Drukuj

Podatek akcyzowy w zakresie zakładu energochłonnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2012 r. (data wpływu 9 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zakładu energochłonnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zakładu energochłonnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja części i akcesoriów do pojazdów i ich silników. Jednocześnie w ramach jego struktury organizacyjnej posiada on kotłownię (która stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa).

Dla potrzeb kotłowni Spółka zakupuje miał węglowy. Ciepło produkowane przez kotłownię przeznaczane jest na następujące cele:

 • ogrzanie własnej firmy,
 • sprzedaż na zewnątrz, tj. na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w celu ogrzania gospodarstw domowych,
 • sprzedaż na zewnątrz, tj. na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Dostawca miału węglowego zwrócił się do Zainteresowanego o określenie, jego statusu w świetle art. 31a ust. 2 ustawy.

Definicja zakładu energochłonnego zawarta jest w art. 31a ust. 10 ustawy. Przyjmując globalną wielkość sprzedaży w kontekście art. 31a ust. 10 ustawy, udział zakupu miału węglowego nie przekracza wymaganych 10% tejże sprzedaży. Natomiast biorąc pod uwagę jedynie wartość sprzedanego ciepła wielkość zakupu miału węglowego kwalifikuje Spółkę jako zakład energochłonny.

Wobec powyższego, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji art. 31a ust. 2 pkt 8 oraz ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym niezbędnej do określenia statusu Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt 8 ustawy Wnioskodawca jest zakładem energochłonnym i czy wobec powyższego dla określenia swojego statusu powinien brać pod uwagę globalną wartość jego sprzedaży „czy też tylko wartość sprzedanego ciepła”...
 2. Czy z uwagi na produkcję ciepła przeznaczanego na przywołane wyżej cele, Spółka spełnia warunki podmiotu korzystającego ze zwolnienia od akcyzy...
 3. Czy fakt wystąpienia podatku akcyzowego uzależniony byłby od kierunku sprzedaży ciepła...


Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że jego kotłownia - jako zorganizowana część przedsiębiorstwa - spełnia warunki zakładu energochłonnego, zakup miału węglowego powinien być wolny od podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwanej dalej ustawą, użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby węglowe - wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.

W poz. 19 załącznika nr 1 do ustawy, zawierającego wykaz wyrobów akcyzowych wskazano na wyroby oznaczone kodem CN ex 2701, tj. węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca produkuje części i akcesoria do pojazdów i ich silników. Jednocześnie w ramach jego struktury organizacyjnej posiada kotłownię (która stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa).

Dla potrzeb kotłowni Spółka zakupuje miał węglowy. Ciepło produkowane przez kotłownię przeznaczane jest na następujące cele:

 • ogrzanie własnej firmy,
 • sprzedaż na zewnątrz, tj. na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w celu ogrzania gospodarstw domowych,
 • sprzedaż na zewnątrz, tj. na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Kotłownia - jako zorganizowana część przedsiębiorstwa - spełnia warunki zakładu energochłonnego.

Wobec powyższego wyjaśnić należy, iż przeznaczenie węgla do celów opałowych - jak wynika z cyt. powyżej poz. 19 załącznika nr 1 do ustawy - pozwala zaliczyć go do wyrobów akcyzowych.

Zasadą jest, iż obrót wyrobami akcyzowymi objęty jest opodatkowaniem akcyzą (art. 9a ust. 1 ustawy). Natomiast w świetle art. 9a ust. 1 pkt 6 ustawy, użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2 ustawy podlega opodatkowaniu akcyzą.

Z powyższego wynika, m.in., iż przepis art. 31a ust. 2 ustawy wymienia na jakie cele (w tym przypadku uprzywilejowane zwolnieniem) mogą zostać przeznaczone wyroby węglowe.

Natomiast podmiotem uprawnionym do zwolnienia jest zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy, podmiot korzystający ze zwolnień wskazanych w ust. 2 tego przepisu - zwalnia się bowiem od akcyzy sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy (…) podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2.

Podmiot zużywający to w myśl art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a ustawy, podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

W świetle powyższego, podmiot zużywający wyroby węglowe będzie korzystał ze zwolnienia jeśli zużyje wyroby węglowe do jednego z enumeratywnie wskazanych w ust. 2 celów (przeznaczeń).

Przepis art. 31a ust. 2 pkt 8 ustawy stanowi, iż zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane przez zakłady energochłonne do celów opałowych.

Przez zakłady energochłonne - w myśl art. 31a ust. 10 ustawy - rozumie się podmioty, u których udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.

Zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Dokonując analizy art. 31a ust. 10 ustawy zwrócić należy uwagę na pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Podstawowym wymogiem jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Tą ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Stosownie do tego przepisu, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Z opisu sprawy wynika, iż Spółdzielnia jest zakładem energochłonnym, tj. w ramach jego struktury organizacyjnej posiada kotłownię, która stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Odpowiadając zatem na pierwsze z zadanych przez Spółkę pytań stwierdzić należy, iż skoro jej kotłowania spełnia ww. wymogi z art. 31a ust. 10 ustawy - dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa - to jest ona zakładem energochłonnym.

Podkreślić przy tym należy, iż to kotłowania stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa choć Wnioskodawca jest podmiotem korzystającym ze zwolnienia w trybie art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednakże to nie on jest sensu stricte zakładem energochłonnym. Zakładem, o którym mowa w art. 31a ust. 2 pkt 8 ustawy, zdefiniowanym w ust. 10 tego przepisu, jest kotłownia.

Zainteresowany wskazał, iż przyjmując globalną wielkość sprzedaży w kontekście art. 31a ust. 10 ustawy, udział zakupu miału węglowego nie przekracza wymaganych 10% tejże sprzedaży. Natomiast biorąc pod uwagę jedynie wartość sprzedanego ciepła wielkość zakupu miału węglowego kwalifikuje Spółkę jako zakład energochłonny.

Z cyt. powyżej definicji zakładu energochłonnego wynika, iż to ten zakład - kotłownia a nie Spółka - może określać udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej.

Skoro wynosi on nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział, to Wnioskodawca może korzystać z analizowanego zwolnienia od akcyzy.

Zainteresowany dla określenia swojego uprawnienia do zwolnienia od podatku w trybie art. 31a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 31a ust. 2 pkt 8 ustawy, powinien zatem brać pod uwagę wartości produkcji sprzedanej (de facto ciepła) przez kotłownię.

Odnośnie zagadnienia dotyczącego produkcji ciepła przeznaczanego na przywołane w opisie sprawy cele, zaważyć należy co następuje.

Z powyższych ustaleń wynika, iż Spółka spełnia warunki do korzystania ze zwolnienia od akcyzy - przeznacza wyroby węglowe do zużycia przez zakład energochłonny w celach opałowych. Może więc ona korzystać ze zwolnienia od podatku tych wyrobów. W tym przypadku przepis art. 31a ust. 2 pkt 8 ustawy nie zawiera bowiem żadnych dodatkowych warunków odnośnie przeznaczenia wyprodukowanego ciepła.

Stąd zwolnione będzie zużycie w celu:

 • ogrzania własnej firmy,
 • sprzedaży na zewnątrz, tj. na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w celu ogrzania gospodarstw domowych,
 • sprzedaży na zewnątrz, tj. na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Zatem fakt wystąpienia podatku akcyzowego nie jest w tym przypadku uzależniony od kierunku sprzedaży wyprodukowanego przez zakład energochłonny ciepła (art. 31a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 31a ust. 2 pkt 8 ustawy).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje:

  Tematy poruszane w interpretacji: