobowego na terytorium kraju. Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Spółki, eksport samochodów osobowych na terytorium kraju trzeciego dokonany zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 1 nie podlega ujęciu w załączniku AKC 4E w wierszu „sprzedaż eksportowa” w pozycjach 104-107.

Pytanie 3

Zdaniem Spółki transakcje WDT i eksportu samochodów osobowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Żaden z przepisów ustawy o akcyzie nie stanowi, iż te transakcje stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym. Żaden z przepisów ustawy o akcyzie nie stanowi również o momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu WDT lub eksportu samochodów osobowych.

Pytanie 4

Zgodnie z przepisem art. 108 ustawy, podmiot dokonujący nabyć wewnątrzwspólnotowych lub dostaw wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego informacje podsumowujące o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych i dostawach wewnątrzwspólnotowych, zwane dalej „informacjami podsumowującymi”, według ustalonego wzoru, za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym dokonano dostawy wewnątrzwspólnotowej albo w którym powstał obowiązek podatkowy - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego.

W świetle powyższego przepisu podatnik dokonujący WDT samochodów osobowych jest zobowiązany informować naczelnika urzędu celnego w informacji podsumowującej składanej, do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, o dokonanych WDT samochodów osobowych.

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie określają, w którym momencie WDT należy uznać za dokonane. w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym nie jest jasne, które WDT należy ujmować w informacji podsumowującej za dany kwartał.

Zdaniem Spółki, w związku z brakiem zdefiniowania momentu dokonania WDT w ustawie o podatku akcyzowym można przyjąć, iż za datę dostawy wewnątrzwspólnotowej należy uznać analogicznie do dnia powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym w przypadku sprzedaży krajowej dzień wystawienia faktury. w przypadku natomiast, gdyby faktura nie została wystawiona w terminie 7 dni od dnia wydania samochodu nabywcy, obowiązek podatkowy należałoby przyjąć, iż powstaje w tym 7. dniu.

Pytanie nr 5

Zgodnie z przepisem art. 108 ustawy, podmiot dokonujący nabyć wewnątrzwspólnotowych lub dostaw wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego informacje podsumowujące o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych i dostawach wewnątrzwspólnotowych, zwane dalej „informacjami podsumowującymi”, według ustalonego wzoru, za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym dokonano dostawy wewnątrzwspólnotowej albo w którym powstał obowiązek podatkowy - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Za wewnątrzwspólnotową dostawę samochodów osobowych uznaje się, w świetle przepisu art. 2 pkt 8 ustawy, przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego; nie jest dostawą wewnątrzwspólnotową przemieszczenie wyrobów akcyzowych, jeżeli są oznaczone znakami akcyzy.

Zdaniem Spółki, za WDT samochodów osobowych można uznać jedynie taką dostawę samochodów osobowych, w wyniku której to dostawy samochody osobowe są przemieszczane z terytorium kraju na terytorium innych krajów UE i ich wydanie następuje poza obszarem Polski.

W przypadku bowiem, gdy wydanie samochodu osobowego i przejście prawa do rozporządzania tym samochodem jak właściciel przechodzi na nabywcę na terytorium kraju, transakcja taka stanowi, w świetle przepisu art. 100 ust. 1 ustawy, transakcję sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju.

Zdaniem Spółki, w informacji podsumowującej składanej na podstawie przepisu art. 108 ustawy, należy ująć jedynie te transakcje sprzedaży samochodów osobowych, które w wyniku tej sprzedaży są dostarczane do kontrahenta w innym kraju członkowskim, a własność samochodu osobowego przechodzi na nabywcę w momencie ich wydania na terytorium innego niż Polska Kraju Członkowskiego UE.

Transakcje polegające natomiast na przeniesieniu prawa do rozporządzania jak właściciel i wydaniu samochodu osobowego nabywcy na terytorium kraju, stanowią transakcję sprzedaży na terytorium kraju opodatkowaną podatkiem akcyzowym w Polsce.

W sytuacji, gdy nabywca samochodu osobowego, którego wydanie nastąpiło na terytorium kraju, przemieszcza samochód ten na terytorium innego kraju członkowskiego przysługuje, na podstawie przepisu art. 107 ustawy, zwrot podatku akcyzowego.

Spółka nie jest zatem zobowiązana do wykazywania w informacji podsumowującej transakcji polegającej na sprzedaży oraz wydaniu samochodów osobowych na terytorium Polski, które są następnie wywożone w imieniu lub na rzecz nabywców na terytorium innego kraju członkowskiego UE. Spółka jest natomiast zobowiązana do ujmowania w informacji podsumowującej, o której mowa w przepisie art. 108 ustawy o akcyzie transakcji dostawy samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium innego Państwa Członkowskiego, jeżeli wydanie tego towaru następuje poza terytorium kraju.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje:

  Tematy poruszane w interpretacji: