Interpretacje w temacie: Prawo karne skarbowe

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

W jaki sposób Wnioskodawca ma prowadzić ewidencję zużycia gazu, jeżeli z jednego zbiornika korzysta Wnioskodawca i P.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...Skoro zarząd spółki prowadzi sprawy tej spółki, a pracami zarządu kieruje jego prezes, to, jeżeli nie powierzono spraw spółki jako płatnika podatku od wynagrodzeń osób fizycznych (zaliczek na ten podatek) innemu z członków zarządu albo kierownikowi innej komórki organizacyjnej tej firmy, prezes zarządu spółki jest tą osobą, która zajmuje się jej sprawami gospodarczymi w powyższym zakresie, o ile nie dojdzie też do wskazania, stosownie do art. 31 ustawy - Ordynacja podatkowa, innej jeszcze osoby odpowiedzialnej za czynności spółki jako płatnika podatku.

Czesław D. został oskarżony przez Urząd Skarbowy w O. o to, że od 20 maja 1999 r. do 29 listopada 1999 r. będąc odpowiedzialny jako prezes zarządu w będącej płatnikiem spółce Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn i Konstrukcji "O." nie wpłacił do budżetu na konto Urzędu Skarbowego pobranych od podatników w miesiącach od kwietnia do listopada 1999 r. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i że w ...

Czy za terminowe wpłacanie podatków odpowiada Spółka jako osoba prawna czy prezes lub inna osoba wyznaczona przez niego zgodnie z zakresem jej obowiązków?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dnia 14.03.2005 r. (data wpływu 25.03.2005.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spół ...

Penalizacja przewidziana w art. 70 § 4 k.k.s. obejmuje także posiadanie lub przechowywanie przez osobę nieuprawnioną znaków akcyzy usuniętych z wyrobu akcyzowego lub z opakowania z tym wyrobem.

Zagadnienie prawne w niniejszej sprawie wyłoniło się w następującym stanie faktycznym. W dniu 20 grudnia 2000 r. podczas przeszukania cel w Zakładzie Karnym w K. znaleziono u odbywającego tam karę pozbawienia wolności Mirosława C. 141 sztuk banderol papierosowych - znaków akcyzy. Oskarżono go w związku z tym o posiadanie, jako osobę nieuprawnioną, znaków akcyzy, tj. o czyn określony w art. 70 § 4 ...

Czy przyjęcie faktur VAT i ich zaksięgowanie dla celów podatku VAT i podatku dochodowego nie narażą osób odpowiedzialnych u podatnika za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i spraw rozliczeń podatkowych na odpowiedzialność karną skarbową z art. 62 kodeksu karnego skarbowego lub karną z art. 272 w związku z art. 271 § 1 kodeksu karnego.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, Spółka otrzymuje, wystawiane przez czynnego podatnika VAT, faktury VAT dokumentujące wydatki związane z najmem lokalu użytkowego. Są to zatem koszty w postaci czynszu za lokal oraz w postaci opłat za zużycie zimnej wody, za odprowadzanie ścieków, za centralne ogrzewanie i wywóz śmieci. Na fakturach tych, tylko czynsz za lokal jest opodatkowany ...

Czy sprzedaż nieruchomości (działek) w częściach przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności powinna zostać obciążona podatkiem VAT ?

Pismem z dnia 26 stycznia 2007r., Strona zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Strona przedstawiła następujący stan fa ...

od sprzedaż w drodze licytacji nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelu oraz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę, z uwagi na to, iż czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Strona winna odprowadzić podatek od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 20 ms